Komplementbyggnad

En komplementbyggnad kan till exempel vara ett växt­hus, förråd, ut­hus eller en bod. Men även garage eller car­port. Anses byggnaden vara en frigge­bod kan du börja bygga direkt. För övriga komp­lement­byggnader behöver du antingen skicka in en an­mälan eller söka bygg­lov.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som bor inom detalj­planerat om­råde. Om du bor utanför detalj­planerat om­råde, ta kontakt med vår Bygglots för att få veta vad som gäller.

Kontakt­upp­gifter till Bygglots

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Så här gör du. Steg 1.

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

Vad är en friggebod?

Du som har ett bostads­hus får bygga en fri­stående komplement­byggnad som är upp till 15 kvadrat­meter. Då behöver du varken an­mäla eller söka bygg­lov. Men det finns vissa regler som du behöver följa.

 • Friggebodens höjd från mark till taknock får inte vara högre än 3 meter.
 • Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.
 • Placera den minst 4,5 meter från gränsen till tomten, om den gränsar till annan bostadstomt. Om avståndet är mindre måste du ha skriftligt medgivande från grannen.
 • Placera den minst 4,5 meter från gränsen till tomten, om den gränsar till gata eller allmänning. Det krävs lov om du placerar den närmare än 4,5 meter.
 • Det måste finnas ett bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod.

Regler för friggebod, Boverket

Vill du bygga en komplementbyggnad som är större än 15 kvadratmeter?

Bor du i ett en- eller två­bostads­hus kan du ha rätt att bygga en komplement­byggnad upp till 30 kvadrat­meter enligt reglerna för atte­falls­hus.

Information om attefallshus

För övriga byggnader behöver du söka bygglov, läs mer i instruktionerna nedan.

Information om garage och carport

Du kan behöva ta hänsyn till följande

Så här gör du. Steg 2.

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­sökan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar:

 • Förenklad nybyggnadskarta för byggnader som är över 25 kvadrat­meter eller om byggnaden placeras närmare tomt­gräns än en meter.
 • Situationsplan där den nya byggnaden är inritad.
 • Ritningar, fasad- och planritning, samt ritning med sektioner, som även visar befitliga och nya mark­linjer.
 • Information om material och färg på tak och fasad, skrivs in i ansökan.
 • Kontrollansvarig behövs eventuellt beroende på byggets om­fattning. Skriv i så fall in i ansökan namn och kontakt­upp­gifter till den som är kontroll­ansvarig för bygget.
 • Förslag till kontrollplan, din kontrollansvarige hjälper dig att ta fram den, om kontrollansvarig krävs.
 • Teknisk beskrivning på konstruktionen.

Du kan ofta utgå från äldre ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv när du ska ta fram eller göra ritningar till ditt projekt.
Bygglovsarkivet

Checklista för dig som ska bygga en komplementbyggnad Word, 49 kB.

Så här gör du. Steg 3.

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din ansökan. Använd vår e‑tjänst om du har en e-legitimation, såsom Bank-ID. Om du saknar e‑legitimation kan du fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Så här väljer du rätt väg i e‑tjänsten

Om du gör ansökan i e‑tjänsten välj först

 1. Bygga nytt
 2. på nästa sida välj den typ av komplementbyggnad du ska göra antingen i listan eller om du väljer "Annan byggnad" och bläddrar fram den.

Fortsätt sedan att svara på de frågor du får i tjänsten.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för ansökan om bygglov Word, 234 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss och ditt ärende är komplett.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

 • från början skicka in kompletta handlingar
 • dina ritningar är tydliga och rätt ut­förda
 • din åtgärd följer detalj­­planen för om­rådet
 • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Om ditt ärende skickas ut på remiss kan handläggningstiden förlängas med motsvarande tid. Den brukar vara tre veckor. Hand­lägg­nings­tiden kan också för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­redas mer.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Behöver du komplettera din ansökan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din ansökan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Så här gör du. Steg 4.

Invänta vårt beslut innan du börjar bygga

Innan du får börja bygga måste du ha

 • fått bygglov
 • fått startbesked
 • inväntat eventuella över­klagan­den. Det betyder att du tidigast får börja bygga fyra veckor efter det att bygg­lovet har kun­gjorts. Det sker i Post- och Inrikes Tidningar. Under den tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om lovet blir över­klagat får du efter dessa fyra veckor börja bygga. Arbetet sker då på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Se när ditt bygglov har kungjorts, Post- och inrikes tidningar

Startbesked

När du har fått ditt bygg­lov får du antingen ett start­besked direkt eller så behöver du skicka in fler handlingar för att du ska få startbesked. Det står i så fall i bygglovet. I vissa fall behöver du träffa oss i ett tekniskt sam­råd. Då bestäms det där vilka hand­lingar som du ska skicka in för att få ett start­besked. Det är i bygglovet du ser om vi ska träffas i ett tekniskt samråd. Först när du har lämnat in alla dessa handlingar får du ditt start­besked

Information om startbesked

Efter att du fått ditt startbesked

Om den nya byggnaden ligger närmare tomt­gräns än en meter be­höver du be­ställa utstakning.

Beställ utstakning av din byggnad

Så här gör du. Steg 5.

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Om ett tekniskt sam­råd har skett får du där reda på om ett arbets­plats­besök be­hövs. I så fall ska du, din kontroll­ansvarige och hand­läggare träffas vid bygget.

Så här gör du. Steg 6.

Ansök om ett slutbesked

När du har byggt klart behöver du eventuellt träffa oss i ett slut­samråd. Du ska bland annat lämna in en full­ständig och under­tecknad kontroll­plan. Först när du har fått ditt slut­besked kan du börja an­vända din nya till­byggnad.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska få ett slut­besked.

Information om slutbesked

Om du gjort byggnader större än 25 kvadrat­meter be­höver du även be­ställa en läges­kontroll.

Beställ lägeskontroll

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se