Tillgänglighetsredogörelser

Här presenterar vi hur Vasteras.se och vår app Mitt Västerås uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi vill att vår webbplats och våra digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många som möjligt. Oavsett till exempel funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Vasteras.se

Kontakta oss om du inte kan använda webbplatsen.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgängliga. Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.


Brister i tillgänglighet

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 3 juni 2024.

Testningsmetod

Under oktober 2023 gjordes en tillgänglighetsöversyn av vasteras.se. Översynen gjordes bland annat med manuella tester, men också med rapporter från analysverktyget Siteimprove, tillgänglighetsgranskaren Aceit och den inbyggda tillgänglighetskontrollen i vårt redigeringsverktyg Sitevision. Vi har också fått hjälp att granska vissa funktioner av webbutvecklingsbyrån HiQ Mälardalen. Resultatet av översynen och vår egen självskattning har legat till grund för tillgänglighetsredogörelsen.

Allmänna brister

 • Våra dokument och blanketter är inte tillgänglighetsanpassade.
 • Delar av texterna på webbplatsen är inte klarspråkade, och innehåller exemeplvis facktermer och andra uttryck som kan vara svåra att förstå.
 • På start- och landingssidorna finns det länkar som har samma länktext, trots att de leder till olika sidor.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns videoinnehåll som saknar syntolkning. Det finns också videos som inte har någon unik titel i HTML-koden.
 • Vissa bilder saknar alt-text, eller har en alt-text med fel beskrivning.
 • Delar av HTML-koden validerar inte på webbplatsen.

Problem vid användning utan hörsel

 • Vissa filmer saknar textning.
 • Det finns endast enstaka filmer med teckenspråkstolkning.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Dokument som är publicerade innan 2018-09-23.
 • Videofilmer publicerade innan 2020-09-23.

Mitt Västerås

Kontakta oss om du inte kan använda appen.

Vi är medvetna om att delar av appen inte är tillgängliga. Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.


Brister i tillgänglighet

Tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns överträdelser av 3 av 42 krav. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 3 juni 2024.

Testning och utvärdering av appen

Appen har testats och utvärderats av Innocodes utvecklarteam under ledning av ansvarig för tillgänglighet. Leverantören, Innocode AS, arbetar tillsammans med Västerås stad för att säkerställa att alla delar av appen uppfyller relevanta krav på tillgänglighet. Tester genomförs av alla nya funktioner och element.

Brister

Överträdelserna kan minska nyttoeffekt för följande användargrupper:

 • Personer utan syn
 • Personer med nedsatt syn
Princip 1. Möjligt att uppfatta

Informationen ska presenteras på ett sätt som användaren kan uppfatta. Det innebär att information inte enbart ska kunna uppfattas med en enda sinne. Till exempel, för att se grafik behövs en skärm och synsinnet. Därför ska bilder ha alternativ text enligt WCAG. Text kan också presenteras på många olika sätt, bland annat som punktskrift, syntetiskt tal, på skärm, tolkat som teckenspråk eller som symboler. WCAG kräver därför att text används som ett alternativ till ljud, film och bilder.

Innehåll som bryter mot regelverket:
1.3.1 Information och relationer i Invånarappen

Även om informationen i appen är strukturerad visuellt (rubriker har större teckenstorlek och utfyllnader etc.), kan inte alltid hjälpteknik som text-till-tal bestämma olika delar i innehållet eller innehållstyper. För att rätta till detta måste fler attribut läggas till etiketter, ingångar, kontroller och sidomenyer och andra användargränssnittskomponenter som gör det möjligt för assisterande teknik att förstå deras typer och roller.

Princip 2. Möjligt att hantera

Det är viktigt att användarna till exempel kan navigera, välja knappar och sätta kryss i kryssrutor med den utrustning och hjälpmedelsteknologi de använder.

2.4.3 Fokusordning

Ibland används ett innehållsblock för horisontell visning av innehållskort. Här känns inte innehållet igen sekventiellt (artikel för artikel, till exempel), men hopp till nästa avsnitt sker vertikalt.

Princip 4. Robust

Innehållet måste vara tillräckligt robust för att kunna tolkas på ett tillförlitligt sätt av användaragenter, inklusive kompenserande teknik.

4.2.1 Namn, roll, värde

Hjälptekniken kan inte alltid välja ingångar som knappar eller radioknappar programmatiskt.

Hör av dig till oss om du hittar fler brister

Kontakta oss om du hittar fler brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Om du lämnar dina kontaktuppgifter återkommer vi normalt inom tre dagar.

Mejla: kontaktcenter@vasteras.se
Ring: 021-39 00 00


Kontakta tillsynsmyndigheten om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och tala om det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning