Visa sökformulär

Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet, föp 64

Kommun­full­mäktige antog planen den 3 oktober 2013.

Om den fördjupade översiktsplanen

Planen har som mål att göra Stations­om­rådet till en mer håll­bar, stads­mässig och levande stads­del. Om­rådet ska vara väl samman­länkat med Mälaren och med de stads­delar som ligger närmast. Det är människorna och deras behov som står i centrum. I stads­delen blandas både bo­städer och kontor med handel och service. Gröna platser samsas med torg i strategiska lägen. Ett av planens viktigaste mål­punkter är det nya rese­centrumet. Där ska resenären ha en hög till­gäng­lighet, god service och smidigt kunna göra byten mellan olika trafik­slag. Gång- och cykel­trafik, men även kollek­tivt åkande ska ges prioritet i om­rådet. Det gör att bilarnas dominans kommer att minska.

Planhandlingar

Projekt 3B - en stor förändring av Stationsområdet, numera Mälarporten

Den för­djupade över­sikts­planen är bara en del i det större projekt Mälarporten. Projektet kallades till en början 3B. Det står för att Bygga Bort Barriärer, och det är vad vi vill göra i det nya stations­området. Nu har hela projektet fått namnet Mälarporten.

Information om projektet Mälarporten

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram för­djup­ningar av över­sikts­planen. I kommun­full­mäktige tas be­slut om att den för­djupade över­sikts­planen ska an­tas. Den blir sedan väg­ledande för fort­satt detalj­planering.

Vad är en för­djupning av över­sikts­planen?

Vissa delar av över­sikts­planen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då går det att göra en för­djup­ning av över­sikts­planen. Några exempel på områden som kan behandlas i en för­djupning är tät­orter och kommun­delar eller stads­delar. En för­djupning kan också avse ett planerat ut­byggnads­område. För­djupningen tjänar som ett mellan­led mellan den kommun­om­fattande över­sikts­planen och detalj­planen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.