Visa sökformulär

Ansök om lantmäteriförrättning

På den här sidan kan du göra din ansökan om förrättning. Ta reda på så mycket som möjligt innan du skickar in den. En komplett ansökan handläggs snabbare.

Vem kan göra ansökan?

För att en lantmäteriförrättning ska påbörjas måste en ansökan skickas in till lantmäterimyndigheten.

Ansökan kan göras om du är

 • fastighetsägare
 • behörig firmatecknare för en samfällighetsförening eller
 • en ägare till en allmännyttig ledning

Du kan också göra ansökan som ombud för någon annan. I så fall behöver du bifoga en handling med din ansökan som styrker rätten för dig att företräda en fastighetsägare, ett bolag eller liknande. Det vill säga en fullmakt. Fullmakten måste skickas in i original eller vidimerad kopia.

Det här ska du skicka med din ansökan

Det är viktigt att vi får in all information vi behöver för att arbeta med din ansökan. Vad du ska skicka in är beroende på vad du ansöker om. Ta därför reda på så mycket som möjligt innan du ska skicka in din ansökan. Du kan läsa om den åtgärd du gör ansökan för i länken.

Läs mer om den åtgärd du gör ansökan om

Vi hör av oss om vi saknar något som du ska komplettera din ansökan med.

Så här skickar du in ansökan

Det är enklast att göra ansökan via e-tjänst. Du behöver i så fall

 • ha e-legitimation
 • vara en fysisk person (det vill säga inte ett bolag eller en förening som är så kallat juridiska personer).

Skaffa e-legitimation, elegitimation.se Länk till annan webbplats.

Har du inte e-legitimation kan du göra ansökan med vår blankett.

Om du använder blanketten behöver vi få in den i original. Du kan alltså inte skanna den och skicka in med e-post.
Blanketten ska vara ifylld och undertecknad när den skickas in med vanlig post till

Lantmäterimyndigheten
Västerås stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
721 87 VÄSTERÅS

Du kan följa din ansökan med din e-legitimation

Via tjänsten ”Min sida” på Lantmäteriets webbplats kan du följa din ansökan. Juridiska personer beställer inloggning via Lantmäteriet.

Min sida, Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Processen för lantmäteriförrättning

Här ser du hur processen kan se ut för en lantmäteriförrättning. Det kan skilja sig lite beroende på vad du ansöker om och vilken typ av förrättning som gäller.

De här stegen ingår normalt i processen. I vissa fall behövs varken sammanträde eller fältarbete. Det är storleken på och hur svår förrättningen är som avgör vilka steg som ingår.

Blå processpil med texten Ansökan
Blå processpil med texten Utredning
Blå processpil med texten Sakägarkontakter
Blå processpil med texten Eventuellt sammanträde
Blå processpil med texten Eventuellt fältarbete
Blå processpil med texten Efterarbete
Blå processpil med texten Beslut
Blå processpil med texten Laga kraft

En förrättning börjar med att en ansökan kommer in till lantmäterimyndigheten. Ansökan registreras och får ett ärendenummer. En bekräftelse på att ansökan har kommit in skickas ut till den som har ansökt om förrättningen.

I samband med att en ansökan kommer in gör vi några kontroller. Vi kontrollerar om sökanden är behörig, om alla fastighetsägare har undertecknat ansökan eller om den som skrivit under för ett företag har rätt att göra det.

Ansök om lantmäteriförrättning

När ärendet har fördelats ut till en förrättningslantmätare påbörjas den inledande utredningen. Förrättningslantmätaren går igenom ansökan och andra eventuella handlingar. Därefter görs en bedömning om ansökan kan genomföras. Bedömningen görs mot gällande lagstiftning. Kostnaden för förrättningen uppskattas och en inledande kontakt tas med sökande.

Förrättningslantmätaren utreder vilka rättigheter och samfälligheter som kan beröras eller om några rättigheter behöver skapas. Även berörda gränser utreds, till exempel hur de har tillkommit. Ibland behöver samråd ske med andra myndigheter för att utreda om till exempel ett allmänt intresse såsom strandskyddet påverkas av förrättningsåtgärden. Hur lång tid som behövs för utredningen beror på hur omfattande förrättningen är och hur lätt eller svårt det är att genomföra den ansökta åtgärden.

Löpande under förrättningen har förrättningslantmätaren kontakt med sökande och eventuellt andra som berörs av förrättningen (sakägare). Hur mycket kontakt som behövs varierar mellan ärenden. Det beror bland annat på hur fullständig ansökan är och hur lätt eller svårt det är att genomföra den ansökta åtgärden.

Vid behov hålls ett sammanträde för att informera om förrättningen, ta in information, synpunkter och yrkanden eller för att diskutera frågor som har uppkommit. Ibland behöver inget sammanträde hållas, ibland behövs ett och i andra fall flera sammanträden. Behovet av att hålla sammanträde varierar från förrättning till förrättning.

Vid behov åker vi ut på plats i fält och bland annat markerar nya gränser. Dessa mäts in liksom övriga detaljer som kan vara av betydelse, till exempel en byggnad. Du blir tillfrågad innan fältarbetet om du vill närvara och vi kommer i så fall överens om en tid som passar dig. Före fältarbetet gör vi beräkningar, utredningar och andra förberedelser som behövs för att kunna hitta gamla gränser och markera de nya. Efter fältarbetet tar vi hand om och behandlar den inmätta datan för att kunna skapa en förrättningskarta.

När vi har samlat in all information och haft eventuella sammanträden och fältarbeten upprättar förrättningslantmätaren beslutshandlingarna.

Beslutshandlingarna består ofta av:

 • en förrättningskarta (som illustrerar vad som sker i förrättningen),
 • en beskrivning där arealer, rättigheter och andelar i samfälligheter med mera framgår, samt
 • ett protokoll där besluten och skälen för dessa redovisas.

När allt arbete är klart med förrättningen och alla nödvändiga handlingar har kommit in fattar förrättningslantmätaren beslut i ärendet. De beslut som kan fattas är till exempel:

 • Beslut om förändringarna i fastighetsindelningen
 • Beslut om ersättning, om sakägare ska betala ersättning till varandra
 • Tillträdesbeslut som anger när till exempel marken byter ägare och servitut tillkommer
 • Beslut om hur förrättningskostnaderna ska fördelas mellan sakägarna
 • Avslutningsbeslut för att avsluta förrättningen

I samband med att beslut fattas skickas kopior på beslutshandlingarna och en underrättelse till alla som är berörda av förrättningen.

Från dagen då beslut fattas följer en fyra veckor lång besvärstid. Då kan alla sakägare, byggnadsnämnd samt i vissa fall länsstyrelsen överklaga besluten. Första instans att behandla ett eventuellt överklagande är Mark- och miljödomstolen.

Om inget överklagande kommer in vinner besluten laga kraft och börjar gälla. När besluten vunnit laga kraft registreras resultatet av förrättningen i fastighetsregistrets text- och kartdel och blir offentligt.

När besluten har registrerats sammanställs en förrättningsakt som skickas ut till den som angivits som aktmottagare. I samband med aktutskicket skickas vanligtvis fakturan för förrättningen ut.

Information om avgifter och kostnader vid lantmäteriförrättningar

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3