Detaljplan för Verkstaden 20 med flera, Kopparlunden norr, dp 1882

Detaljplanen vann laga kraft den 6 oktober 2021.

Om detaljplanen

Flygvy där Kopparlunden är uppdelat i de olika planområdena.

Vi på stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en detaljplan för att omvandla norra delen av Kopparlunden. Det ska bli en levande, unik, hållbar, tillgänglig och attraktiv stadsdel. Där hänsyn tas till områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse.

Det blir cirka 900 nya bostäder och två förskolor. Det blir också boenden för äldre, kontor, butiker och en ny gång- och cykelbro. Mera kan komma till. Parkeringar kommer främst att vara i garage.

I Kopparlunden tas fyra detaljplaner fram. De här två planerna, förutom Kopparlunden Norr, är klara.

Detaljplan för Kopparlunden Mitt dp 1879
Detaljplan för Kopparlunden Syd dp 1878

Information om Kopparlundens utveckling

Planprogram för Kopparlunden, pp 33, ligger till grund för arbetet med den här detalj­planen.

Planprogram för Kopparlunden pp 33

Vy mot norr med planerad ny bebyggelse inom norra Kopparlunden längs Metallverksgatan. Illustration: FOJAB.

Vy mot norr – planerad ny bebyggelse inom norra Kopparlunden längs Metallverksgatan.

Illustration från korsningen mellan Metallverksgatan och den centrala lokalgatan genom norra Kopparlunden. Illustration: FOJAB.

Illustration från korsningen mellan Metallverksgatan och den centrala lokalgatan genom norra Kopparlunden.

Detaljplanens handlingar

Mer om Kopparlunden på webb och i sociala medier

Du hittar även information på vår webbplats vasteras.se/kopparlunden samt på våra sidor på Facebook och Instagram.

vasteras.se/kopparlunden

https://www.facebook.com/kopparlunden/

https://www.instagram.com/projekt_kopparlunden

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se