Avgifter vid lantmäteriförrättning

Kostnaden för en förrättning beror på hur lång tid den tar och hur omfattande ärendet är. Vanligtvis debiterar vi med pris per timme, så kallat löpande räkning. I vissa fall kan vi erbjuda betalning med fast pris.

Arbetsinsatsen för olika ärenden skiljer sig åt och tar därför olika lång tid. Det beror på fastighetens innehåll. Om den har sam­fällig­heter, oklara fastighets­gränser, belastade rättigheter eller om den är belånad. Även behovet av mätning, att ha samman­träde samt ha sam­råd med andra myndigheter påverkar kostnaden. Liksom om berörda fastighetsägare är överens. Tänk också på att under ärendets gång kan det hända saker som gör att förrättningen tar längre tid än förväntat. 

Du kan själv påverka kostnaden med att skicka en komplett ansökan.

Vi debiterar oftast på löpande räkning

Det normala är att vi använder oss av pris per timme, så kallat löpande räkning. Då debiterar vi det antal timmar som vi har lagt ner på förrättningen. Du ser de olika timpriserna nere i punktlistan.

När du blir kontaktad av ansvarig handläggare i ditt ärende kan du få en ungefärlig prisuppskattning av hur mycket förrättningen förväntas kosta. Observera att det endast är en prisuppskattning och att kostnaden för förrättningen kan bli både lägre och högre.

Ibland finns möjlighet att få fast pris

I vissa fall kan vi komma överens med dig som sökande om ett fast pris för din förrättning. Informera handläggaren vid er första kontakt om att du är intresserad av ett fast pris för att få ett erbjudande om det är möjligt. 

Inställd eller avvisad förrättning

En ansökan om förrättning kan avvisas, till exempel när ansökan är så ofullständig att den inte kan ligga till grund för en prövning i en förrättning. En förrättning kan också ställas in om det visar sig att den ansökta åtgärden inte går att genomföra. Om en förrättning inte blir av kommer vi att debitera dig för det arbete som vi har lagt ner. Samma sak gäller om du väljer att dra tillbaka din ansökan om förrättning.

Lantmäterimyndigheten kan inte lämna några förhandsbesked om en tänkt åtgärd går att genomföra eftersom den skarpa prövningen sker först när en ansökan kommit in.

Både ett beslut om att avvisa en ansökan eller ställa in en förrättning är beslut som får överklagas.

Prisexempel

För att få en uppfattning om vad en förrättning kan komma att kosta har Lantmäteriet några prisexempel som det går att läsa mer om. Precis som den uppskattade förrättningskostnaden är det viktigt att tänka på att det enbart är exempel och att det skiljer sig åt mellan olika ärenden.

Lantmäteriets prisexempel

Timpriser och fasta priser

Dessa priser gäller från och med 1 februari 2023. Det gäller både timpriser och fasta priser.

Timpriser för handläggning

 • Förrättningslantmätare 1 600 kronor per timme.
 • Biträdande handläggare 800 kronor per timme.
 • Kart- och lantmäteriingenjör 1 500 kronor per timme.

Taxan gäller den tidpunkt som arbetet utförs

Om du betalar förrättningskostnaden per timme kommer den taxa att användas som gäller vid tillfället när arbetet utförs.

Åtgärder med fasta priser

 • Avvisande av ofullständig ansökan, kostnad 6 500 kronor.

När du ansöker om åtgärder för fastighetssamverkan och gemensamt nyttjande som gäller ändringar i befintliga gemensamhetsanläggningar, betalar du ett fast belopp. Se tabell nedan. Avgifterna för åtgärderna gäller per berörd gemensamhetsanläggning.

Registrering av andelstal enligt paragraf 24 a i anläggningslagen

 • 3 250 kronor per gemensamhetsanläggning.
 • Tillägg 700 kronor per fastighet utöver den första.

Beslut om anslutning enligt paragraf 42 a i anläggningslagen

 • 6 500 kronor per gemensamhetsanläggning.
 • Tillägg 700 kronor per fastighet utöver den första.

Godkännande av överenskommelse enligt paragraf 43 i anläggningslagen

 • 6 500 kronor per gemensamhetsanläggning.
 • Tillägg 700 kronor per fastighet utöver den första.

Om du tar tillbaka din ansökan så faktureras ändå de fasta beloppen.

Handläggning av beslut på föreningsstämma enligt paragraf 43 a i anläggningslagen

 • Löpande räkning utifrån de timpriser som gäller.

När samfällighetsföreningar ska bildas

För att bilda en samfällighetsförening håller kommunala lantmäterimyndigheten ett sammanträde där föreningens stadgar antas och styrelse utses. All tid som myndigheten lägger på handläggningen debiteras utifrån byggnadsnämndens taxa eftersom föreningsbildning är ett uppdrag. Gällande taxa för år 2023 är 1 100 kronor per timme. Från och med 1 januari 2024 ändras taxan till 1 300 kronor per timme. Det är den taxa som gäller vid tillfället när arbetet utförs som kommer att användas.

Efter att sammanträde för att bilda föreningen har hållits ska den nya föreningen registreras hos Samfällighetsföreningsregistret (SFR), som är en del av det statliga Lantmäteriet. För registrering hos SFR debiterar Lantmäteriet en fast avgift på 4 600 kronor. Avgiften betalas av kommunala lantmäterimyndigheten i förskott och faktureras sedan tillsammans med nedlagd handläggningstid för föreningsbildningen.

Så här betalar du

Vi skickar en faktura till dig när förrättningen är klar. Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Det är ingen moms på avgiften. Alla förrättningstjänster är momsfria.

Du måste betala fakturan i så god tid att pengarna har kommit in till Lantmäterimyndigheten i Västerås stad senast den dag som står som betalningsdag. Det betyder att om du betalar över till exempel post- eller bankgiro så måste du betala flera dagar före detta datum för att pengarna ska hinna fram.


Om du har frågor om din faktura lämnas information av den som handlagt ärendet. Ange alltid vilket fakturanummer samt ärendenummer (U-nummer) som det gäller när du ringer eller skriver. Fakturanumret står överst till höger på framsidan.

Om du vill överklaga avgiften för lantmäteriförrättningen ska du göra det skriftligt hos Mark- och miljödomstolen via den kommunala lantmäterimyndigheten i Västerås stad. Överklagandet måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten i Västerås stad senast tre veckor efter fakturans senaste betalningsdag. Ange fakturanumret och vilken fastighet det gäller och varför du anser att avgiften ska ändras.

Lantmäterimyndigheten i Västerås stad skickar din skrivelse till domstolen efter en rättidsprövning som innebär en kontroll om skrivelsen har kommit in i tid.

Adress:

Västerås stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
Lantmäterimyndigheten
721 87 Västerås

Enligt de bestämmelser som finns ska du betala fakturan, även om du kommer att klaga på den eller på kostnadsfördelningen. Får du rätt kommer återbetalning att ske med ränta.

Om du har speciella skäl kan du begära anstånd med betalning till dess ärendet är avgjort. För att begära anstånd ska du skriva till Lantmäterimyndigheten i Västerås stad. Ange fakturanumret och varför du önskar anstånd.

Du kan också be att få dela upp fakturan i flera omgångar. Även detta görs hos Lantmäterimyndigheten i Västerås stad.

Om du får anstånd eller får göra delbetalningar debiteras ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen. Du måste alltså särskilt begära att få anstånd med betalningen. Det räcker inte att bara överklaga fakturan.

Om du inte betalar och inte har anstånd med betalningen har Lantmäterimyndigheten rätt att begära indrivning hos Kronofogdemyndigheten.

Räntelagen

Adress man ska skicka in till
Västerås stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
Lantmäterimyndigheten
721 87 Västerås

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se