Visa sökformulär

Västerås över­sikts­plan 2026 med ut­blick mot 2050

Alla kommuner ska ha en över­sikts­plan. Över­sikts­planen ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt om det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling.

Västerås 2050 - 230 000 invånare!

Västerås växer och planeringen ska ge för­ut­sätt­ningar för en befolk­nings­ut­veckling som mot­svarar 230 000 in­vånare år 2050. Över­sikts­planen handlar om hur Västerås kan växa på ett håll­bart sätt. Den be­skriver hur vi skapar en bra stads­miljö och hur lands­bygden kan ut­vecklas. Den be­skriver också hur de värden som finns i naturen och den byggda miljön ska tas tillvara.

Västerås ska vara en attraktiv och håll­bar stad att bo, verka och leva i. Över­sikts­planen be­skriver tretton olika strategier för en håll­bar ut­veckling. De ska genom­syra planeringen och ge Västerås möjlig­het att växa håll­bart.

Över­sikts­planen är väg­ledande och fungerar som under­lag för beslut om detalj­planer och bygg­lov med flera. Planen sträcker sig till 2026. Stads- och sam­hälls­byggande tar lång tid. Därför blickar över­sikts­planen ända till 2050.

Här nere hittar du över­sikts­planen och de bilagor som hör till den. Det finns även en karta som är en del av över­sikts­planen. Den hittar du längre ner på sidan.

Kartan som kompletterar över­sikts­planen

Vi har en kart­tjänst som är gjort som en del av över­sikts­planen. Kartan visar både för­slag till hur mark ska an­vändas, men också olika intressen och för­hållanden som är viktiga att ta hän­syn till i planeringen.

Länk till kartan som är en del av översiktsplanen.länk till annan webbplats

Informationen är in­delad i fem olika om­råden. De är

 • ​planförslag
 • intressen för natur- och kultur­miljö
 • förhållanden som rör klimat, miljö, hälsa och säker­het
 • riksintressen
 • fördjupningar av över­sikts­planen.

Vissa lager syns först när man zoomat in i kartan till tät­ortens ut­bredning. Det gäller för lagren Före­slagen mark­an­vändning inom Västerås tätort samt för planerings­underlag som endast rör Västerås tätort.

Vi håller på att an­passa vår kart­tjänst till vår nya webb­plats. Där­för är den du hittar i länken inte an­passad för mobiler och surf­plattor än.

Kartbild över Västerås kommun i översiktsplanens karttjänst

Översikts­planens strategier i korthet

I över­sikts­planen har vi formulerat tretton strategier. De ska hjälpa till att nå målen om ett hållbart och klimatsmart Västerås.

Symbolbild för strategin Hälsa, välbefinnande och jämlika förutsättningar

Hälsa, välbefinnande och jäm­lika förut­sättningar

Symbolbild för strategin Enkelt att gå och cykla

Enkelt att gå och cykla

Symbolbild för strategin Kulturliv ger attraktivitet

Kulturliv ger attraktivitet

Symbolbild för strategin Kollektivtrafiken som ryggrad

Kollektivtrafiken som ryggrad

Symbolbild för strategin Attraktiv regionstad

Attraktiv regionstad

Symbolbild för strategin Levande innerstad

Levande innerstad

Symbolbild för strategin Bostäder för alla

Bostäder för alla

Symbolbild för strategin Kulturarv och utveckling i samklang

Kulturarv och ut­veckling i sam­klang

Symbolbild för strategin Bygg staden inåt

Balanserad komplettering

Symbolbild för strategin Grön och blå identitet

Grön och blå identitet

Symbolbild för strategin Livskraftig landsbygd med starka serviceorter

Livskraftig lands­bygd med starka service­orter

Symbolbild för strategin Resurs- och klimatanpassning

Resurshushållning och klimatanpassning

Symbolbild för strategin Kreativt näringsklimat

Kreativt näringsklimat

För dig som vill läsa mera

I över­sikts­planen och dess bilagor hänvisar vi till flera olika doku­ment. Det kan till exempel vara Folk­hälso­program och Grön­struktur­plan. Vi har samlat ihop länkar till alla dessa dokument på en sida.

Här kan du läsa alla de dokument som vi hänvisar till i översiktsplanen.

Vill du läsa om hur det gick till att skapa planen, kan du höra av dig till Kontakt­center. Där kan du också få tag i samrådsredogörelsen och utlåtande efter utställning.

Läs mer om hur Västerås utvecklas

Under sidan Västerås utvecklas visar vi några av de projekt där vi arbetar med utveckling på olika sätt.

Här hittar du sidan Västerås utvecklas.

Fördjupningar av översiktsplanen söker du här

Här söker du fram de fördjupningar som är beslutade och gäller. Använd sök­rutan för att hitta den för­djup­ning du söker. Du kan söka på flera olika be­grepp. Du kan bland annat söka på

 • i vilket område den ligger - Stations­området eller Tillberga
 • vad fördjupningen heter - För­djupad över­sikts­plan för Stations­området, föp 64
 • fördjupningens be­teckning - föp 64 eller föp 44.

Om du söker på ett område, till exempel Tillberga. Då får du upp en söklista med alla fördjupningar som har kopp­ling till Tillberga.

Fördjupningar som vi arbetar med

Här länkar vi till de fördjupningar av översiktsplanen som inte är klara och beslutade än.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Dags för lövsopning

  Hösten är här och det betyder att det faller massor av löv på gator, gång- och cykelbanor. De närmaste veckorna sopas löven upp i den årliga lövsopningen. 

 • Bjurhovdagaraget öppet

  Parkeringsgaraget under Bjurhovda centrum som brandskadades i söndags är nu öppet igen.

 • Tyck till om nya hundrastgårdar

  Var med och påverka var hundrastgårdar ska byggas i framtiden. Fram till den 20 december kan du lämna synpunkter på förslaget till handlingsplan för hundrastgårdar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?