Startbesked och slutbesked för byggprojekt

Start- och slutbesked gäller för alla byggprojekt som kräver anmälan eller något slags lov. Du får inte påbörja en åtgärd eller använda en byggnation förrän respektive dokument finns på plats.

Det här är ett startbesked

Startbeskedet innebär att du fått vårt godkännande på att påbörja ett byggprojekt eller en åtgärd. Ett startbesked behövs för alla projekt som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. För att få ett startbesked, ska du som är byggherre, kunna visa att ditt byggprojekt antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen. Det sker bland annat genom den kontrollplan som du har lämnat in.

Har du ansökt om bygglov får du ibland ditt bygglov och startbesked på samma beslut. I vissa fall krävs det att vi träffas för ett tekniskt samråd. Det innebär att du får ditt startbeskedet efter ditt bygglov. När vi ses under det tekniska samrådet får du veta vilka handlingar som du behöver lämna in för att vi ska kunna ge dig ett startbesked.

På startbeskedet finns det sedan information om vilka handlingar som behövs för att vi ska kunna utfärda ett slutbesked.

Så här får du startbesked

 1. Lämna in de handlingar som finns uppräknade i ditt bygglov (eller annat lov). Det är enklast att du lämnar in dem i vår e-tjänst Skicka in handlingar inför startbesked. Du kan naturligtvis även skicka in handlingarna med e-post och vanlig post.
 2. När vi har fått in de handlingar som krävs skriver vi ut ett startbesked och skickar det till dig med vanlig post.
 3. Först när du har fått ditt startbesked kan du börja bygga.

Behöver du skicka in handlingar för startbesked på något annat sätt än via e‑tjänsten, skicka med

 • e-post till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
 • vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås.

När får jag börja bygga?

Om du fått lov efter 1 juli 2018 ska det gå åtminstone fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får börja bygga. Under denna tid har allmänheten möjlighet att överklaga lovet. Om du börjar åtgärden trots att beslutet har överklagats, gör du det på egen risk i och med att lovet kan bli upphävt.

Se när ditt bygglov har kungjorts, Post- och inrikes tidningar

Det finns undantag från när ett beslut behöver vara kungjort i fyra veckor innan det verkställs. Det är när det är "akut fara för någons liv eller hälsa." Det kan till exempel gälla åtgärder som att

 • fälla stormskadade träd
 • riva en brandskadad vägg eller
 • hindra att skador uppstår på grund av en översvämning.

Det här är ett slutbesked

Slutbeskedet innebär att det du har byggt är godkänt. Har du till exempelvis byggt en tillbyggnad eller ett garage innebär slutbeskedet att byggnaden är godkänd och säker så du får börja använda den.

Så här begär du slutbesked

När ditt projekt är klart och alla punkter i kontrollplanen är kontrollerade och signerade kan du begära slutbesked. Så här går det till.

 1. Lämna in de handlingar som finns uppräknade i ditt startbesked. Det är enklast att du lämnar in dem i vår e-tjänst Begäran om slutbesked. Du kan naturligtvis även skicka in handlingarna med vanlig post. I så fall ska du skicka med blanketten Begäran om slutbesked.
 2. När vi har fått in de handlingar som krävs skriver vi ut ett slutbesked och skickar det till dig med vanlig post.
 3. Först när du har fått ditt slutbesked kan du börja använda din nya byggnad.

Använd blankett vid känslig information eller om du är utan e‑legitimation

Ska du begära slutbesked som innehåller känslig information (som skyddsobjekt, skyddad identitet eller liknande), ska du använda en blankett och skicka in den med vanlig post.

Om du inte har e-legitimation, till exempel Bank-ID, kan du göra din begäran med en vanlig blankett.

Du fyller i blanketten och skickar med de handlingar som står uppräknade i startbeskedet, med vanlig post.

Blankett för begäran om slutbesked Word, 211.5 kB.

Vad händer om jag börjar före lov och besked?

Om du inte följer reglerna

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se