Mur, plank eller staket

Det är bland annat höjden på ditt bygge som avgör om du behöver söka bygglov eller inte. Likaså om det ligger nära tomtgräns eller i direkt anslutning till huset. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för olika åtgärder.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som bor inom detalj­planerat om­råde. Om du bor utanför detalj­planerat om­råde, ta kontakt med vår Bygglots för att få veta vad som gäller.

Kontakt­upp­gifter till Bygglots

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Så här gör du. Steg 1.

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

När det gäller mur, plank och staket ska du både ta hänsyn till om det krävs lov och att det blir trafiksäkert.

Behöver du bygglov?

Följande åtgärder kräver varken bygglov eller anmälan. Du kan dock behöva ta hänsyn till regler för utfart och korsning.

 • Stödmur eller fristående mur, max 0,5 meter hög.
 • Staket, max 1 meter högt.
 • Häck eller annan växtlighet.
 • Stängsel och grindar som är helt genomsiktliga. Till exempel trådstängsel av flätad metalltråd.
 • Spaljé som är helt genomsiktlig och har en mycket gles konstruktion. Där syftet är att vara stöd för växtlighet.
 • Skyddad uteplats inom 3,6 meter från din bostad, tillåten maxhöjd på skyddet är 1,8 meter. Läs mer nedan.

Även om dessa åtgärder inte kräver bygglov, måste de stämma överens med gällande detaljplan. Är du osäker, kontakta gärna Bygglots.

Regler för skyddad uteplats

Du behöver inte söka bygglov om du vill bygga en uteplats med exempelvis en hög mur eller plank som skydd. Uteplatsen måste finnas inom 3,6 meter från bostadshuset. Höjden på skyddet får vara max 1,8 meter mätt från marken.

Om du bygger uteplatsen närmare än 4,5 meter från tomtgränsen behöver du ett medgivande från de grannar som berörs. Får du inte deras medgivande måste du söka bygglov.

Information om lov för olika sorters uteplatser

Åtgärder som kräver bygglov

 • Stödmur eller fristående mur, högre än 0,5 meter.
 • Staket eller plank som är högre än 1 meter. Vi vill helst undvika plank i villaområden då vi strävar efter en öppen och luftig miljö där. I villaområden kan växtlighet vara ett bättre in­syns­skydd. Men även då, så öppen och genomsiktlig som möjligt.
 • Skyddad uteplats som ligger närmare än 4,5 meter från tomtgräns, där berörda grannar inte gett sitt medgivande.

Insynsskydd - använd helst växter

Vi tycker det är viktigt att vår stad har en öppenhet, speciellt i villaområden. Därför ser vi helst att du använder växter som insynsskydd i stället för plank eller mur. Det kräver inte lov. Om insynsskyddet är vid tomtgräns till väg, gång- eller cykelbana är det viktigt att du följer reglerna om trafiksäkerhet här nere.

Regler vid vägar och korsningar

Tänk på trafik­säkerheten vid korsningar och ut­farter. Du får bara ha något som är maximalt 80 centimeter högt vid korsning eller utfart från tomten. Oavsett om det är ett staket eller något ur växtriket som en häck. Det gäller

 • 2,5 meter åt sidan från utfart och
 • 10 meter åt varje håll om du har en hörntomt mot en korsning.
Bilder som visar att växtlighet i sikttriangeln vid infart och korsning ska vara högst 80 centimeter hög. Det gäller 2,5 meter från infart. På en hörntomt gäller det 10 meter från korsningen.

Växtlighet i sikttriangeln vid infart och korsning ska vara högst 80 centimeter hög. Det gäller 2,5 meter från infart. På en hörntomt gäller det 10 meter från korsningen.

Alla sorters skydd, till exempel staket eller häck, som är högre än 80 centi­meter riskerar att skymma sikten.

Regler för placering av staket, häckar och buskage i närhet av väg

Du kan också behöva ta hänsyn till följande

Regler för mur, plank och staket, Boverkets webbplats

Så här gör du. Steg 2.

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­sökan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar:

 • Situationsplan som visar var muren eller planket är placerad samt avstånd till tomtgräns.
 • Ritningar som visar hur muren eller planket ser ut samt dess storlek, material och färg. För stödmur redovisa befintliga och nya marklinjer.
 • Information om material och färg skrivs in i ansökan
 • Förslag till kontrollplan

Du kan ofta utgå från äldre ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv när du ska ta fram eller göra ritningar till ditt projekt.
Bygglovsarkivet

Checklista för dig som ska bygga mur, plank eller staket Word, 47.8 kB.

Så här gör du. Steg 3.

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din ansökan. Använd vår e‑tjänst om du har en e-legitimation, såsom Bank-ID. Om du saknar e‑legitimation kan du fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för ansökan om bygglov Word, 234 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss och ditt ärende är komplett.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

 • från början skicka in kompletta handlingar
 • dina ritningar är tydliga och rätt ut­förda
 • din åtgärd följer detalj­­planen för om­rådet
 • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Om ditt ärende skickas ut på remiss kan handläggningstiden förlängas med motsvarande tid. Den brukar vara tre veckor. Hand­lägg­nings­tiden kan också för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­redas mer.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Behöver du komplettera din ansökan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din ansökan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Så här gör du. Steg 4.

Invänta vårt beslut innan du börjar bygga

Innan du får börja bygga måste du ha

 • fått bygglov
 • fått startbesked
 • inväntat eventuella över­klagan­den. Det betyder att du tidigast får börja bygga fyra veckor efter det att bygg­lovet har kun­gjorts. Det sker i Post- och Inrikes Tidningar. Under den tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om lovet blir över­klagat får du efter dessa fyra veckor börja bygga. Arbetet sker då på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Se när ditt bygglov har kungjorts, Post- och inrikes tidningar

Startbesked

När vi beviljar bygglov utfärdar vi ofta även ett startbesked. Om du har fått ditt bygglov men inte startbesked beror det på att du ska skicka in vissa handlingar. Du kan läsa i ditt bygglov vilka handlingar som ska skickas in.

Information om startbesked

Så här gör du. Steg 5.

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du.Steg 6.

Ansök om ett slutbesked

När du har byggt klart ska du bland annat lämna in en under­tecknad kontroll­plan och ansökan om slutbesked.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska få ett slut­besked.

Information om slutbesked

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se