Detaljplan för Verkstaden 12 med flera, Kopparlunden mitt, dp 1879

Detaljplanen vann laga kraft den 6 oktober 2021.

Om detaljplanen

Flygvy där Kopparlunden är uppdelat i de olika planområdena.

Vi på stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en detaljplan för att omvandla mellersta delen av Kopparlunden. Det ska bli en levande, unik, hållbar, tillgänglig och attraktiv stadsdel. Där hänsyn tas till områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse.

Det blir cirka 100 nya bostäder inom detaljplan Mitt. Vi planerar även för en ny park, Kulturparken, som ska ligga utanför Culturen. Det blir också verksamheter, restauranger och torg. Mera kan komma till. Den inre historiska kärnan ska bevaras. Parkeringar kommer främst att vara i garage. Vi vill prioritera fotgängare och cyklister. Värdefulla träd och alléer kommer att sparas.

I Kopparlunden tas fyra detaljplaner fram. De här två planerna, förutom Kopparlunden Mitt, är klara.

Detaljplan för Kopparlunden Norr dp 1882
Detaljplan för Kopparlunden Syd dp 1878

Information om Kopparlundens utveckling

Ny planerad park, Kulturparken utanför Culturen, kan erbjuda lek och bli en mötesplats i hela Kopparlunden. Illustration: Archus.

Ny planerad park, Kulturparken utanför Culturen, kan erbjuda lek och bli en mötesplats i hela Kopparlunden.

Vy mot öst över ny planerad bebyggelse längs Varmvalsvägen. Illustration: Archus.

Vy mot öst över ny planerad bebyggelse längs Varmvalsvägen.

Planprogram för Kopparlunden, pp 33, ligger till grund för arbetet med den här detalj­planen.

Planprogram för Kopparlunden pp 33

Detaljplanens handlingar

Mer om Kopparlunden på webb och i sociala medier

Du hittar även information på vår webbplats vasteras.se/kopparlunden samt på våra sidor på Facebook och Instagram.

vasteras.se/kopparlunden

https://www.facebook.com/kopparlunden/

https://www.instagram.com/projekt_kopparlunden

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se