Parkering vid flerfamiljshus eller större anläggningar

Det är mycket att tänka på när man ska anlägga en större parkering för bilar eller cyklar. Det krävs oftast bygglov för parkering. Här får du hjälp med att räkna fram rätt antal parkeringar till den nya byggnaden. Här finns också en check­lista och en karta.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som vill anordna en parkering inom detalj­planerat om­råde. För gällande regler utan­för detalj­planerat om­råde, ta gärna kontakt med vår Bygglots.

Kontakt­upp­gifter till Bygglots

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Så här gör du Steg 1

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

Regler för parkering

 • Bor du i ett en- eller två­bostads­hus och vill anlägga en parkerings­plats som enbart är till för fastig­hetens behov? Då be­höver du varken söka bygg­lov eller skicka in en an­mälan innan åt­gärden på­börjas.
 • Du behöver an­söka om bygg­lov för parkeringar vid fler­bostads­hus eller större an­läggningar. Det kan till exempel vara vid varu­hus eller idrotts­an­läggningar.
 • Vid större parkeringar behöver du in­stallera olje­av­skiljare samt plantera växt­lighet. Ta gärna kontakt med Bygglots för råd­givning.

Om parkeringsplatser, Boverket.

Regler för placering av staket, häckar och buskage i närhet av väg

Räkna fram rätt antal parkeringar

Vi har tagit fram en Excel-fil, kallad "P-snurran". Den hjälper dig att räkna ut det lägsta antalet parkeringsplatser som krävs vid ny-/ombyggnation enligt våra parkeringsriktlinjer.

I riktlinjerna hittar du mer information om parkeringstal och hur du kan minska antalet parkeringsplatser genom att använda våra flexibla parkeringstal.

P-snurra Excel, 452.8 kB.
Riktlinjer för parkering i Västerås Pdf, 1.1 MB.

För zon 2B (Kopparlunden) ser kraven annorlunda ut och därför har nedanstående checklista tagits fram. (P-snurran fungerar även för zon 2B.)

Checklista för framtagande av mobilitetsplaner i Kopparlunden Pdf, 187.8 kB.

Parkeringsköp för dig som ska bygga flerbostadshus

Innan du kan få bygg­lov för vissa typer av parkeringar ska av­talet om parkerings­köp vara på­skrivet. Parkerings­köp inne­bär att du köper dig fri från skyldig­heten att bygga parkerings­platser vid din fastig­het eller där du ska bygga fler­bostads­hus.

Du kan behöva ta hänsyn till följande:

Så här gör du. Steg 2

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­sökan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar:

Du kan ofta utgå från äldre ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv när du ska ta fram eller göra ritningar till ditt projekt.
Bygglovsarkivet

Checklista för dig som ska göra parkeringar Word, 47.9 kB.

Så här gör du. Steg 3

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din ansökan. Använd vår e‑tjänst om du har en e-legitimation, såsom Bank-ID. Om du saknar e‑legitimation kan du fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Så här väljer du rätt väg i e‑tjänsten

Om du gör ansöka i e‑tjänsten välj först

 1. Mur, plank, parkering, upplag
 2. på nästa sida välj: Parkeringplats.

Fortsätt sedan att svara på de frågor du får i tjänsten.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för ansökan om bygglov Word, 234 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss och ditt ärendet är komplett.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

 • från början skicka in kompletta handlingar
 • dina ritningar är tydliga och rätt ut­förda
 • din åtgärd följer detalj­­planen för om­rådet
 • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Om ditt ärende skickas ut på remiss kan handläggningstiden förlängas med motsvarande tid. Den brukar vara tre veckor. Hand­lägg­nings­tiden kan också för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­redas mer.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Behöver du komplettera din ansökan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din ansökan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Så här gör du. Steg 4

Invänta vårt beslut innan du börjar bygga

Innan du får börja bygga måste du ha

 • fått bygglov
 • fått startbesked
 • inväntat eventuella över­klagan­den. Det betyder att du tidigast får börja bygga fyra veckor efter det att bygg­lovet har kun­gjorts. Det sker i Post- och Inrikes Tidningar. Under den tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om lovet blir över­klagat får du efter dessa fyra veckor börja bygga. Arbetet sker då på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Se när ditt bygglov har kungjorts, Post- och inrikes tidningar

Startbesked

När vi beviljar bygglov utfärdar vi ofta även ett startbesked. Om du har fått ditt bygglov men inte startbesked beror det på att du ska skicka in vissa handlingar. Du kan läsa i ditt bygglov vilka handlingar som ska skickas in.

Exempel på handlingar som kan behövas för att få startbesked:

 • Redovisning av dagvatten
 • Redovisning av siktförhållande vid utfart.

Information om startbesked

Så här gör du. Steg 5

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du. Steg 6

Ansök om ett slutbesked

När du har byggt klart be­höver du bland annat skicka in en under­tecknad kontroll­plan. Först när du har fått ditt slutbesked kan du börja använda den nya parkeringen.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska få ett slut­besked.

Information om slutbesked

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se