Av­gifter och taxa i processen för byggprojekt

För de flesta projekt som kräver bygg­lov är av­giften beroende av åt­gärdens om­fattning. Det vill säga hur stort och komplicerat du ska bygga. Det gäller även för mark­lov och riv­nings­lov. Det är därför inte möjligt att ange en exakt avgift för olika åt­gärder som kräver lov. Däremot har vi några exempel för vissa åt­gärder där du kan se unge­fär vad av­giften blir. För att få hjälp med övriga av­gifter kan du ta kontakt med vår Bygglots.

Avgiften gäller hela vår handläggning av din ansökan eller anmälan. Från att den kommer in och registreras, utreds och beslutas till och med att vi tar emot betalningen på fakturan. Avgiften gäller därför inte enbart för att få beslut om lov. Vi tar ut en avgift även vid avslag eller om du av någon anledning måste ta tillbaka din ansökan.

Exempel på avgifter för bygglov

Om det du vill bygga avviker från detaljplanens regler ökar avgiften med 20 procent. När det krävs att vi skickar ut och frågar grannar om synpunkter tillkommer det en avgift från 2 500 kronor och uppåt beroende på antalet grannar.

Observera att det kan tillkomma kostnader för ditt bygglov. Priserna här är bara vägledande exempel.

För enbostadshus

 • Area 120 kvadrat­meter, inklusive garage. Inom detalj­planerat område. Utan avvikelse från detalj­planen.
  Avgift 22 000 kronor.
 • Area 180 kvadrat­meter, inklusive garage. Inom detalj­planerat område. Utan avvikelse från detalj­planen.
  Avgift 29 000 kronor.
 • Area 180 kvadrat­meter, inklusive garage. Inom detalj­planerat område. Med avvikelse från detalj­planen.
  Avgift mellan 34 500 - 40 000 kronor.
 • Area 240 kvadrat­meter, inklusive garage. Inom detalj­planerat område. Utan avvikelse från detalj­planen.
  Avgift 36 000 kronor.

För garage

 • Fristående garage på högst 35 kvadrat­meter. Utan avvikelse från detaljplanen. Avgift 9 700 kronor.

För eldstad

 • Installation av eldstad och rökkanal.
  Avgift 1 719 kronor.

För attefallsåtgärder

 • Attefall komple­ment­byggnad på högst 30 kvadrat­meter.
  Avgift 5 200 kronor.
 • Attefall bostads­hus på högst 30 kvadrat­meter.
  Avgift 7 600 kronor.
 • Attefallstill­byggnad på högst 15 kvadrat­meter.
  Avgift 3 400 kronor.

För uteplatser

 • Nybyggnad av inglasad ute­plats utan isolering med arean 25 kvadrat­meter. Inom detaljplanerat om­råde. Utan avvikelse från detalj­planen.
  Avgift 4 100 kronor.
 • Nybyggnad av isolerad inglasad ute­plats med arean 25 kvadrat­meter. Inom detaljplanerat om­råde. Utan avvikelse från detaljplanen.
  Avgift 7 800 kronor.
 • Nybyggnad av inglasad ute­plats utan isolering med arean 25 kvadrat­meter. Inom detaljplanerat om­råde. Med avvikelse från detalj­planen.
  Avgift 7 400-12 900 kronor.
 • Inglasning av befintlig uteplats som har tak (och som har lov).
  Avgift 2 300 kronor.

För förhandsbesked vid nybyggnad på landet

Utöver avgiften för förhandsbeskedet kommer det även en avgift för kommunicering.

 • Lokaliseringsprövning på landet för 1-2 hus. Avgift 20 628 kronor.
 • Lokaliseringsprövning på landet för 3-5 hus. Avgift 34 380 kronor.

För strandskyddsdispens

 • Avgiften för dispens för enklare åtgärder är cirka 9 626 kronor.
 • Avgiften för dispens för större åtgärder är cirka 17 190 kronor.

Avgifter för mät- och karttjänster

Här hittar du avgifter för de kartor och mättjänster du kan behöva i ditt byggprojekt.

 • nybyggnadskarta
 • husutstakning och koordinatberäkning
 • lägeskontroll.

Avgifter för nybyggnadskartor

Det är ytan som påverkar hur stor avgiften blir för en nybyggnadskarta. Nere i listan är ytan angiven i kvadratmeter och alla avgifter är angivna i kronor.

För en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus oavsett storlek på tomtytan är avgiften för en

 • fullständig nybyggnadskarta 6 876 kronor
 • förenklad nybyggnadskarta 4 126 kronor

För all annan bebyggelse

I tabellen ser du vad en nybyggnadskarta kostar för alla andra sorters byggnader (än en- och tvåbostadshus). Ytan är angiven i kvadratmeter och avgiften i kronor.

Tomtyta i kvadratmeter

Avgift fullständig nybyggnadskarta

Avgift förenklad nybyggnadskarta

1-1 999

10 314

5 157

2 000-3 499

17 190

10 314

3 500-4 999

20 628

12 033

5 000-7 499

24 066

13 752

7 500-9 999

27 504

15 471

10 000-15 000

30 942

17 190

15 000 och större

34 380

18 909

Vid komplettering av nybyggnadskarta debiterar vi per timme.

Avgifter för mättjänster och beräkningar

I tabellen ser du vilken avgift som gäller för de olika tjänsterna beroende på hur stor byggnadens area är. Byggnadens yta är angiven i kvadratmeter och avgiften är angiven i kronor.

Vid utstakning krävs alltid en koordinatberäkning.

*Det tillkommer mervärdesskatt, så kallad moms, på beräkning, grovutstakning och finutstakning.

Byggnadsyta i kvadratmeter

Koordinatberäkning*

Grovutstakning*

Finutstakning*

Lägeskontroll

15-49

1 375

1 719

2 063

2 063

50-199

2 750

3 438

4 126

4 126

200-349

4 126

5 157

6 188

5 501

350 och större

5 501

6 876

8 251

6 876

Om avgifter och taxan

En taxa styr hur stora av­gifterna blir för olika åt­gärder och tjänster. Det kan till exempel vara för bygglov, anmälan och detaljplaner. Det kan också gälla avgift för olika tjänster. Grun­den för beräk­ning­en anges i taxan och har olika beroenden. Ofta är arean på det du ska bygga avgörande för hur stor avgiften blir. För åtgärder där det inte finns fasta riktvärden för avgiften, räknas avgiften ut efter de förutsättningar som finns i varje enskilt ärende.

Av­gifterna får vara högst så stora att de täcker kommunens kostnad för sitt arbete.

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Pdf, 1.2 MB.

Mer information om avgifter och taxan

Har du frågor om hur stor avgiften blir för det du ska bygga, är du välkommen att hör av dig. Vår Bygglots svarar på dina frågor om avgifter och taxan.

Kontaktuppgifter till Bygglots

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är kommun­fullmäktige som tar beslut om taxan för bygg­nads­nämndens verk­samheter. Taxan är kopplad till pris­bas­beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän för­säkring. Pris­bas­beloppet räknas fram uti­från ändringar­na i det allmänna pris­läget. Den fast­ställs för ett helt kalender­år i taget.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se