Kommunens planarbete

Tyck till om de här planförslagen

Just nu kan du lämna synpunkter på de här förslagen. Det kan gälla detaljplaner och andra planeringsdokument. Rubrikerna på den här sidan kan vara förkortade.

Detaljplan för del av Forsby 1:3 och Skultuna-Gillberga 1:2, dp 1981

Detaljplanen är utsänd på samråd mellan den 24 juni och den 14 juli 2024.
Här kan du tycka till om förslaget till detaljplan dp 1981

Illustrationsplan med tomter och byggnader inritade på flygbild över planområdet.

Här visas både detaljplaner, planprogram och andra planeringsdokument som är på väg att bli antagna, är antagna eller godkända.

Detaljplan för ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet, dp 1911

Karta över vägens ungefärliga sträckning mellan Gäddeholm och södra Kärrbolandet.

Detaljplan för Irsta-Olsta 2:13, Irsta, dp 1943

Detaljplanen antogs den 30 november 2023.
Granskningsutlåtande för förslag till detaljplan dp 1943

Flygbild över planområdet för Sätra

Här visas både detaljplaner, planprogram och andra planeringsdokument som i sin process har blivit överklagade.

Detaljplan för ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet, dp 1911

Karta över vägens ungefärliga sträckning mellan Gäddeholm och södra Kärrbolandet.

Detaljplan för Irsta-Olsta 2:13, Irsta, dp 1943

Detaljplanen antogs den 30 november 2023.
Granskningsutlåtande för förslag till detaljplan dp 1943

Flygbild över planområdet för Sätra

Detaljplan för Njord 8 och del av Västerås 1:1, Centrum, dp 1941

Detaljplanen antogs planen den 13 april 2023.
Beslutet om antagande är upphävt av länsstyrelsen.
(Planen är inte överklagad.)
Granskningsutlåtande för förslag till detaljplan dp 1941

Illustration som visar den
planerade påbyggnaden ovan Konserthuset (Forumbyggnaden).

Här förklarar vi begreppen inom stadsplanering

Stadsplanering sker genom över­siktlig planering och detalj­planering. I översikts­planen beskriver vi de lång­siktiga grund­dragen för hur vi ska ut­veckla och bevara den byggda miljön på ett håll­bart och klimat­smart sätt. I detalj­planer anger vi hur ett be­gränsat om­råde får an­vändas och vad som får byggas där.

Här förklarar vi lite kort de olika be­greppen vi an­vänder. För dig som vill veta mer, går det att läsa mer i länkarna som finns.

Kommunal fysisk planering, Boverket

Tjej på sparkcykel med husbyggnation i bakgrunden. Foto: Per Groth.

Detaljplaner

En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vatten­områden får an­vändas inom ett visst område. Det kan handla om ett kvarter eller några fastigheter. Detalj­planer är juridiskt bindande och består av en plankarta och en planbeskrivning. En ny detalj­plan görs för att pröva om ett område är lämpligt för en viss an­vändning, så som exempelvis bostäder eller kontor.

Detalj­planer upp­rättas i flera steg be­roende på vad planens har för om­fattning och inne­håll. Då väger vi både all­männa och en­skilda intressen mot varandra. Vi sam­råder alltid med aktörer som berörs av det specifika pro­jektet. Det kan till exempel vara fastig­hets­ägare, föreningar och olika myndig­heter. Det är plan- och bygglagen, PBL, som justerar arbetet med detalj­planer.

Guide som vägleder dig till att lättare förstå och läsa plankartor Pdf, 6.8 MB.

Detaljplaner är det planeringsdokument som flest medborgare blir berörda av. Därför vill vi beskriva den processen lite mera. Du kan läsa mer om hela processen för hur en detalj­plan tas fram längre ner på sidan.

Översiktsplan

En översiktsplan be­skriver hur vi ska an­vända kommunens mark och vatten, samt hur vi ska ut­veckla be­byggelsen ur ett lång­siktigt pers­pektiv. Alla kommuner ska ha en över­sikts­plan som gäller för hela kommunen. Över­sikts­planen ligger till grund för all planering av byggan­de och mark­använd­ning i kommunen.

Om vi behöver titta lite mer noggrant på ett område, kan vi göra en fördjupning av översiktsplanen just där.

Västerås översiktsplan och dess fördjupningar

Översiktsplanering, Boverket

Övriga utredningar

Ibland krävs att vi gör lite djupare ut­redning innan vi kan gå vidare med en detalj­plan. Då kan det behövas ett planprogram, en ortsanalys eller en annan utredning. Ofta finns det möjlig­het att lämna synpunkter även på dessa ut­redningar.

Planprogram, ortsanalyser eller andra utredningar

Så här jobbar vi

Processen för detaljplaner

En ny detaljplan kan tas fram på flera olika sätt. Standardförfarandet är de vanligaste. Den pro­cessen innehåller flera olika skeden. Du kan läsa mer om dem längre ner på sidan och i länkarna.

Översiktsplanen visar översiktligt hur ett område ska användas. Efter att en detaljplan har tagits fram startar bygglovsprocessen.

Bild över detaljplanens olika steg i processen, planuppdrag, samråd, granskning, antagande och laga kraft. Innan processen start Översiktsplanering och efter processen Bygglov.

Planuppdrag

När en an­sökan om en ny detalj­plan kommer in lämnar vi alltid ett planbesked. Där ska det framgå om vi ska inleda ett planarbete eller inte. Efter det är första steget att bygg­nads­nämnden tar beslut om plan­uppdrag. Sedan börjar arbetet med att ta fram ett plan­förslag. I följande skeden beskriver vi i kort­het de olika stegen i processen.

Ibland har vi tidig dialog

I arbetet med en del detaljplaner finns behov av tidig dialog med boende i närheten. Ofta vill vi ta reda på mer om hur området används och vad som uppskattas med platsen. De tankar och synpunkter som kommer in tidigt blir ett underlag som hjälper oss ta fram en så bra detaljplan som möjligt. Det är politikerna som bestämmer i vilka detaljplaner vi ska ha tidig dialog. Dialogen sker mellan planuppdrag och samråd i processen.

När detaljplanen sedan skickas på samråd finns det nya möjligheter att lämna synpunkter.

Samråd

Samrådshandlingarna är ett första förslag till planhandlingar. De består ofta av plankarta med bestämmelser, illustrationskarta och planbeskrivning. Där kan också ingå olika typer av utredningar.

När det är sam­råds­skede ger vi de som är be­rörda möjlig­het att lämna in syn­punkter på förslaget. Berörda kan vara de som bor eller äger mark inom eller gränsande till plan­området. Det kan också vara sådana som på annat sätt berörs av planen. Ofta an­ordnas ett särskilt samråds­möte för de boende och fastig­hets­ägare som berörs. Alla synpunkter som kommit in från samrådet och från granskningen för detaljplanen sammanfattas och besvaras i ett granskningsutlåtande.

Underrättelse

Inför granskningen ska vi underrätta dem som berörs av för­slaget. Det är till exempel sak­ägare, boende och övriga som har lämnat in syn­punkter under samrådet.

Granskning

Förslaget till detal­jplan bear­betas och ställs där­efter ut för gransk­ning. Det pågår i normala fall i minst två veckor. Ibland annonserar vi om ut­ställningen i dags­pressen. Sak­ägare informeras per brev. Under gransknings­tiden finns det åter möjlighet att fram­föra syn­punkter, som då ska vara skriftliga. Efter gransk­nings­tidens slut samman­fattas och besvaras inkomna synpunkter i ett utlåtande.

Granskningsutlåtande

Alla skriftliga syn­punkter som har kommit in ska samman­ställas. Det kallas för gransknings­ut­låtande. I det finns även det för­slag som vi tagit fram efter ha samman­ställt alla syn­punkter med. När ut­låtandet är klart ska det skickas ut eller göras till­gängligt för dem som inte fått sina syn­punkter till­godo­sedda.

Antagande

Det är bygg­nads­nämnden eller i vissa fall kommun­full­mäktige som antar detalj­planer. Beslutet om en antagen detaljplan vinner laga kraft efter tre veckor, om beslutet inte blir över­klagat. De tre veckorna räknas från att beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om beslutet att anta ­planen inte över­klagas eller om över­klagan avslås. Laga kraft betyder att den börjar gälla. Planen fortsätter sedan att gälla tills den ändras eller upphävs.

På Boverkets webbplats kan du läsa mer i detalj om hur det går till.

Detaljplaneprocessen, Boverket

Guide för detaljplaneprocessen, Boverket

Så här lång tid tar det

Det kan ta alltifrån ett år till flera år för en detaljplan att bli klar och antagen, beroende på hur stort projektet är. Det vanligaste är att det tar ungefär två år. Just nu har vi en väntetid innan dess att det blir beslut om planuppdrag.

Så här mycket kostar det

Avgiften för en detaljplan beror på projektets storlek och hur komplext det är. Det är vanligtvis den sammanlagda bruttoarea och öppenarea som ligger till grund för avgiften, det vill säga all byggrätt som tillkommer.

Här är några exempel. Om bruttoarean är

 • 1 000 kvadratmeter blir avgiften 278 460 kronor
 • 4 000 kvadratmeter blir avgiften 685 440 kronor
 • 15 000 kvadratmeter blir avgiften 1 135 260 kronor
 • 80 000 kvadratmeter blir avgiften 1 831 410 kronor.

Utöver avgiften för detaljplan tillkommer även kostnader för planbesked, grundkarta samt de utredningar som behövs. Våra avgifter beräknas enligt byggnadsnämndens taxa för planbesked och planavgift.

Förklaringar till begreppen bruttoarea och öppenarea

Bruttoarea är den sammanlagda arean av alla våningsplan i en byggnad. Bruttoarea är alltid omsluten av väggar och ytterväggarnas utsida räknas med. Bruttoarea förkortas ofta till BTA.

Öppenarea omfattar en byggnad eller del av byggnad med helt eller delvis öppna sidor. I öppenarea räknas till exempel balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, taktäckt uteplats, öppet garage eller carport och liknande in. Öppenarea förkortas ofta till OPA.

Du betalar alltid en avgift för ansökan om planbesked. Vi tar ut en avgift oavsett om du får ett positivt eller negativt planbesked. Kostnaden kan variera beror på hur mycket tid och arbete som krävs. Det här är 2024 års avgifter.

 • Enkel åtgärd 11 460 kronor
 • Medelstor åtgärd 17 190 kronor
 • Stor åtgärd 22 920 kronor.
Så här gör du

Om du inte är nöjd med beslutet

Vissa av plandokumenten går att överklaga. Här beskriver vi främst vad som gäller för detalj­planer. För att ha rätt att över­klaga ska du vara berörd av detalj­planen och dessutom ha lämnat in skriftliga syn­punkter tidigare i processen. Bygg­nads­nämnden måste upp­lysa dig som berörs av beslutet om hur du gör för att över­klaga. Det kallas besvärs­hän­visning.

Besvärshänvisning för detaljplan och områdesbestämmelser Pdf, 74.2 kB.

I din över­klagan måste du bland annat be­skriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Om bygg­nads­nämnden inte anser att de kan ta ett nytt beslut som gynnar dig, skickas ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning. Du kan över­klaga detalj­planen inom tre veckor efter att bygg­nads­nämnden an­tagit planen och till­känna­givit be­slutet.

Hantering av överklagande, Boverket

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se

Nytt i Västerås

 • 4 juli 2024

  Besöksrekord och folkfest under superveckan i Västerås

  Under vecka 26, 26–30 juni, genomfördes den största evenemangsveckan någonsin i Västerås då SM-veckan och Västerås Cityfestival genomfördes samtidigt. Evenemangen har gemensamt lockat många lokala och tillresta besökare. Vecka 26 slog alla tiders besöksrekord i city och enbart Västerås Cityfestival har återigen slagit besöksrekord med drygt 375 122 besök från torsdag till lördag. En ökning med 7 % jämfört med förra året, enligt siffror från Västerås Citysamverkan. Detta trots det kraftiga regnvädret som drabbade staden under fredag kväll.

 • 19 juni 2024

  SM-veckan invigs onsdag 26/6

  Sommarens stora idrottsevenemang äger rum mitt i Västerås. 28 olika idrotter gör upp om SM-titlarna den 26–30 juni. Onsdag 26 juni klockan 11.00 invigs SM-veckan i Västerås.

 • 11 juni 2024

  Vi växer - nu är vi 160 000 invånare i Västerås!

  Det visar siffror från Statistikmyndigheten SCB som släpptes i mitten på juni. Att vi har blivit fler invånare beror framför allt på inflyttning.

 • 27 maj 2024

  Ängsgärdets äldreboende del 1/3: Aron flyttar in

  Ängsgärdets äldreboende öppnar i september. I den här serien i tre delar får vi följa med på resan, från att vara en byggarbetsplats till den dag då kunderna flyttar in. I denna del är det fortfarande mycket som ska byggas, leveranser som väntar och Aron Sivapalan, enhetschef har precis flyttat in på sin nya arbetsplats. Följ med på en rundtur!

Visa fler nyheter