Visa sökformulär

Kopparlunden

Aktuellt

Synpunkter kunde lämnas här på webbplatsen. via post och i brevlåda i Stadshuset, på Culturen och på Stadsbiblioteket. Vi var ute på olika platser i Västerås och pratade och lämnade kort som gick att skriva i synpunkter och skicka till oss. Stort tack alla ni som tog er tid.

Mellan den 24 juni till den 22 september var detaljplan Mitt och Norr ute på samråd och då hade du möjlighet att tycka till om planförslagen. Ett stort tack till alla er som tog chansen att påverka utvecklingen av Kopparlunden! Här kan du läsa detaljplanen för Mittlänk till annan webbplats och Norrlänk till annan webbplats i en kortversion, följ länken.

Vad händer sen?
Efter samrådet kommer synpunkterna att bemötas och planförslagen revideras. Därefter kommer detaljplanerna gå ut på granskning, vilket innebär att planförslagen ställs ut på nytt igen. Här får du ett ytterligare tillfälle att lämna synpunkter. Granskningen väntas äga rum hösten 2020. Därefter går detaljplanerna upp för antagande och vinner laga kraft om de inte överklagas, vilket väntas äga rum vid årskiftet 2020/2021. Det är byggnadsnämnden i Västerås stad som beslutar om att anta detaljplanerna. Efter att detaljplanerna vunnit laga kraft kan bygglov och projektering påbörjas. Det första spadtagen väntas tas år 2021.

Kopparlunden – historien var bara början

Ett namn kan säga så mycket. Som Kopparlunden. Det klingar av metall från Västerås stolta industrihistoria och följs av grönskande träd som susar i vinden. Ett namn – och en plats – som leker med kontraster. För Kopparlunden är på väg att förvandlas.

Upplev Kopparlunden från ovan. Se vår film om Kopparlunden – historien var bara början!

Kopparlunden i 3D och som modell

Skärmbild av 3D karta för Kopparlunden

Staden har tagit fram en 3D-karta över Kopparlunden, där du kan se den planerade bebyggelsen. Om du klickar på bilden når du en karta där du kan få mer information om olika platser i området. Tänk på att använda en bra internetanslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Du kan också besöka den stora skärmen i Stadshusets entré. En fysisk modell över området kommer finnas på plats i Culturen.

Håll koll på vad som händer i projektet

Är du intresserad av utvecklingen av Kopparlunden och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör relevanta uppdateringar av informationen på webben.

Följ även gärna projekt Kopparlunden på Instagram, projekt_kopparlunden. Där delar vi information som kan vara av intresse för invånare, investerare med flera, och för en diskussion om intressanta saker som vi funderar över eller vill ha era åsikter kring. 

Hantera prenumeration

projekt_kopparlundenlänk till annan webbplats
#projektkopparlunden
#kopparlunden

Så här kan du påverka

Totalt arbetar vi med fyra detaljplaner för Kopparlunden. I det första steget är det samråd för tre detaljplaner i projekt Kopparlunden. Detaljplan Mitt och Norr var ute på samråd den 24 juni till den 22 september. Här hittar du detaljplanerna för Mitt och Norr, Mittlänk till annan webbplats och Norrlänk till annan webbplats. Den 7 oktober till den 22 november var detaljplan Syd ute på samråd. Här kan du läsa detaljplan Sydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i en kortversion, följ länken.

Vad är en detaljplan? En detaljplan anger ramarna för hur marken ska användas och är bindande när den antagits av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige och därefter vunnit laga kraft.

Läs om detaljplaneringen

Detaljplan för Verkstaden 7 med flera, södra Kopparlunden, dp1878länk till annan webbplats
Detaljplan för Verkstaden 12 med flera, mellersta Kopparlunden, dp 1879länk till annan webbplats
Detaljplan för Verkstaden 20 med flera, Kopparlunden norr, dp 1882länk till annan webbplats
Planprogram för Kopparlunden, pp 33länk till annan webbplats

Vanligaste frågorna om Kopparlunden

Varför ska Kopparlunden omvandlas?

Kopparlunden är en viktig pusselbit i utvecklingen av Västerås. När staden utvecklats och vuxit har Kopparlunden blivit ett centralt beläget område med gångavstånd till stationen och stadskärnan. Omvandlingen av det slutna industriområdet till en stadsdel, som fick namnet Kopparlunden, började i mitten av 1990-talet då den centrala delen av området öppnades för annan verksamhet än industri. Omvandlingen av Kopparlunden kommer att leda till en attraktiv, levande och blandad stadsdel med bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och torg. Detta i harmoni med det industriella kulturarvet. Målet är att området ska bli riktigt attraktivt och spännande för dagens och framtidens västeråsare liksom besökare. Området ska bli mer tillgängligt och öppnare. Utvecklingen i Kopparlunden tror vi kommer bidra till att Västerås får en mer levande innerstad och att Västerås roll som en attraktiv och växande regionstad stärks.

När kommer byggnationen att påbörjas? 

Byggnationen kommer att utföras i olika etapper under en tioårsperiod med planerad start med anläggande av gator under 2020 och byggnation av bostäder under 2021.

Hur mycket kostar projektet för staden?

Kopparlundens fastighetsägare finansierar utbyggnation av gator, torg och parker utifrån nya byggrätter och befintliga lokalytor inom respektive fastighet. Staden äger ingen mark mer än fastigheten för ”Culturen” inom Kopparlunden och betalar på samma sätt ersättning utifrån ”Culturens” lokalyta.

Kommer ni bevara de gamla och värdefulla byggnaderna samt det industriella kulturarvet?

De befintliga kulturhistoriska värdefulla byggnader ska sparas, skyddas och lyftas fram. En del av byggnaderna kommer ha ny funktioner utan att dess karaktär förloras. Det gäller exempelvis Linverket, som öppnas upp för att inrymma livsmedelsbutik, parkeringsgarage och skolverksamhet.

Är inte området förorenat?

Ja, området är förorenat på grund av tidigare verksamheter. Det finns varierade förekomster i området. Vi kommer säkerställa att det är möjligt att bo i Kopparlunden utan någon risk för hälsan. Detta kommer göras genom sanering eller byggnadstekniska åtgärder. 

Jag vill gärna flytta till Kopparlunden, vem kontaktar jag?

Kontakta gärna fastighetsägarna i området Castellumlänk till annan webbplats, Nyfosalänk till annan webbplats, Kungsledenlänk till annan webbplats, Peablänk till annan webbplats, Klövernlänk till annan webbplats, Riksbyggenlänk till annan webbplats och Balderlänk till annan webbplats. Följ gärna fastighetsägarna för att hålla dig uppdaterad med mer information.

Hur får ni plats med parkeringar i området?

En stor andel av parkeringarna kommer vara i garage under marken. Exempelvis kommer det vara stort parkeringsgarage i 2 plan på ca 600 st p-platser vid Metallverksgatan i mellersta delen av Kopparlunden. Vi har säkerställt att det kommer finnas tillräckligt med parkeringar för befintliga verksamheter samt nya verksamheter och boenden. Det finns även planer för ett nytt parkeringshus på Ängsgärdet vid järnvägen som kan erbjuda en reserv om det uppstår ett ytterligare behov. Användandet av exempelvis bilpool kommer minska behovet av parkeringsplatser.

Jag är intresserad av att starta en verksamhet i nya Kopparlunden, vem kontaktar jag?

Vill du starta en verksamhet i Kopparlunden hör gärna av dig till fastighetsägarna. Har du även idéer tar gärna fastighetsägarna emot dina idéer.

Hur kan jag tycka till om förslaget? Jag har idéer, vart hör jag av mig?

Du tycker till om förslaget och lämnar idéer skriftligen om de ska gälla som synpunkter. Skriv dina synpunkter på förslaget och skicka till: Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås eller maila till byggnadsnamnd@vasteras.se

Hur många bostäder kommer det att byggas? Kommer det att byggas både bostadsrätter eller hyresrätter?

Totalt innebär Detaljplan Mitt och Detaljplan Norr ca 1 300 nya bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter. Förslaget för detaljplan Syd ger plats för cirka 800 bostäder.

Hur kommer man kunna ta sig till Kopparlunden?

Kopparlunden ska knytas samman på ett bättre sätt med övriga Västerås och innerstaden jämfört med dagens läge.
Det finns olika förslag för att förbättra tillgängligheten till Kopparlunden. Exempelvis planerar vi för en ny gång- och cykelbro över E18 i norr samt en gång- och cykeltunnel till Ängsgärdet. Fotgängare och cyklister kommer att prioriteras genom nya gång- och cykelvägar samt säkra övergångar. Det kommer vara nära till busshållplatser var man än befinner sig till området. Kopparbergsvägens kapacitet kommer att utökas för fordonstrafiken på sista sträckan mot E18.

Om projektet

Kopparlunden – Historien var bara början

Kopparlunden har en central plats i Västerås industrihistoria. Detta industriella kulturarv vill Västerås stad och fastighetsägare i området bevara och lyfta fram. Samtidigt vill vi skapa en levande, blandad och hållbar stadsdel med nya bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och torg. Samspelet mellan historian och framtiden är en central fråga i projektet. Utvecklingen i Kopparlunden kommer bidra till att Västerås får en mer levande innerstad och att Västerås roll som en attraktiv och växande regionstad stärks. Detta med bland annat nya mötesplatser, besöksmål, arbetstillfällen och bostäder med gångavstånd till stadskärnan. Målet är att området ska bli riktigt attraktivt och spännande för dagens och framtidens västeråsare liksom besökare.

Västerås stad har tagit ett helhetsgrepp i utvecklingen av Kopparlunden genom ett planprogram från år 2016. Planprogrammet visar bland annat hur och var bebyggelse kan tillkomma med hänsyn till den värdefulla kulturmiljön. Planprogrammet ligger till grund för kommande beslutsunderlag i stadsdelen som detaljplaner och bygglov. Vi har sedan 2017 arbetat med tre detaljplaner för Kopparlunden som ska fullfölja intentionerna i planprogrammet. Det är Detaljplan Syd, Detaljplan Mitt och Detaljplan Norr. Detaljplan Öst kommer påbörjas i ett senare skede. En detaljplan visar bland annat var man ska bygga och hur mycket inom ett begränsat geografiskt område.

Områdesgränserna för Kopparlunden
Så här gör du

Tidplan

  • Västerås stad har tillsammans med fastighetsägarna i området tagit fram ett planprogram för Kopparlunden. Det blev godkänt i oktober 2016. Planprogrammet är nu ett underlag för arbetet med detaljplaner för området.
  • Just nu pågår förberedelser för detaljplanering av cirka tre fjärdedelar av Kopparlunden. Ett antal utredningar genomförs och olika byggnadsförslag ritas.
  • När underlag finns klart i form av fastlagda utredningar och byggnadsförslag kan detaljplaner tas fram för större delen av Kopparlunden.
  • Detaljplan Mitt och Detaljplan Norr var ute på samråd den 24 juni till den 22 september 2019.
  • Detaljplan Syd var ute på samråd den 7 oktober till den 22 november 2019.
  • Granskning hösten 2020
  • Antagande vid årskiftet 2020/2021
Så här gör du

Projektets aktörer 

Fastighetsägare och stad samarbetar för att visionen ska bli verklighet. Huvuddelen av området är privatägt. För att visionen om Kopparlunden som en levande stadsdel ska bli verklighet krävs samverkan mellan fastighetsägarna inom området liksom mellan staden och fastighetsägarna. Stadens huvudsakliga roll i genomförandet är att tillhandahålla den övergripande infrastrukturen till och inom området.

En gemensam styrgrupp finns under projekttiden, för att styra mot de gemensamma målen. Tillsammans bygger vi Västerås.

Utvecklingen av området

Kopparlunden imorgon

Kopparlunden koncept

HISTORIEN VAR BARA BÖRJAN

 Ett namn kan säga så mycket. Som Kopparlunden. Det klingar  av metall från Västerås stolta industrihistoria och följs av grönskande träd som susar i vinden. Ett namn – och en plats – som leker med kontraster.

För Kopparlunden är på väg att förvandlas. De klassiska verkstadslokalerna förädlas till moderna bostäder, butiker och arbetsplatser. Områdets hårda ytor mjukas upp med grönskande mark och lockande mötesplatser. De välkända tegelfasaderna får sällskap av nya former och material som glas, trä, metall.

Människor vill vara här, många flyttar in och ger området en ny puls. Mer liv, större variation, fler vägar framåt. Historien har gett området karaktär. Kontrasten i det nya ger området liv.

Här skapar vi en modern, öppen och attraktiv stadsdel, centralt i en stad som växer, med både citykänsla och hemtrevlig charm. Här har du gångavstånd till shopping, restauranger och resecentrum. Nya gång- och cykelbanor och närhet till kollektivtrafik gör det enkelt att ta sig hit på ett miljövänligt sätt. Vill du ha bil finns laddplatser, så klart. För hållbarheten är viktig i områdets karaktär. Gröna tak och pocketparker tar vara på regnvattnet och gör det lite lättare att andas. Platser för kultur och dialog skapar hållbarhet på fler plan. Här kan du bo, arbeta, verka, vara. Som du är – eller som du drömmer om att bli. Kontrasterna berikar.

Välkommen till framtidens Kopparlunden. Historien var bara början!

Kopparlunden idag

Kopparlunden idag

Kopparlunden idag

Området omfattar cirka 26 hektar och är omgivet av E18 i norr, järnvägen i öster, Kopparbergsvägen/Östra Ringvägen i väster och Pilgatan i söder. Idag har flera av industribyggnaderna fått nytt innehåll medan några har rivits och andra byggnader tillkommit. Förutom i den inre kärnan präglas området av stora hårdgjorda ytor som ger känslan av industriområde. Stora ytor är upplåtna för parkering, men här finns också stora ytor utan specifik användning.

I Kopparlunden finns idag närmare 200 företag, många inom IT- och konsultverksamhet. Antalet anställda inom området är 1200-1300 personer. Teknikbyn, nu Västerås Science Park, etablerades här 1998 och Culturen med kultur- och föreningsverksamhet har funnits här sedan 1990-talet. Här finns också restaurang och hotell, bageri och några mindre butiker, liksom grossistföretag, gym och läkarmottagning.

Kopparlunden 1898

Västeråsverken 1905

Västeråsverken 1905

Kopparlunden har en central plats i Västerås industrihistoria. Här har bland annat Nordiska Metallaktiebolaget och ASEA haft stora industrilokaler. Många av byggnaderna i området är typiska representanter för sin tids industriarkitektur. I Sverige finns få andra exempel på en så välbevarad och storskalig industribebyggelse, tillkommen under industrialismens genombrottsperiod i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Kopparlunden började bebyggas med verkstäder för industriverksamhet 1898 och industrins behov styrde länge industriverksamhet 1898 och industrins behov styrde länge bebyggelseutvecklingen. När staden utvecklats och vuxit har Kopparlunden blivit ett centralt beläget område. Omvandlingen av det slutna industriområdet till en stadsdel, som fick namnet Kopparlunden, började i mitten av 1990-talet då den centrala delen av området öppnades för annan verksamhet.

Kopparlunden ska utvecklas till:

Levande Kopparlunden med blandat innehåll av bostäder, service, arbetsplatser och lokaler för möten och aktiviteter samt ett rikt utbud av mötesplatser och levande stadsrum.

Unika Kopparlunden där det historiska arvet lever vidare när nya människor, bostäder och verksamheter tar plats.

Öppna Kopparlunden som har många kopplingar till den omgivande staden och som är lätt och attraktivt att röra sig inom och igenom alla tider på dygnet.

Tillgängliga Kopparlunden där byggnader och utemiljöer är tillgängliga för alla och där gående och cyklister är prioriterade.

Hållbara Kopparlunden där planeringen tar hänsyn till vardagslivets villkor för barn och vuxna, kvinnor och män, gamla och unga och där det är enkelt för alla att ha hållbara levnadsvanor.

Attraktiva Kopparlunden som ger människor och företag möjligheter att verka och utvecklas vilket skapar förutsättningar för ekonomisk hållbarhet.

Hitta hit

Hitta hit

Hjälpte informationen på denna sida dig?