Om du inte följer reglerna när du bygger och river - olovligt byggande

Om du påbörjar ditt bygge eller använder något utan att ha tillstånd till det tar Västerås stad ut en sanktionsavgift.

Du får inte påbörja en åtgärd som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan innan du har fått ditt startbesked. Annars räknas det som svartbygge. Du får inte heller börja använda det du har byggt eller förändrat innan du fått ett slutbesked.

Byggsanktionsavgifter tas ut när du

 • bygger nytt, bygger till, ändrar användningen av en byggnad eller utför andra lovpliktiga åtgärder utan att ha bygglov och startbesked
 • uppför bygglovspliktiga anläggningar, till exempel murar och plank, utan att ha bygglov och startbesked
 • börjar använda en byggnad eller anläggning innan du har fått ett slutbesked
 • river en byggnad utan att ha rivningslov och startbesked
 • utför en åtgärd utan att ha marklov (schaktning, fyllning eller trädfällning) och startbesked
 • påbörjar en anmälningspliktig åtgärd, till exempel att installera eller ändra anläggning för eldstad, vatten- och avlopp eller ventilation, utan att ha fått startbesked.

Exempel på byggsanktionsavgifter

Observera att byggsanktionsavgifterna alltid beräknas för ditt enskilda fall. I exemplen har endast några typfall räknats fram. Dessa avgifter är baserade på 2021 års prisbasbelopp 47 600 kronor.

Vid nybyggnad eller tillbyggnad

Även om du har fått bygglov får bygget inte påbörjas innan du fått ett startbesked. Du får inte heller börja använda byggnaden eller tillbyggnaden innan du har fått ett slutbesked.

 • Att påbörja bygget av ett enbostadshus med bruttoarean 160 kvadratmeter utan att ha fått varken bygglov eller startbesked.
  Avgift 105 910 kronor.
 • Att påbörja bygget av en 60 kvadratmeter stor tillbyggnad av enbostadshus utan att ha fått varken bygglov eller startbesked.
  Avgift 34 510 kronor. Om du har fått bygglov men påbörjar bygget utan startbesked blir sanktionsavgiften hälften så stor.
 • Att börja använda ett bostadshus med bruttoarean 160 kvadratmeter utan att ha fått ett slutbesked. Avgift 21 182 kronor.
 • Att börja använda en 60 kvadratmeter stor tillbyggnad av ett enbostadshus utan att ha fått ett slutbesked. Avgift 6 902 kronor.

Vid rivning

 • Att påbörja rivning av ett enbostadshus med bruttoarean 160 kvadratmeter utan att ha fått ett startbesked. Avgift 61 404 kronor.

Vid anmälan

 • Att påbörja installation av en eldstad, till exempel braskamin, utan anmälan eller startbesked. Avgift 4 760 kronor. Om du har gjort en anmälan men påbörjat installationen utan startbesked blir sanktionsavgiften hälften så stor.
 • Att börja använda en eldstad utan att ha fått en slutbesked. Avgift 952 kronor.

Vi måste ta ut byggsanktionsavgifter

Byggsanktionsavgifterna är reglerade i plan- och byggförordningen (2011:338). Vi i staden får bara i undan­tags­fall sänka eller låta bli att ta ut avgiften. Hur stor avgiften blir beror på vilket fel du har gjort och baseras på pris­bas­beloppet. Det är för år 2021, 47 600 kronor. Du kan som mest tvingas betala 2 380 000 kronor vilket motsvarar 50 pris­bas­belopp. Vi tar ut bygg­sanktions­avgiften även om du inte har gjort fel avsiktligt, utan på grund av slarv eller för att du inte känt till vilka regler som gäller.

Byggsanktionsavgifter, Boverket

Så här går det till

När vi ska ta ut en sanktionsavgift tar vi först fram ett förslag till beslut om avgiften. Det skickas till den beslutet riktas mot, alltså den som har gjort fel. Då har den personen möjlighet att försvara sig och påpeka fel i vårt förslag. Det är för att beslutet i nämnden ska bli så korrekt som möjligt.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se