Detaljplan för del av Forsby 1:3 och Skultuna-Gillberga 1:2, dp 1981

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga bostäder och förskola på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden. Vidare är syftet att bebyggelsen placeras med hänsyn till topografin.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Linda Langefors och Emilia Shmueli.

  • Linda når du på e-post linda.langefors[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 02 87
  • Emilia når du på e-post emilia.shmueli[a]vasteras.se eller på telefon 021‑39 21 57.
Illustrationsplan med tomter och byggnader inritade på flygbild över planområdet.

Illustrationsplan över planområdet.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Linda Langefors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 02 87

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Emilia Shmulei

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 57

byggnadsnamnd@vasteras.se