Detaljplan för Skädduga 12:1 med flera, Prästgärdet, Skultuna, dp 1976

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är göra det möjligt att bygga bostäder i form av småhus som villor, radhus och parhus. Utseendet på dessa byggnader ska passa in med övriga byggnader och smälta in i ortens siluett.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Jasmina Trokic.

Du når henne

  • på e-post jasmina.trokic[a]vasteras.se
  • på telefon 021‑39 02 25.
Flygbild med planområdet inritat med röd streckad linje

Flygbild med planområdet inritat med röd streckad linje

Vi har nu gått igenom och sammanställt alla svar från den tidiga dialogen.

Mellan 28 november och 18 december 2022 hölls en tidig dialog för detaljplanen vid Prästgärdet i Skultuna. Totalt fick vi in ungefär 220 svar i en digital dialogkarta. Svaren har gett oss en bra bild av hur området används idag.

Om den tidiga dialogen

Syftet med dialogen var att informera de som bor i närheten att planarbetet startat. Vi ville också samla in kunskaper och synpunkter från dem som använder området eller bor i närheten.

Information om dialogen skickades i form av ett vykort till närboende. Vi satte upp planscher i närheten av planområdet, på ICA supermarket Skultuna och på Skultuna bibliotek. Vi har även kontaktat förskolor i Skultuna och Perstorpskolan för att få veta hur barn och unga i allmänhet använder området.

Resultat av tidig dialog

I den digitala dialogkartan fanns flera frågor och svaren i dialogen kan delas upp i tre kategorier:

  1. hur området används
  2. inställning till bebyggelse i området och
  3. övrigt.

73 synpunkter svarar på hur området används. Det handlar främst om planområdets norra del där det finns en klippt gräsyta. De svarande berättar att ytan används för bland annat skidåkning, fotboll, hundrastning, lek och spontanidrott. Där finns också en bana för fotbollsgolf och ibland används ytan för tillfälliga event som cirkus. Flera av dessa synpunkter handlar även om att bevara och utveckla grönytan. Det finns önskemål om att förbättra den befintliga lekparken strax norr om planområdet, alternativt bygga en ny inom planområdet.

56 synpunkter är positiva till ny bebyggelse inom planområdet. De som svarar positivt vill utveckla Skultuna med ny bebyggelse och önskar att bebyggelsen ska vara småhus.

53 synpunkter är lite mer kritiska och handlar om att man inte vill ha bebyggelse i området eller har önskemål om hur den utformas. Bland annat att bebyggelsen inte ska vara flerbostadshus i flera våningar eftersom det finns en oro att det kan ge insyn till befintlig bebyggelse. Det finns även synpunkter på avståndet till befintlig bebyggelse, att man värnar om utsikten över åkermarken och vill ha kvar känslan av att bo på landet. Det inkom även synpunkter om att man inte vill ha ny bebyggelse som kan medföra ökad trafik och buller i närområdet.

34 synpunkter gav förslag på andra ytor att bebygga.

Vad vi tar med oss i det fortsatta arbetet

Svaren visar att det framför allt är norra delen av planområdet som används och som är viktig för lek och rekreation. Det är också viktigt att hänsyn tas till befintlig bebyggelse både när det gäller avstånd, siktlinjer och trafikfördelning. Med den här kunskapen jobbar vi nu vidare med att ta fram ett förslag till detaljplan. Vi planerar att skicka ut ett förslag på samråd i slutet av sommaren. Då kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Läs mer om varför vi planerar för bostäder i Skultuna i Frågor och svar nedan.

Möjlighet att lämna synpunkter via kartan är avslutad

Just nu är vi i början av arbetet med att ta fram ett förslag över området. Mellan den 28 november och den 18 december 2022 hade vi en tidig dialog om planen. För att få fram ett så bra förslag som möjligt bad vi er som bor i området att ge oss era tankar kring hur området används idag och vilken utveckling ni skulle vilja se.

Stort tack för alla era synpunkter!

Tiden för att lämna synpunkter ha gått ut, men du kan gå in i dialogkartan och ta del av alla synpunkter i efterhand.

Dialogkartan Länk till annan webbplats.

Bild från dialogkartan med vy över planområdet på Prästgärdet, Skultuna. Knapp med texten Tryck på plustecknet nedan för att lägga till synpunkt.

Dialogkarta för tidig dialog inför detaljplan för Prästgärdet, Skultuna

Västerås växer med ungefär 2000 personer varje år och det gör att vi behöver nya bostäder. Vi planerar både för helt nya stadsdelar och för komplettering i de stadsdelar vi redan har. Båda behövs.

I Skultuna finns service som bland annat skola, kollektivtrafik och matbutik och det är en bra grund för att fortsätta utveckla orten. Skultuna är en av serviceorterna i Västerås. Prästgärdet, en del av Skultuna, är planlagt sedan tidigare med byggnadsplan, BPL 466 från 1967. Att området är planlagt innebär att det är tillåtet att bygga på platsen. Den gamla byggnadsplanen gjordes aldrig helt färdig, så nu ska detaljplanen på Prästgärdet (dp 1976) ersätta den gamla byggnadsplanen med effektivare markanvändning.

Förslaget i detaljplanen för Prästgärdet stämmer överens med den kommuntäckande översiktsplanen ”Västerås 2026” som reviderades 2017, och med Västerås stads riktlinjer för byggande på landsbygden. Av riktlinjerna framgår det att det är prioriterat att arbeta med utveckling av serviceorterna.

Trafiken till de nya bostäderna kommer att ske via två av infarterna på Prästgärdsgatorna. Prästgärdsgatan i norr samt i söder.

Det planeras för cirka 50 bostäder. I samrådsförslaget redovisas möjligheten att bygga villor, parhus och radhus.

En detaljplan tar vanligtvis cirka 2 år att ta fram och därefter dröjer det ofta några månader upp till ett år innan byggstart.

Vill du ha återkoppling om detaljplanen?

Vill du ha information och återkoppling om detaljplanen så kan du lämna din e‑postadress i rutan nedan. Vi samlar in e‑postadresser för att kunna informera via e‑post om arbetet med detaljplanen. Efter att vi skickat informationen när detaljplanen vunnit laga kraft så kommer din e‑postadress att tas bort.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Hantera prenumeration

Västerås stad, byggnadsnämnden, behöver behandla personuppgifter om dig för att kunna skicka återkoppling via e‑post om arbetet med detaljplanen. Därför behöver vi ditt samtycke till behandlingen.

Uppgiften, som består av e‑postadress, kommer att samlas in från denna webbsida. Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till kommunen. Vi kommer att behandla din uppgift internt på stadsbyggnadsförvaltningen. Din personuppgift kommer att behandlas till och med att vi gjort utskicket om återkoppling. Efter det kommer din e‑postadress att raderas. I webbens publiceringsverktyg ligger din e‑post kvar i 6 månader innan den tas bort. Den är då inte tillgänglig för någon annan än systemtekniker.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Ytterligare information om hur Västerås stad behandlar personuppgifter och förtydligande om dina rättigheter, hittar du här. Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till byggnadsnämnden:
E-postadress: byggnadsnamnd@vasteras.se

Postadress:
Västerås stad
Byggnadsnämnden
Stadshuset
721 87 Västerås.

Kontaktuppgift till Västerås stads dataskyddsombud: dataskyddsombud@vasteras.se

Genom att under "Vill du ha återkoppling om detaljplanen?" klicka i ”Jag vill ha återkoppling med information om detaljplan för Skädduga 12:1 med flera, Prästgärdet, Skultuna, dp 1976”, skriva in din e‑postadress och slutligen klicka på ”OK” så samtycker du till att Västerås stad, byggnadsnämnden, behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående text.

Du kan när som helst avregistrera dig från att få återkoppling. Det gör du genom att klicka i "Jag ångrar mig, jag vill inte ha någon återkoppling" och ange din e‑postadress på samma sätt som vid registrering.


När vi har tidig dialog med i processen ser den ut så här: Planuppdrag - Tidig dialog - Samråd - Granskning - Antagande - Laga kraft.

Klicka på bilden så blir den lite större.

Planprocessens steg när
tidig dialog ingår: planuppdrag, tidig dialog, samråd, granskning, antagande,
laga kraft. Skedet Samråd är markerat med Här är vi nu.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Jasmina Trokic

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 02 25

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se