Utförare och leverantörer

Här finns information som riktar sig till Västerås stads utförare och leverantörer inom vård och omsorg, samt övriga samarbetspartners.

Riktlinjer och rutiner för leverantör

För dig som är eller vill bli leverantör har vi samlat riktlinjerna och rutinerna på en och samma sida.

Länk till riktlinjerna och rutinerna

Ordinärt boende och rutiner för ersättning

Det finns en sida där vi har samlat allt som rör ersättningar till leverantörer, registrering av utförd tid samt statistik och ansökan för att skaffa SITHS-kort.

Länk till sidan om ersättningar med mera

E-formulär

Anmälan om beslut av Verksamhetschef. Även anmälan av ansvarig för enskilda ledningsuppgifter med stöd av Hälso- och sjukvårdslagen Länk till annan webbplats.

Anmälan om Medicinskt ansvarig sjuksköterska(MAS). Även anmälan av Medicinskt ansvarig för rehabilitering(MAR) Länk till annan webbplats.

SITHS-kort tjänste-id. Ansöka, ändra och avsluta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar manualer och systemförvaltning

En sida med information och manualer gällande Pulsen, Cosmic Link, Procapita HSL, SITHS-kort, Pascal och Synergi.

Systemförvaltning Vård och omsorg

Utförare av LOV-insatser

LOV står för lagen om valfrihet. LOV-insatser är stöd och service där det går att välja vilken utförare man vill ha.

Avlösarservice – länk till sida där du hittar godkända utförare av avlösarservice i hemmet i Västerås stad.

Boendestöd – länk till sida där du hittar godkända utförare av boendestöd i Västerås stad.

Hemtjänst – länk till sida där du hittar godkända utförare av hemtjänst i Västerås stad.

Ledsagarservice – länk till sida där du hittar godkända utförare av ledsagarservice i Västerås stad.

Förvaltningsinformation

Här publiceras två gånger årligen minnesanteckningar samt de bildspel/presentationer som visats på respektive nämnds förvaltningsinformation. Informationen riktar sig till dig som är verksam inom verksamhetsområdet för Äldrenämnden och/eller Nämnden för personer med funktionsnedsättning.

Äldrenämnden:

Förvaltningsinformation 29 mars 2023

Minnesanteckningar Förvaltningsinformation ÄN 29 mars 2023 Pdf, 139.5 kB.

Trygghetsskapande teknik särskilda boenden - Ulrika Stefansson Pdf, 870.9 kB.

Statsbidrag 2023 - Monica Henriksson och Carina Lundmark-Ågren Pdf, 284 kB.

Kontinuitetsplan el-bortfall - Johanna Hedvall-Åhlberg Pdf, 307.8 kB.

Faktureringsvillkor - Sanna Salih Pdf, 341.7 kB.

Enheten för digital utveckling - Anne Almqvist och Patrik Hedman Pdf, 366.9 kB.

Nära vård-nuläge - Cecilia von Alten Pdf, 2.7 MB.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning:

Förvaltningsinformation 30 mars 2023

Minnesanteckningar Förvaltningsinformation NF 30 mars 2023 Pdf, 124.9 kB.

Bilaga 1 Statsbidrag 2023 NF Pdf, 282.3 kB.

Bilaga 2 Kontinuitetsbortfall el Pdf, 307.9 kB.

Bilaga 3 Faktureringsvillkor NF Pdf, 316.1 kB.

Bilaga 4 Digital utveckling Pdf, 645.6 kB.

Bilaga 5 Nära vård ÄN och NF Västerås mars 2023 Pdf, 2.7 MB.

Om synpunkter, klagomål och avvikelser i er verksamhet

Johan Crusefalk är Västerås stads ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning. En av hans uppgifter är att vara samarbetspartner till utförare och leverantörer i frågor som rör ert arbete med synpunkts- och klagomålshantering.

Ditt ansvar som utförare

Som utförare har du ett eget ansvar att:

  • Ta emot synpunkter och klagomål som kommer in från kunder, anhöriga och allmänheten och ta hand om dem enligt verksamhetens rutiner för systematiskt kvalitetsarbete.
  • Se trender och mönster i klagomålen och göra något åt eventuella brister. Då leder klagomålen till ett tydligt och systematiskt förbättringsarbete. 
  • Rapportera in uppgifter om de klagomål, synpunkter och de lex Sarah-ärenden som du som utförare hanterat. Vid varje halvårs- och årsskifte samt på begäran rapporterar du in via en digital enkät som du får på mejl från ombudsmannen Johan Crusefalk.
  • Medverka i Vård-och omsorgsförvaltningens (VOF) utveckling av synpunkts- och klagomålshanteringen. Till exempel delta på möten och ansluta dig till nya och utvecklade rutiner kring inrapportering av klagomål och synpunkter till VOF.

Västerås stads ombudsmans ansvar

Ombudsmannen för synpunkter och klagomål har tre huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Ta emot synpunkter/klagomål från allmänheten. Ombudsmannen är en ingång bland flera för allmänheten att lämna klagomål och synpunkter på utförarverksamheter och på den myndighetsutövning som Vård-och omsorgsförvaltningen ansvarar för.
  • Samverka med utförare, biståndsenheter, socialkontor och nämnder. Varje halvår får alla utförare fylla i en digital enkät. Svaren gör att ombudsmannen kan hålla koll på klagomålen på en övergripande nivå.  
  • Sammanställa och göra analyser på övergripande nivå. Ombudsmannen sammanställer två gånger per år rapporter kring hanteringen av klagomål, synpunkter och utförarnas lex Sarah-ärenden på övergripande nivå (inte individärenden). Rapporterna presenteras vid de politiska nämndernas sammanträden.
  • För mer information kontakta Johan Crusefalk, Ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning på telefon 021-39 39 50 eller johan.crusefalk@vasteras.se

Om du som utförare har egna klagomål

Alla utförare, såväl i stadens egenregi som externa, bedriver sin verksamhet genom avtal med eller beställning från Västerås stad. Om du som utförare upplever att avtalssamverkan med Västerås stad på ett eller annat sätt inte fungerar, så kontaktar du i första hand beställare vid enheten för beställning, upphandling och avtalsuppföljning (BUA) inom Vård-och omsorgsförvaltningen.

Kontakt

Relaterade dokument