Kartor och geografisk information, GIS

Kartor och annan geografisk information är använd­bara hjälp­medel för att kunna hitta rätt. Men även för att kunna planera nya om­råden och för att förstå hur staden och dess om­givningar hänger ihop. Här kan du läsa mer om olika typer av kartor.

Geografisk information behövs för många upp­gifter inom staden. För planering av bostäder, transporter, väg­underhåll, bygg­lov, kultur­minnes­vård och mycket annat. Det finns många olika sätt att ta del av den geo­grafiska in­formationen. Kartor på papper, foton och digitala tjänster. I dag finns mycket av den geo­grafiska in­formationen samlad i stora data­baser, och man kan ta fram just de under­lag man behöver för olika ända­mål.

Om du har behov av kartor och annan geo­grafisk in­formation, hör av dig till stads­byggnads­förvaltningen via Kontakt­center.

Ortofotokarta som visar hastigheter på vägar i och utanför del av Västerås centrum.

Digitala karttjänster och GIS

Nästan 80 procent av all in­formation kan kopplas till en geo­grafisk position. I och med det kan detta visas på en karta. Numera finns väldigt mycket av kartor och geo­grafisk in­formation i digital form. Det kallas geo­grafiska in­formations­system och brukar förkortas med GIS. Till GIS-tjänsterna hör att stort antal it-baserade system och verktyg som gör att man kan få fram väldigt exakta upp­gifter om ett visst geo­grafiskt område.

Här på vår webb­plats hittar du många olika typer av digitala kart­tjänster. Vill du till exempel veta var stadens för­skolor eller bad ligger, kan du hitta dem i vår samlings­karta. Du kan också titta på historiska kartor. Det finns kartor från år 1688 och framåt. Du hittar även kartor på vissa sidor, som visar var sidans verksamhet ligger. Det kan bland annat vara motions­spår, boenden eller skolor.

Kartor att beställa eller ta del av

Det finns många olika sorters kartor. En del krävs i sam­band med bygg­lov, andra har historiska perspek­tiv och är spännande att ta del av. Vi har också flyg­bilder som kan bli under­lag för kartor. Läs mer om de olika varianterna som vi erbjuder.

Nybyggnadskarta, situationsplan eller annat kartmaterial för bygglov

När du ska söka bygg­lov eller göra en anmälan behöver du ofta ett kart­underlag. Det visar hur du får bygga och hur ditt befintliga hus ligger på fastigheten. På vissa kart­underlag visas även ledningar och anslutnings­punkter till vatten, avlopp, el och liknande. Vilket under­lag du behöver är beroende på vad du ska bygga och vilka regler som gäller. Länkarna visar exempel på kartor:

Är du osäker på vilken sorts kartunderlag du behöver? Du kan få vägledning om vad som krävs för just din ansökan eller anmälan av vår Bygglots på Kontaktcenter. Det är dock till sist handläggaren som bestämmer vilket kartunderlag som krävs.

Bygglots på Kontakt­center

Fullständig nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och situationsplan

På nybyggnadskartan visas hur du får bygga på fastigheten. Är den blivande byggnaden inritad kallas kartan situationsplan. Läs mer om de olika underlagen du kan behöva under respektive rubrik.

Fullständig nybyggnadskarta

På en fullständig nybyggnadskarta visas fastighets­gränser, fastig­hetens mått och be­stämmelser från detalj­planen. Eventuella byggnader som finns på fastigheten, markhöjder och andra detaljer som rättigheter, servitut eller gemensamhetsanläggningar. Ledningar och anslutnings­punkter till vatten, avlopp och el redovisas också.

Förenklad nybyggnadskarta

På den förenklade nybyggnadskartan finns fastighets­gränser, fastig­hetens mått och be­stämmelser från detalj­planen. Eventuella byggnader som finns på fastigheten, markhöjder och andra detaljer som rättigheter, servitut eller gemensamhetsanläggningar redovisas också.

Situationsplan

När din nya byggnad är in­ritad, med mått samt mått till tomtgräns, på kartan kallas den för situations­plan. Det är ny­bygg­nads­kartan som sedan ligger till grund för en situations­plan. Det är oftast en situations­plan som krävs vid bygg­lov. När du söker bygg­lov får nybyggnads­kartan vara som mest två år gammal. Du kan beställa via e‑formulär i länken.

Annat kartmaterial för bygglov

Annat kartmaterial för bygglov är något som du kan beställa kostnadsfritt från Kontaktcenter. Det är inte kontrollerat ute i fält men kan räcka för tillbyggnader som är mindre än 25 kvadratmeter och som ligger mer än en meter från gränsen.

Kom ihåg att du behöver e-legitimation, till exempel Bank-Id för att göra din beställning.

Taxan med avgifter för nybyggnadskarta

Kartor för skiss- och planeringsunderlag

Baskarta

Baskartan är ett utdrag ut Västerås stads kartdatabas. Det görs ingen fältkontroll av kartans aktualitet vid leveranstillfället utan är en ögonblicksbild av nuläget i kartbasen. Du kan använda kartan som underlag när du vill rita eller skissa på en förändring eller börja planera inför något nytt. Observera att baskartan inte har samma status som en grundkarta, nybyggnadskarta eller ett projekteringsunderlag.

Baskartan innehåller detaljer med olika noggrannhet. De kan vara konstruerade, digitaliserade eller inmätta i fält. Kartan levereras i dwg-format. Exempel på baskartans innehåll:

 • Byggnader
 • Vägar
 • Järnvägar
 • Fastighetsinformation (gränser i kartan har ingen juridisk kraft)
 • Markdetaljer
 • Vattendrag
 • Adresser
 • Skannade höjder/höjdkurvor (tilläggsbeställning)

Vill du beställa ett underlag för projektering eller projekteringsinmätning skicka e‑post till mattjanster[a]vasteras.se

Grundkarta - för detaljplaner

Grundkartan utgår från baskartan och uppdateras även ute i fält när den beställts. Grundkartan får en datumstämpel och är ett juridiskt dokument. Vill du beställa en grundkarta inför samråd eller granskning när du arbetar med att ta fram en detaljplan så kontakta planhandläggaren i projektet. Om du inte jobbar med planprocessen men ändå vill ha ett utdrag från vår kartdatabas då är det förmodligen en baskarta du vill beställa.

Flygfoto/Ortofoto

Det här är egentligen inte en karta i vanlig mening, utan som namnet säger ett fotografi. De kan se ut på flera sätt, till exempel vara tagna snett från sidan, då kallas de för sned­bilder. De kan också vara tagna rakt uppi­från, då kallas de för orto­foto. Orto­foto är också bearbetade så att de är skalenliga med verkligheten. Ofta används ett orto­foto som underlag för andra kartor. Men de används också för samhälls­planering, planering av mark­användning, miljö­övervakning och liknande. Det finns orto­foto i Västerås stad från flera årtal, fram­förallt över själva tät­orten.

Vill du beställa orto­foto, hör av dig till Kontakt­center

Flera digitala kartor att titta på

Vi har flera olika sorters kartor för en mängd behov. Till exempel

 • Bullerkartan - mätningar av buller på olika platser
 • detaljplaner på karta
 • fornlämningar på karta
 • historiska kartor - äldre kartor och svepkartor
 • Mälardalskartan - näringsliv och turism i fyra mälarstäder
 • Parkeringskarta - visar parkeringsplatser och betalautomater
 • radonmätningar
 • samlingskarta - förskolor, bad, äldreboenden med flera
 • Smultronställen - populära platser
 • Solkartan - om solinstrålning på byggnader
 • Täckningskarta - för mobiltäckning.

När ni tittar på Västerås kommuns digitala karta och utskrifter från den (till exempel nybyggnadskartan) vill vi att ni är medvetna om att gränserna i kartan inte är juridiskt gällande och att de kan vara av varierande kvalitet. Eftersom kartan är digital uppfattas den ofta som väldigt exakt, men så är det inte alltid.

Juridiskt sett är det gränsmarkeringarna som finns på marken som avgränsar fastigheten. När det inte går att återfinna gränsmarkeringarna används oftast förrättningskartan från när gränsen kom till för att bedöma gränsens rätta läge.

Tidigare redovisning i större kartblad

Kartan har inte alltid varit digital. Tidigare redovisades fastighetsindelningen i Västerås i större kartblad. Dessa uppdaterades manuellt genom att man suddade den utgående gränsen och ritade in den nya. När kartan digitaliserades gjordes det till största delen manuellt, vilket i sig ger en osäkerhet i kvaliteten. Det är även beroende på förrättningsåtgärd som det finns skillnader i redovisning och kvalitet.

Ändrat kartsystem

Västerås kommun har ett flertal gånger bytt kartsystem och detta kan också ha en viss inverkan. Tidigare bestod Västerås av flera lokala koordinatsystem som senare har lagts ihop vilket medför att det kan finnas systematiska fel i flera områden. Det kan även vara skillnad mellan stad och landsbygd.

Fastighetsindelningen i kartan är dagsaktuell, men fastighetsgränserna har kommit till under en lång tidsepok och är framställda med vitt skilda metoder. De gränser som syns i kartan har därför stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel på tiotals meter.

Med dagens moderna teknik har vi möjlighet att mäta mer exakt än man hade för till exempel hundra år sedan. Detta kan bland annat visa sig genom att måtten på äldre kartor inte alltid stämmer med de verkliga måtten i områden med brant eller besvärlig terräng.

Uppdatering av kartan

Västerås kommuns digitala karta uppdateras med information från flygfotografering och genom mätningar på plats, till exempel vid utredning av områden som skall detaljplaneras, arbete med nybyggnadskartor samt vid ändring av fastighetsindelningen. En del områden kan ha mer aktuell information än andra områden.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se