Ansök om lantmäteriförrättning

På den här sidan kan du göra din ansökan om förrättning. Ta reda på så mycket som möjligt innan du skickar in den. En komplett ansökan handläggs snabbare.

Just nu är det begränsningar vid handläggning av lantmäteritjänster

Statliga Lantmäteriet har sedan den 24 maj begränsat möjligheten för bland annat kommuner att ta del av lantmäterihandlingar. Det kan innebära längre handläggningstider för dig som har ett lantmäteriärende hos oss på kommunen.

Om handläggningstiden påverkas blir även kötiden längre, det gäller även beställning av nybyggnadskartor. Inom detaljplaneärenden blir det svårare att bland annat ta fram fastighetsutredningar och fastighetförteckningar och även detaljplaneärenden riskerar att ta längre tid. Det är flera enheter inom Västerås stad som använder lantmäterihandlingarna i sin verksamhet, och de kan också påverkas.

Detta innebär även att möjligheter att svara på frågor och ge allmän service gällande fastighetsgränser, servitut med mera begränsas.

Vi har i dagsläget ingen information från statliga Lantmäteriet om när detta kan vara åtgärdat och vi arbetar med att hitta lösningar för att begränsa påverkan hos våra verksamheter som är berörda. Vi ber om förståelse för detta och hoppas att det snart ska vara löst.

Har du frågor, hör av dig till enhetschef Helena Lindholm på lantmäterimyndigheten. Du når henne på

 • e-post helena2.lindholm[a]vasteras.se
 • telefon 021‑39 29 18.

Här kan du läsa mer om begränsningarna

Vem kan göra ansökan?

För att en lantmäteriförrättning ska påbörjas måste en ansökan skickas in till lantmäterimyndigheten.

Ansökan kan göras om du är

 • fastighetsägare
 • behörig firmatecknare för en samfällighetsförening eller
 • en ägare till en allmännyttig ledning

Du kan också göra ansökan som ombud för någon annan. I så fall behöver du bifoga en handling med din ansökan som styrker rätten för dig att företräda en fastighetsägare, ett bolag eller liknande. Det vill säga en fullmakt. Fullmakten måste skickas in i original eller som vidimerad kopia.

Fullmakter

Som huvudregel ska en fullmakt i en lantmäteriförrättning vara skriftlig. Enda undantaget är om fullmakten lämnas muntligt på ett lantmäterisammanträde och det antecknas i sammanträdesprotokollet.

En fullständig fullmakt ska innehålla:

 • Namn på den/de fysiska person/er som är ombud
 • Vad fullmakten avser, det vill säga vad ombudet har rätt att göra
 • Eventuella begränsningar, till exempel för viss instans eller ett visst tillfälle
 • Underskrift av den som utfärdat fullmakten

För att fullmakten ska kunna godtas måste den skickas in i original eller vidimerad (bestyrkt) kopia. En vidimerad eller bestyrkt kopia innebär att någon annan än den man företräder skriftligen, på fullmakten, intygar att kopian överensstämmer med originalet.

Du kan skicka in din fullmakt antingen direkt när du gör ansökan i vår e-tjänst, som komplettering i e-tjänsten eller med vanlig post.

Blankett för fullmakt, Lantmäteriet

Att fullmakten måste lämnas in som original eller bestyrkt kopia framgår av utfärdad föreskrift till 4 kapitlet 8:e paragrafen i fastighetsbildningslagen.

Om du företräder ett företag

Om du i en lantmäteriförrättning ska företräda ett företag och föra deras talan behöver du visa att du har den rättigheten. Som behörig firmatecknare har du rätt att företräda firman eller att utse någon annan att företräda firman. Vem eller vilka som är firmatecknare framgår av firmans bolagsordning.

Stämmoprotokoll för samfällighetsföreningar

När en samfällighetsförening ansöker om förrättning för en gemensamt förvaltad gemensamhetsanläggning, behöver föreningen lämna in ett stämmoprotokoll. I protokollet ska det framgå att stämman har gett styrelsen behörighet att ansöka om den aktuella lantmäteriförrättningen.

Fideikommiss

Om en fastighet ägs av ett fideikommiss krävs godkännande från Fideikommissnämnden hos Kammarkollegiet för att överlåta mark. Samma sak kan gälla om fastigheten tidigare har varit fideikommiss men numera omvandlats till ett bolag. Det framgår av bolagsordningen om ett godkännande från Fideikommissnämnden krävs.

Så här ansöker du

Det är viktigt att vi får in all information vi behöver för att arbeta med din ansökan. Vad du ska skicka in är beroende på vad du ansöker om. Ta därför reda på så mycket som möjligt innan du ska skicka in din ansökan. Du kan läsa om den åtgärd du gör ansökan för i länken.

Läs mer om den åtgärd du gör ansökan om

Skicka gärna in en kartskiss som visar vad du vill göra tillsammans med din ansökan.

Vi hör av oss om vi saknar något som du ska komplettera din ansökan med.

Tänk på att om du har skyddad identitet, ska du göra din ansökan med blankett (inte e‑tjänsten).

Se en film om ansökan

Statliga Lantmäteriet har en film om hur ansökan om lantmäteriförrättning går till. Den beskriver hur det går till både hos dem och hos oss på kommunala lantmäterimyndigheten.

Se statliga Lantmäteriets film om att göra ansökan om lantmäteriförrättning

Så här skickar du in ansökan

Det är enklast att göra ansökan via e-tjänsten. Där kan du också följa ditt ärendes gång. E‑tjänsten finns hos statliga Lantmäteriet men ansökan skickas automatiskt vidare till oss i Västerås för handläggning. Gör du ansökan med e‑tjänsten behöver du ha e‑legitimation, till exempel BankID.

Om du väljer att göra ansökan via e‑tjänsten för en juridisk person eller organisation

 • ska du använda din egen e-legitimation
 • ange dig själv som företrädare för organisationen i ansökan
 • bifoga en behörighetshandling som visar att du har rätt att söka för organisationens räkning. Du kan till exempel använda Lantmäteriets blankett för fullmakt som behörighetshandling.

Blankett för fullmakt, Lantmäteriet

Om din ansökan innehåller känslig information (som skyddsobjekt, skyddad identitet eller liknande), ska du använda vår blankett. Du ska inte göra ansökan i e‑tjänsten eller skicka in den med e‑post.
Gör så här:

 • skriv tydligt i brevet eller på blanketten att ansökan innehåller känslig information
 • skicka in blanketten med vanlig post, (postadressen står på blanketten), eller lämna in den i Stadshusets reception på Fiskartorget i Västerås.

Ansökningsblankett för dig som har känslig information Word, 313.5 kB.

Skaffa e-legitimation, elegitimation.se

Du kan göra ansökan med vår blankett om du inte har e-legitimation eller av annan anledning inte vill använda e‑tjänsten.

Om du använder blanketten behöver vi få in den i original. Du kan alltså inte skanna den och skicka in med e-post.
Blanketten ska vara ifylld och undertecknad när den skickas in med vanlig post till

Lantmäterimyndigheten i Västerås stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
721 87 Västerås

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Du kan följa din ansökan med din e-legitimation

Via tjänsten ”Min sida” på Lantmäteriets webbplats kan du som fysisk person följa din ansökan.

Är du företrädare för juridiska personer (eller organisationer) ska du först beställa användaruppgifter via Lantmäteriet som du loggar in med.

Beställ användaruppgifter för inloggning som juridisk person, Lantmäteriet

Om du behöver komplettera din ansökan

Du som fysisk person kan komplettera en pågående ansökan direkt i e-tjänsten.

Företräder du juridisk person eller organisation ska du skicka in kompletterande uppgifter eller handlingar med vanlig post. Använd den här adressen:

Lantmäterimyndigheten i Västerås stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
721 87 Västerås

Information om att ansöka, följa eller komplettera ditt ärende, Lantmäteriet

Blanketter och e-tjänster för övriga åtgärder

Processen för lantmäteriförrättning

Här ser du hur processen kan se ut för en lantmäteriförrättning. Det kan skilja sig lite beroende på vad du ansöker om och vilken typ av förrättning som gäller.

De här stegen ingår normalt i processen. I vissa fall behövs varken sammanträde eller fältarbete. Det är storleken på och hur svår förrättningen är som avgör vilka steg som ingår.

Blå processpil med texten Ansökan
Blå processpil med texten Utredning
Blå processpil med texten Sakägarkontakter
Blå processpil med texten Eventuellt sammanträde
Blå processpil med texten Eventuellt fältarbete
Blå processpil med texten Efterarbete
Blå processpil med texten Beslut
Blå processpil med texten Laga kraft

En förrättning börjar med att en ansökan kommer in till lantmäterimyndigheten. Ansökan registreras och får ett ärendenummer. En bekräftelse på att ansökan har kommit in skickas ut till den som har ansökt om förrättningen.

I samband med att en ansökan kommer in gör vi några kontroller. Vi kontrollerar om sökanden är behörig, om alla fastighetsägare har undertecknat ansökan eller om den som skrivit under för ett företag har rätt att göra det.

Ansök om lantmäteriförrättning

När ärendet har fördelats ut till en förrättningslantmätare påbörjas den inledande utredningen. Förrättningslantmätaren går igenom ansökan och andra eventuella handlingar. Därefter görs en bedömning om ansökan kan genomföras. Bedömningen görs mot gällande lagstiftning. Kostnaden för förrättningen uppskattas och en inledande kontakt tas med sökande.

Förrättningslantmätaren utreder vilka rättigheter och samfälligheter som kan beröras eller om några rättigheter behöver skapas. Även berörda gränser utreds, till exempel hur de har tillkommit. Ibland behöver samråd ske med andra myndigheter för att utreda om till exempel ett allmänt intresse såsom strandskyddet påverkas av förrättningsåtgärden. Hur lång tid som behövs för utredningen beror på hur omfattande förrättningen är och hur lätt eller svårt det är att genomföra den ansökta åtgärden.

Löpande under förrättningen har förrättningslantmätaren kontakt med sökande och eventuellt andra som berörs av förrättningen (sakägare). Hur mycket kontakt som behövs varierar mellan ärenden. Det beror bland annat på hur fullständig ansökan är och hur lätt eller svårt det är att genomföra den ansökta åtgärden.

Vid behov hålls ett sammanträde för att informera om förrättningen, ta in information, synpunkter och yrkanden eller för att diskutera frågor som har uppkommit. Ibland behöver inget sammanträde hållas, ibland behövs ett och i andra fall flera sammanträden. Behovet av att hålla sammanträde varierar från förrättning till förrättning.

Delgivningskvitto vid ett lantmäterisammanträde – viktigt att skicka tillbaka

När vi ska hålla ett lantmäterisammanträde skickar vi ut en skriftlig kallelse till de sakägare som berörs av förrättningen. Kallelsen innehåller nästan alltid ett delgivningskvitto som ska undertecknas och skickas tillbaka till oss. Ibland kan det även gå bra att bekräfta via e-post eller telefon till ansvarig förrättningslantmätare att du har tagit emot kallelsen.

Kallelsen måste skickas med delgivningskvitto eftersom vi behöver få en bekräftelse på att alla som är berörda av förrättningen har fått information om sammanträdet.

Delgivningskvittot innebär bara att du skickar en bekräftelse till oss på lantmäterimyndigheten om att vi har skickat kallelsen till rätt adress och att rätt person har läst den. Att skriva på delgivningskvittot innebär inte något annat.

Om du inte skickar tillbaka delgivningskvittot

Om du inte skickar tillbaka delgivningskvittot till oss kommer vi att fortsätta försöka nå dig. Det kan ske genom telefonsamtal, brev eller rekommenderat brev. Sista steget i vår delgivningsprocess är att använda stämningsman. Delgivning med hjälp av stämningsman innebär att lantmäterimyndigheten tar hjälp av Polisen som personligen överlämnar kallelsen.

Om en fastighet ägs gemensamt av flera personer måste var och en av fastighetsägarna bekräfta delgivningen.

Vid behov åker vi ut på plats i fält och bland annat markerar nya gränser. Dessa mäts in liksom övriga detaljer som kan vara av betydelse, till exempel en byggnad. Du blir tillfrågad innan fältarbetet om du vill närvara och vi kommer i så fall överens om en tid som passar dig. Före fältarbetet gör vi beräkningar, utredningar och andra förberedelser som behövs för att kunna hitta gamla gränser och markera de nya. Efter fältarbetet tar vi hand om och behandlar den inmätta datan för att kunna skapa en förrättningskarta.

När vi har samlat in all information och haft eventuella sammanträden och fältarbeten upprättar förrättningslantmätaren beslutshandlingarna.

Beslutshandlingarna består ofta av:

 • en förrättningskarta (som illustrerar vad som sker i förrättningen),
 • en beskrivning där arealer, rättigheter och andelar i samfälligheter med mera framgår, samt
 • ett protokoll där besluten och skälen för dessa redovisas.

När allt arbete är klart med förrättningen och alla nödvändiga handlingar har kommit in fattar förrättningslantmätaren beslut i ärendet. De beslut som kan fattas är till exempel:

 • Beslut om förändringarna i fastighetsindelningen
 • Beslut om ersättning, om sakägare ska betala ersättning till varandra
 • Tillträdesbeslut som anger när till exempel marken byter ägare och servitut tillkommer
 • Beslut om hur förrättningskostnaderna ska fördelas mellan sakägarna
 • Avslutningsbeslut för att avsluta förrättningen

I samband med att beslut fattas skickas kopior på beslutshandlingarna och en underrättelse till alla som är berörda av förrättningen.

Från dagen då beslut fattas följer en fyra veckor lång besvärstid. Då kan alla sakägare, byggnadsnämnd samt i vissa fall länsstyrelsen överklaga besluten. Första instans att behandla ett eventuellt överklagande är Mark- och miljödomstolen.

Om inget överklagande kommer in vinner besluten laga kraft och börjar gälla. När besluten vunnit laga kraft registreras resultatet av förrättningen i fastighetsregistrets text- och kartdel och blir offentligt.

När besluten har registrerats sammanställs en förrättningsakt som skickas ut till den som angivits som aktmottagare. I samband med aktutskicket skickas vanligtvis fakturan för förrättningen ut.

Information om avgifter och kostnader vid lantmäteriförrättningar

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se