Installation av solfångare eller solceller

Här beskriver vi vad som gäller för solpaneler på mark och på byggnad, både i och utanför ett område med detaljplan. Vi beskriver även vad som gäller i utpekade kulturmiljöer eller om byggnaden har kulturhistoriskt värde.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som är intresserad av att sätta upp solpaneler av något slag. På den här sidan kan du läsa om när det krävs bygglov eller inte. Ta gärna kontakt med vår Bygglots om du är osäker.

Kontakt­upp­gifter till Bygglots

Så här gör du Steg 1.

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs därför igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din budget och tid­plan samt förstå ditt ansvar under processen.

På den här sidan använder vi för enkel­hetens skull begreppet solpanel för alla sorters sol­energi­an­läggningar. Vi skriver också k‑märkt både om byggnad och område med skydd genom Riksintresse eller kommunala utpekningar. En utpekning kan till exempel vara ur historisk, kultur­historisk, miljö­mässig eller konst­närlig syn­punkt. Om en byggnad eller ett område är k‑märkt gäller andra regler.

Solpaneler på byggnad

Olika regler gäller beroende på om byggnaden ligger i eller utanför ett område med detaljplan. När du har tagit reda på var byggnaden ligger kan du läsa mer om vad som gäller i plusrubrikerna längre ner.

 1. Ta först reda på om ditt hus ligger i eller utanför ett område med detaljplan.
 2. Ta sedan reda på om huset är k-märkt. Vår Bygglots kan hjälpa dig med det.

Detaljplaner
Kontaktuppgifter till Bygglots

För byggnader utan k‑märkning som inte ligger i ett k‑märkt område

Det krävs inte lov eller anmälan om du monterar solpanelen på det material som taket eller väggen är klädd med. Solpanelen ska då ligga i precis samma riktning eller lutning som väggen eller taket.

Det krävs ofta lov när

 • solpanelen monteras i en annan riktning eller lutning än taket eller väggen
 • du byter färg eller typ av material på tak eller vägg där du monterar din solpanel.
För byggnader som är k-märkta men inte ligger i något k‑märkt område

För k‑märkta byggnader krävs det nästan alltid bygglov. Ta hjälp av Bygglots för att få veta vad som gäller för dig.

Kontaktuppgifter till Bygglots

För byggnader med eller utan k-märkning och som ligger i k‑märkt område

Du ska alltid söka bygglov när byggnaden

 • ligger i område som är särskilt värde­full ur historisk, kultur­historisk, miljö­mässig eller konst­närlig syn­punkt
 • ligger i eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • finns i område med detaljplan eller områdesbestämmelser där det står att bygglov krävs.

När både byggnaden och området är k-märkt är det känsligare att sätta upp solpaneler. Speciellt om byggnaden ligger i ett läge som är viktiga för stadsbilden. Då kan det vara lämpligare att placera panelerna mot gården eller helst på komplementbyggnader, som till exempel garage eller förråd.

I enstaka fall kan det krävas lov. För säkerhets skull ska du kolla upp vad som gäller för din byggnad och platsen där den ligger.

Kontaktuppgifter till Bygglots

Solpaneler på mark - fristående solpaneler

Generellt krävs ingen anmälan eller ansökan om bygglov för solpaneler som är fristående på marken. Det gäller även för ett område som är värde­fullt ur historisk, kultur­historisk, miljö­mässig eller konst­närlig syn­punkt samt inom riksintresse.

Det krävs generellt inte lov för större anläggningar, men det finns några andra saker att tänka på.

 • Du ska göra en anmälan till länsstyrelsen om samråd. I länken längre ner hittar du både e‑tjänst för anmälan, en checklista inför anmälan samt övrig information.
 • Det krävs bygglov för kraft- och transformatorstationer i samband med anläggningen.
 • Byggnader i samband med anläggningen kan kräva bygglov.

Checklista och e-tjänst för anmälan om samråd av solcellsanläggning, länsstyrelsen

Information och ansökan om bygglov för kraft- och transformatorstation

Om du vill sätta upp fristående solpaneler i din trädgård krävs generellt inget bygglov.
En riktlinje kan vara att bygglov krävs om solpanelens totala höjd från marknivån är högre än 1 meter från marken.

Du kan också behöva ta hänsyn till följande

Solfångare

Den sorts anordning som ger solvärme. Den kan ge varmvatten och värma upp ditt hus.

Solceller

De kan producera el.

Solpanel

Det kallas en anordning med flera solceller som sitter sammankopplade.

Solföljare

Solpaneler som är rörliga och följer, riktar in sig mot, solen under dagen

Solenergi

Alla sätt som solen ger oss energi, både solvärme och solel.

Solenergianläggning eller solanläggning

Det kan vara antingen solfångare eller solpaneler med solceller.

K-märkt och kulturmiljö

När vi använder dessa begrepp betyder det någon av dessa utpekningar, särskilt värde­full ur historisk, kultur­historisk, miljö­mässig eller konst­närlig syn­punkt.

Läs mer om olika märkningar på sidan K-märkta hus och byggnadsvård

Så här gör du. Steg 2.

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­sökan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar:

 • Situationsplan som visar vilken byggnad det gäller när det finns flera på din tomt.
 • Ritningar på fasad och/eller tak och redovisning av taksäkerhet. (Med taksäkerhet menas installerade hjälpmedel som gör att det är säkert att ta sig upp till och att vara på taket. Några exempel är stegar, räcken, gångbryggor, takluckor och snörasskydd).
 • Förslag till kontrollplan

Du kan ofta utgå från äldre ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv när du ska ta fram eller göra ritningar till ditt projekt.
Bygglovsarkivet

Checklista för dig som ska installera solpaneler Word, 48 kB.

Så här gör du. Steg 3.

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din ansökan. Använd vår e‑tjänst om du har en e-legitimation, såsom Bank-ID. Om du saknar e‑legitimation kan du fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende via webben. Om du har angivit en e‑post­adress kommer vi att kommunicera med dig via den adressen.

Så här väljer du rätt väg i e‑tjänsten

Om du gör ansökan i e‑tjänsten ”Söka bygglov och andra åtgärder” välj först

 1. Ändring av eller i befintlig byggnad
 2. på nästa sida välj: Fasadändring.
 3. skriv i fritextrutan att det gäller "solceller".

Fortsätt sedan att svara på de frågor du får i tjänsten. Du måste fylla i alla fält om färg på befintlig och ny fasad, men det räcker att du skriver till exempel ”röd”. Det behöver inte stå någon NCS-kod. Fälten är obligatoriska för att kunna gå vidare i e-tjänsten.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för ansökan om bygglov Word, 234 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss och ditt ärende är komplett.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

 • från början skicka in kompletta hand­­lingar
 • dina ritningar är tydliga och rätt ut­förda
 • din åtgärd följer detalj­­planen för om­rådet
 • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Om ditt ärende skickas ut på remiss kan handläggningstiden förlängas med motsvarande tid. Den brukar vara tre veckor. Hand­lägg­nings­tiden kan också för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­redas mer.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Behöver du komplettera din ansökan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din ansökan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Så här gör du. Steg 4.

Invänta vårt beslut innan du börjar bygga

Innan du får börja bygga måste du ha

 • fått bygglov
 • fått startbesked
 • inväntat eventuella över­klagan­den. Det betyder att du tidigast får börja bygga fyra veckor efter det att bygg­lovet har kun­gjorts. Det sker i Post- och Inrikes Tidningar. Under den tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om lovet blir över­klagat får du efter dessa fyra veckor börja bygga. Arbetet sker då på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Se när ditt bygglov har kungjorts, Post- och inrikes tidningar

Startbesked

När vi beviljar bygglov utfärdar vi ofta även ett startbesked. Om du har fått ditt bygglov men inte startbesked beror det på att du ska skicka in vissa handlingar. Du kan läsa i ditt bygglov vilka hand­lingar som ska skickas in.

Information om startbesked

Så här gör du. Steg 5.

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du. Steg 6.

Ansök om ett slutbesked

När du har gjort ditt arbete klart be­höver du bland annat skicka in en under­tecknad kontroll­plan. I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska få ett slut­besked.

Först när du har fått ditt slutbesked kan du börja använda det du har byggt eller ändrat.

Information om slutbesked

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se