Ändrat användningssätt av byggnad eller lokal

Om en byggnad har an­vänts till ett visst ända­mål kan du be­höva söka bygg­lov om du vill göra någon­ting helt annat i den.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som har en fastig­het i eller utanför ett område med detaljplan. Har du frågor, ta gärna kontakt med Bygglots för råd­givning.

Kontakt­upp­gifter till Bygglots

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Så här gör du. Steg 1

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

Regler för ändrat användningsområde

Du behöver söka bygglov för alla typer av be­fintliga byggnader, även för ekonomi­byggnader, om ändringen är väsentlig och varaktig. Kravet gäller:

 • oavsett var en byggnad är placerad
 • oavsett om det är hela eller delar av byggnaden som påverkas
 • även i de fall ändringen är säsongsbetonad och avsedd att återkomma årligen
 • även om det inte görs några inredningsåtgärder.

Däremot behöver du inte söka bygg­lov om du vill börja an­vända ett fritids­hus som en vanlig hel­års­bostad. En sådan ändring anses inte vara väsentlig.

Exempel på åtgärder som kräver bygglov

I följande rättsfall har ändringen bedömts vara lovpliktig:

 • från garage till lager
 • från lager och garage till plåtslageri och bilverkstad
 • inrättande av caférörelse i en villabyggnad
 • inrättande av billackeringsverkstad i ett garage
 • från lager till stormarknad
 • från fabrik till detaljhandel
 • från kiosksortiment till för­säljning av livs­medel på bensin­station.

Rättsfall och ändrat användningssätt, Boverket

Tänk på att det finns fler exempel på ändringar där du be­höver söka bygg­lov. Är du osäker på om du om­fattas av bygg­lovs­plikt? Ta kontakt med vår Bygglots för rådgivning.

Du kan behöva ta hänsyn till följande

Så här gör du. Steg 2

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­sökan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar:

Du kan ofta utgå från äldre ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv när du ska ta fram eller göra ritningar till ditt projekt.
Bygglovsarkivet

Detta kan du i vissa fall behöva komplettera med.

 • Redovisning av tillgänglighet.

Checklista för dig som ska ändra användningssätt för eller ändamål för en lokal eller byggnad Word, 48.4 kB.

Så här gör du. Steg 3

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din ansökan. Använd vår e‑tjänst om du har en e-legitimation, såsom Bank-ID. Om du saknar e‑legitimation kan du fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Så här väljer du rätt väg i e‑tjänsten

Om du gör ansökan i e‑tjänsten välj först

 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • på nästa sida välj: Ändrad användning.

Fortsätt sedan att svara på de frågor du får i tjänsten.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för ansökan om bygglov Word, 234 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss och ditt ärende är komplett.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

 • från början skicka in kompletta handlingar
 • dina ritningar är tydliga och rätt ut­förda
 • din åtgärd följer detalj­­planen för om­rådet
 • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Om ditt ärende skickas ut på remiss kan handläggningstiden förlängas med motsvarande tid. Den brukar vara tre veckor. Hand­lägg­nings­tiden kan också för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­redas mer.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Behöver du komplettera din ansökan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din ansökan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Så här gör du. Steg 4

Invänta vårt beslut innan du börjar

Innan du får börja bygga eller ändra användningssättet måste du ha

 • fått bygglov
 • fått startbesked
 • inväntat eventuella över­klagan­den. Det betyder att du tidigast får börja bygga fyra veckor efter det att bygg­lovet har kun­gjorts. Det sker i Post- och Inrikes Tidningar. Under den tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om lovet blir över­klagat får du efter dessa fyra veckor börja bygga. Arbetet sker då på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Se när ditt bygglov har kungjorts, Post- och inrikes tidningar

Startbesked

När du har fått ditt bygg­lov ska du eventuellt träffa oss i ett tekniskt sam­råd. Där be­stäms bland annat vilka hand­lingar som du ska skicka in för att få ett start­besked. I bygglovet står det om vi ska träffas i ett tekniskt samråd. I de fall där tekniskt samråd inte behövs, står det i bygglovet vilka handlingar du ska skicka in för att få startbesked. Först när du har lämnat in alla dessa handlingar får du ditt start­besked.

Exempel på handlingar som kan behövas för att få startbesked:

Information om startbesked

Så här gör du. Steg 5

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Om ett tekniskt sam­råd har skett får du där reda på om ett arbets­plats­besök be­hövs. I så fall ska du, din kontroll­ansvarige och hand­läggare träffas vid bygget.

Så här gör du. Steg 6

Ansök om ett slutbesked

När du har byggt klart behöver du eventuellt träffa oss i ett slut­samråd. Du ska bland annat lämna in en full­ständig och under­tecknad kontroll­plan. Först när du har fått ditt slut­besked kan du börja an­vända ­byggnaden på det nya sättet.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska få ett slut­besked.

Information om slutbesked

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se