Beställa ritningar och detaljplaner

Söker du äldre ritningar eller detaljplaner? Kanske är du mäklare eller vill bygga. Då kan vi hjälpa dig.

Så här gör du din beställning

Det här behöver vi veta för att kunna hjälpa dig

Det går fortare att ta fram de ritningar och handlingar du vill ha om vi får rätt fakta av dig. Vi behöver få veta

 • fastighetsbeteckning eller
 • gatuadress
 • vilken sorts ritning eller handling du vill ha.

Vi kan inte hjälpa dig om du har namn på kvarter eller bostadsrättsförening. Vi behöver en riktigt fastighetsbeteckning. Känner du inte till din fastighetsbeteckning kan du antingen ta reda på den hos Lantmäteriet eller uppge gatuadress.

Hitta fastighetsbeteckning, Lantmäteriet

Beställ via e-post eller telefon

Gör din beställning, helst via e-post

 • kontaktcenter@vasteras.se
 • eller ring 021-39 00 00, knappval 3
 • du kan också använda kontaktformuläret nere i rutan Kontakta oss.

Kostar det något?

För utskrift och utlämning av ett fåtal handlingar tar vi inte betalt. Vid större mängd tar vi ut en avgift för själva hanteringen. För digital utlämning, som vi skickar med e-post, är det ingen kostnad. Vi skickar stora filen över en tjänst på internet.

Det här kan vi hjälpa dig med

Vårt arkiv innehåller en mängd ritningar och handlingar. Vi har även detalj­planer och allt som är kopplat till bygg­lov. Både äldre ritningar och lite nyare. Du kan få ta del av dessa. Det finns tyvärr ingen möjlig­het för dig att själv söka fram det du vill ha. Vi gör det åt dig när du hör av dig med en beställning.

Fasad- och sektionsritning i svartvitt från 1904.

Fasad- och sektionsritning från 1904

Det här är några exempel på vad som finns i vårt arkiv

 • fasad- och planritningar
 • ritningar på installationer av vatten, avlopp, ventilation
 • situationsplaner
 • detaljplaner
 • ritningar på byggnadskonstruktioner
 • äldre nybyggnadskartor
 • lovbeslut för bygg-, mark- och rivningslov
 • övriga handlingar för lov.

Längre ner hittar du beskrivningar på några av dessa handlingar.

Vill du ha tag i geotekniska undersökningar, får du ta kontakt med stadsarkivet.

Stadsarkivet

Beskrivning av olika handlingar och ritningar

Här beskriver vi i bokstavsordning lite kort de vanligaste ritningar och hand­lingar som vi har i vårt arkiv.

På planritningen visas byggnaden uppi­från, så att alla rum syns.

En fasadritning visar hur byggnaden ser ut från sidan, det vill säga alla väggar från alla fyra väderstreck.

Sektionsritningen visar en genom­skärning av byggnaden.

Ritningar för vatten och sanitet (förr kallat avlopp) förkortas ofta till VA-ritningar. Dessa ritningar visar installationer och ledningar för värme, vatten och avlopp inne i byggnader. Det kan finnas VA-ritningar i vårt arkiv, men saknas ofta för äldre byggnader.

Vi har inga ritningar över installationer och ledningar i marken. På webbplatsen Ledningskollen.se kan du själv ta kontakt med markägaren för den fastighet det gäller för att kontrollera om det finns ledningar i marken där du planerar att gräva.

Ledningskollen

En situationsplan visar hela din tomt upp­ifrån och var både äldre och den nya byggnaden står. Situations­plan är ofta baserad på en ny­byggnads­karta.

På nybyggnadskartan visas fastighets­gränser, fastig­hetens mått och be­stämmelser från detalj­planen. Kartan visar även de byggnader som redan finns på tomten, markhöjder och andra detaljer som rättigheter, servitut eller gemensamhetsanläggningar. Även ledningar och anslutnings­punkter till vatten, avlopp och el och liknande redovisas. Ny­bygg­nads­kartan ligger till grund för en situations­plan. När den nya byggnaden är in­ritad på kartan kallas den för situations­plan

En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vatten­områden får an­vändas inom ett visst område. Det kan handla om ett kvarter, några fastigheter eller ett större markområde.

Detalj­planer är juridiskt bindande och består av en plankarta och en planbeskrivning. En ny detalj­plan görs för att pröva om ett område är lämpligt för en viss an­vändning, så som exempelvis bostäder eller kontor.

Detaljplaner

Detaljplanens karta och planbestämmelser

Exempel på en plankarta för en detaljplan. Klicka på bilden för visning av större bild.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som bygg­herre ska göra under bygg­processen. Senast inför start­beskedet lämnar du in ett för­slag på kontroll­plan. Till slut­beskedet ska du lämna in den ifyllda kontroll­planen med under­skrifter från de som kontrollerat punkterna.

Information om vad en kontrollplan är och när den krävs

Konstruktionsritningar visar hur byggnaden är konstruerad, det vill säga hur den är uppbyggd. Du kan bland annat se takstolarna i taket, vad stommen består av för material och vilken mängd isolering som finns i väggarna.

Det finns inga ritningar som visar bärande väggar.

Vi har inte ritningar som visar om en vägg är bärande eller inte. För att ta reda på det behöver du ta kontakt med en sakkunnig. Det vill säga en person som kan mäta och göra en bedömning om hur väggen är byggd.

I den tekniska beskrivningen redo­visas de tekniska lösningar som används i byggnaden. Det kan till exempel vara be­skrivning av grund­läggning, bärande stomme och tak­konstruktion. Fler exempel är brand­skydd, upp­värmning, ventilation, energi­hus­hållning och säkerhet. En teknisk be­skrivning kan även göras i form av detalj­ritningar. I dessa visas de olika materialen och dimensionerna.

Bra att veta om ritningarna i vårt arkiv

Vi har inte ritningar på allt, det är bra att veta. I vårt bygglovsarkiv finns enbart de handlingar och ritningar som är kopplade till någon form av ansökan om lov. Det är inte heller säkert att ritningarna visar hur verkligen ser ut i dag.

Ritningar från gamla småkommuner saknas ofta

Förr när Västerås kommun var uppdelad i ett antal mindre kommuner hade varje kommun ansvar för sina ritningar. När dessa mindre kommuner sedan kom att höra ihop [slogs ihop?] med Västerås, som enda stor kommun, försvann tyvärr många ritningar. Därför saknar vi också ofta äldre ritningar som gäller dessa orter:

 • Barkarö
 • Björksta
 • Dingtuna
 • Haraker
 • Hubbo
 • Irsta
 • Kungsåra
 • Kärrbo
 • Lillhärad
 • Orresta
 • Romfartuna
 • Sevalla
 • Skerike
 • Skultuna
 • Tillberga
 • Tortuna
 • Ängsö

Vårt arkiv är digitalt

Vi har numera enbart digitala ritningar och handlingar i vårt arkiv. Vi har inga fysiska ritningar alls. De dokument som hör till ett bygglovsärende skannas och blir då digitala.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det här är byggnadsnämndens arkiv, även kallat bygglovsarkivet. I det finns ritningar, handlingar och beslut från tidigare sökta lov, främst bygg­lov. Vi har över en halv miljon ritningar från byggande drygt 100 år tillbaka i tiden. I arkivet har vi även alla detalj­planer för Västerås.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se