Visa sökformulär

Installation av solfångare eller solceller

Solpanelens placering och var byggnaden ligger har betydelse för om det krävs lov eller inte. Läs mer eller kontakta Bygglots om du är osäker på vad som gäller för dig.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som är intresserad av att sätta upp solpaneler av något slag. Läs om reglerna, men ta gärna kontakt med vår Bygglots för att få veta det kärvs lov eller inte i ditt fall.

Kontakt­upp­gifter till Bygglots

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Så här gör du Steg 1.

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs därför igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din budget och tid­plan samt förstå ditt ansvar under processen.

På den här sidan använder vi för enkel­hetens skull begreppet solpanel för alla sorts sol­energi­an­läggningar. Läs i ord­listan längst ner om du vill veta exakt vad de olika be­greppen betyder.

Reglerna för när det krävs lov eller inte skiftar beroende på flera saker. I vilket om­råde byggnaden ligger, på vilket sätt solenergi­an­läggningen ska sättas upp och vilken färg och form den har. Här listar vi några exempel. Det bästa är att alltid höra med oss hur det är i just ditt fall. Vår Bygglots kan hjälpa dig.

Ingen anmälan eller ansökan om bygglovs behövs

 • om solpanelen monteras på det material som väggen är klädd med, i precis samma riktning som väggen har
 • om solpanelen monteras på det material som taket är klädd med, i takfallet. Det vill säga i precis samma riktning som taket lutar
 • för solpaneler som är fristående på marken.

Det är under förutsättning att byggnaden inte ligger i områden som beskrivs längre ner. Där det krävs lov.

I de här fallen krävs ofta bygglov

 • när solpanelen monteras i en annan vinkel än vad taket eller väggen har
 • när solpanelen är integrerad i det material som ligger på tak eller vägg, men har en annan typ, färg eller material än det var på väggen eller taket före uppsättningen. Alltså om du byter färg eller typ av material på tak eller vägg.

I de här fallen krävs alltid bygglov

När byggnaden

 • är särskilt värde­full ur historisk, kultur­historisk, miljö­mässig eller konst­närlig syn­punkt. Eller när den ligger inom sådana om­råden.
 • ligger i eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • finns i område med detaljplan eller områdesbestämmelser där det står att bygglov krävs.

Solpaneler, Boverket Länk till annan webbplats.

Du kan också behöva ta hänsyn till följande

Liten ordlista med begrepp inom solenergi

Solfångare. Den sorts anordning som ger solvärme. Den kan ge varmvatten och värma upp ditt hus.
Solceller kan producera el.
Solpanel. Det kallas en anordning med flera solceller som sitter sammankopplade.
Solenergi. Alla sätt som solen ger oss energi, både solvärme och solel.
Solenergianläggning eller solanläggning kan vara antingen solfångare eller solpaneler med solceller.

Så här gör du. Steg 2.

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­sökan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar:

 • Situationsplan som visar vilken byggnad det gäller när det finns flera på tomten
 • Ritningar på fasad och/eller tak, samt med redovisning av taksäkerhet. (Med taksäkerhet menas installerade hjälpmedel som gör att det är säkert att ta sig upp till och att vara på taket. Några exempel är stegar, räcken, gångbryggor, tackluckor och snörasskydd).
 • Förslag till kontrollplan

Du kan ofta utgå från äldre ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv när du ska ta fram eller göra ritningar till ditt projekt.

Bygglovsarkivet

Checklista för dig som ska installera solpaneler Word, 48 kB.

Så här gör du. Steg 3.

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­sökan. Du som har e‑legitimation, till exempel Bank-ID, kan med för­del an­vända vår e-tjänst. Om du saknar e‑legitimation kan du göra din an­sökan med en blankett som du postar till oss.

Så ansöker du om solceller via e-tjänsten

Solceller räknas som en fasadändring. Använd e-tjänsten ”Söka bygglov och andra åtgärder” och välj ”Ändring av eller i befintlig byggnad”. Välj sedan "Fasadändring” och skriv i fritextfältet att det gäller solceller. Du måste fylla i alla fält om färg på befintlig och ny fasad, men det räcker att du skriver till exempel ”röd”. Det behöver inte stå någon NCS-kod. Fälten är obligatoriska för att man ska kunna gå vidare i e-tjänsten, men det spelar ingen roll vad du skriver i dem.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för ansökan om bygglov Word, 234 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss och ditt ärendet är komplett.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

 • skicka in alla hand­­lingar som krävs
 • dina ritningar är tydliga och rätt ut­förda
 • din åtgärd följer detalj­­planen för om­rådet
 • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Om ditt ärende skickas ut på remiss kan handläggningstiden förlängas med motsvarande tid. Den brukar vara tre veckor. Hand­lägg­nings­tiden kan också för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­redas mer.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Mina byggärenden Länk till annan webbplats.

Behöver du komplettera din ansökan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din ansökan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Skicka in fler handlingar till din ansökan Länk till annan webbplats.

Så här gör du. Steg 4.

Invänta vårt beslut

När vi beviljar bygglov utfärdar vi ofta även ett startbesked. Om du har fått ditt bygglov men inte startbesked ska du skicka in vissa handlingar för att få startbesked. I ditt bygglov står vilka hand­lingar som du ska skicka in för att få ett start­besked. Först när du har lämnat in alla dessa handlingar får du ditt start­besked.

Skicka in handlingar för att få startbesked Länk till annan webbplats.

Innan du får börja bygga måste du ha

 • fått bygglov
 • fått startbesked
 • inväntat eventuella över­klagan­den. Det betyder att du tidigast får börja bygga fyra veckor efter det att bygg­lovet har kun­gjorts. Det sker i Post- och Inrikes Tidningar. Under den tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om lovet blir över­klagat får du efter dessa fyra veckor börja bygga. Arbetet sker då på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Se när ditt bygglov har kungjorts, Post- och inrikes tidningar Länk till annan webbplats.

Information om startbesked

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Så här gör du. Steg 5.

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du. Steg 6.

Ansök om ett slutbesked

När du har gjort ditt arbete klart be­höver du bland annat skicka in under­tecknad kontroll­plan. Först när du har fått ditt slutbesked kan du börja använda det du har byggt eller ändrat.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska få ett slut­besked.

Begär slutbesked Länk till annan webbplats.

Information om slutbesked

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3