Detaljplan för Västerås 2:4 med flera, Västerås hamn, dp 1956

Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 1 februari och den 4 mars 2024.

Om detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för nya verksamheter i hamnområdet och säkerställa vattnets användbarhet för hamnen.

Syftet är även att reglera hur marken används i hamnområdet för att stämma överens med nuvarande bebyggelse och användning. Genom att möjliggöra en utveckling av hamnområdet är det också möjligt att klimatpåverkande utsläpp från transportsektorn kan minskas.

Hamnområdet är synligt från flera håll inom kommunen och Sjöhagsvägen som finns i direkt anslutning till planområdet utgör en entré till Västerås centrum. Därför vill vi också med detaljplanen ge möjlighet för en god gestaltning inom området.

Flygbild över hamnen med planområdet markerat med röd linje.

Flygbild över planområdet i hamnen

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Ida Blank och Amal Mayoufi.

 • Ida Blank når du på e-post ida.blank[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 12 20.
 • Amal Mayoufi når du på e-post amal.mayoufi[a]vasteras.se eller på telefon 021‑39 21 22.
Så här gör du

Planens handlingar vid granskning

Vill du läsa utredningar i samband med planarbetet, klicka i den grå rutan här nere.

Förslaget hittar du även på följande platser

 • på Stadsbiblioteket
 • i Stadshusentrén.

Upptäck Västerås hamn i 3D

Via bilden eller länken når du en 3D-karta. Där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem.

Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3D-kartan detaljplan för Västerås 2:4 med flera, Västerås hamn, dp 1956

3D-karta över planområdet i Västerås hamn
För vem

Lämna synpunkter vid granskning

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 4 mars 2024. Du kan skicka in dem

 • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
 • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
 • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

Det är byggnadsnämnden i Västerås stad som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter vid hanteringen av synpunkter för detaljplaner.

Sammanfattning

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna

 • hantera dina synpunkter på förslaget till detaljplan
 • återkoppla till dig
 • ge information om hur du kan överklaga.

De personuppgifter vi hanterar är: namn och e-postadress, i vissa fall även adress, telefonnummer och fastighetsbeteckning. Vi får dem genom den synpunkt du lämnar till oss. När den kommer in till oss blir den allmän handling. Den typen av allmän handling sparas för all framtid.

Det är du själv som lämnar dina personuppgifter till oss. Det sker i samband med att du lämnar synpunkter på förslag till detaljplaner.

Ändamålet är att kunna ta fram en ny detaljplan. I samband med det tar vi in synpunkter. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna

 • hantera dina synpunkter på förslaget till detaljplan
 • återkoppla till dig samt för att
 • ge information om hur du kan överklaga detaljplanen.

Namn och e-postadress, i vissa fall även adress, telefonnummer och fastighetsbeteckning.

Den rättsliga grunden för denna behandling är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen.

Byggnadsnämnden är skyldig att ge bland annat invånare möjlighet att lämna synpunkter på förslag till detaljplaner och även återkoppla till de som lämnat synpunkter. I dessa skyldigheter är viss behandling av personuppgifter nödvändig. Det i sin tur betyder att nämnden även ges en laglig rätt att behandla de nödvändiga personuppgifterna. Allt enligt plan- och bygglagen.

Dina personuppgifter behandlas av byggnadsnämnden och nämndens personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för nämndens räkning och enligt nämndens instruktioner. Det kan till exempel vara en leverantör av ett IT-system. Det är administratörer, handläggare på planenheten, registratorer samt kommunikatörer som får ta del av dina personuppgifter.

I det här fallet sparas dina personuppgifter hos oss för all framtid, enligt arkivlagen. Läs mer i länken om vår generella information eller kontakta byggnadsnämnden eller dataskyddsombudet för mer information.

 • Begära tillgång till dina personuppgifter.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Ida Blank

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 20

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Amal Mayoufi

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 22

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se