Nytt flerbostadshus

Du behöver söka bygglov när du vill bygga ett nytt fler­bostads­hus. Här kan du läsa mer om vad du behöver tänka på före, under och efter bygg­tiden, hur du gör för att söka om lov och vilka dokument du ska bifoga.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som vill bygga inom detalj­planerat om­råde och ännu inte ut­nyttjat hela din bygg­rätt för fastig­heten. Om fastigheten ligger utanför detalj­planerat om­råde, ta kontakt med vår Bygglots för att få veta vad som gäller.

Kontaktuppgifter till Bygglots

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Så här gör du steg 1

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

Du kan behöva ta hänsyn till följande:

Så här gör du Steg 2

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­sökan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar.

 • Nybyggnadskarta, som är grund till situationsplanen
 • Situationsplan där alla byggnaderna är inritade samt redovisar antal och placering av parkeringsplatser
 • Ritningar, fasad- och planritningar, samt ritning med sektioner som även visar befintliga och nya marklinjer
 • Information om material och färg på tak och fasad, skrivs in i ansökan
 • Kontrollansvarig namn och kontaktuppgifter till den som är kontrollansvarig för bygget, skrivs på ansökan
 • Förslag till kontrollplan den som är kontrollansvarig tar fram den
 • Teknisk beskrivning på konstruktionen
 • Arkitektonisk idé
 • Barnkonsekvensanalys
 • Tillgänglighetsutlåtande.

Du kan ofta utgå från äldre ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv när du ska ta fram eller göra ritningar till ditt projekt.
Bygglovsarkivet

Detta kan du i vissa fall behöva komplettera med.

 • Tillgänglighetsutlåtande av sakkunnig
 • Förteckning över lägenheternas storlek och yta
 • Redovisning av taksäkerhet
 • Mark­plan som redo­visar utemiljö
 • Namn på arkitekten.

Checklista för dig som ska bygga nytt flerbostadshushus Word, 53.4 kB.

Så här gör du Steg 3

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din ansökan. Använd vår e‑tjänst om du har en e-legitimation, såsom Bank-ID. Om du saknar e‑legitimation kan du fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Så här väljer du rätt väg i e‑tjänsten

Om du gör ansökan i e‑tjänsten välj först

 1. Bygga nytt
 2. på nästa sida välj: Flerbostadshus.

Fortsätt sedan att svara på de frågor du får i tjänsten.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för ansökan om bygglov Word, 234 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss och ditt ärende är komplett.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

 • från början skicka in kompletta handlingar
 • dina ritningar är tydliga och rätt ut­förda
 • din åtgärd följer detalj­­planen för om­rådet
 • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Om ditt ärende skickas ut på remiss kan handläggningstiden förlängas med motsvarande tid. Den brukar vara tre veckor. Hand­lägg­nings­tiden kan också för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­redas mer.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Behöver du komplettera din ansökan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din ansökan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Så här gör du Steg 4

Invänta vårt beslut innan du börjar bygga

Innan du får börja bygga måste du ha

 • fått bygglov
 • deltagit på ett tekniskt samråd
 • fått startbesked
 • inväntat eventuella över­klagan­den. Det betyder att du tidigast får börja bygga fyra veckor efter det att bygg­lovet har kun­gjorts. Det sker i Post- och Inrikes Tidningar. Under den tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om lovet blir över­klagat får du efter dessa fyra veckor börja bygga. Arbetet sker då på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Se när ditt bygglov har kungjorts, Post- och inrikes tidningar

Startbesked

När du har fått ditt bygg­lov ska du träffa oss i ett tekniskt sam­råd. Där be­stäms bland annat vilka hand­lingar som du ska skicka in för att få ett start­besked. När du har lämnat in alla dessa handlingar får du sedan ditt start­besked.

Exempel på handlingar som kan behövas för att få startbesked:

 • Brandskydds­beskrivning
 • Energiberäkning
 • Dimensioneringskontroll
 • Redovisning av markförhållanden
 • Redovisning av ventilationslösning
 • Redovisning av dagvatten och dränering
 • Tillgänglighets­utredning
 • Namn på sak­kunnig för till­gänglig­het.

Information om startbesked

För att snabba på processen

Tänk på att Mälardalens Brand- och Räddnings­förbund be­höver minst tre veckor på sig vid sina yttranden. För att inte start­be­skedet ska bli för­dröjt, skicka därför in brand­skydds­beskrivningen så snart den är fram­tagen.

Efter att du fått ditt startbesked

Beställ utstakning av din byggnad

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Så här gör du Steg 5

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Ett arbetsplatsbesök ska genom­föras. Där ska du, din kon­troll­ansvarige och hand­läggare träffas vid bygget.

Så här gör du Steg 6

Ansök om ett slutbesked

När ni har byggt klart behöver kontroller göras innan byggnaden får börja an­vändas. Ni ska också träffa oss i ett slut­sam­råd. Först när ni har fått ert slut­besked kan ni börja an­vända den nya byggnaden.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska få ett slut­besked.

Information om slutbesked

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se