Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning är en anläggning som flera fastigheter har nytta av. Här berättar vi hur de bildas, ändras, förvaltas samt hur andelstal ändras.

Det här är en gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som flera fastigheter har nytta av och som sköts av fastigheterna tillsammans. Den bildas vid en anläggningsförrättning. Syftet med en gemensamhetsanläggning är att få en ordnad förvaltning av anläggningen, rätt att nyttja anläggningen och att kostnader för utförande, drift och underhåll kan fördelas rättvist mellan de som använder anläggningen.

Här är några exempel på ändamål för en gemensamhetsanläggning

 • vägar
 • parkeringsplatser
 • vatten- och avloppsanläggningar
 • båtbryggor
 • grönytor
 • bredband.

Fler ändamål kan vara aktuella så länge anläggningslagens villkor är uppfyllda.

Ändamål som inte är av väsentlig betydelse för deltagande fastigheter kan bara bli en gemensamhetsanläggning om alla berörda fastighetsägare är överens om det. Ett exempel på det är en båtbrygga där deltagande fastigheter har en landförbindelse och fastighetsägare inte är beroende av båt för att ta sig till fastigheten.

Gemensamhetsanläggning

Bilda gemensamhetsanläggning

Ett grundläggande krav för att kunna bilda en gemensamhetsanläggning är att anläggningen ska vara av stadigvarande betydelse för de fastigheter som deltar. Det betyder att anläggningen måste finnas under en längre tid och inte vara en tillfällig lösning. Ett annat krav är att minst två fastigheter deltar i anläggningen. En gemensamhetsanläggning bildas genom en anläggningsförrättning.

Det är fastigheterna (objekten) som är anslutna till gemensamhetsanläggningen och inte fastighetsägarna (subjekten). Det betyder att en fastighet fortsätter att vara ansluten till en gemensamhetsanläggning när den byter ägare eftersom anläggningsbeslutet gäller mot de nya ägarna. Varje fastighet får andelstal för utförande och drift i anläggningen.

Det är anläggningslagen som anger villkoren för när och hur en gemensamhetsanläggning kan inrättas.

Anläggningsförrättning på sidan Förrättningar, avstyckning

Ändra eller upphäva en gemensamhetsanläggning

När en gemensamhetsanläggning är bildad är den bestående, vilket betyder att den finns för all framtid. Den kan bara ändras eller upphävas genom en ny lantmäteriförrättning. Villkoren för att ändra eller upphäva en gemensamhetsanläggning är restriktiva, därför kan det bara ske i vissa specifika fall. Däremot kan nya fastigheter bli delaktiga i anläggningen (inträda) utan att omprövning krävs. Samma gäller för fastigheter som inte längre har nytta av anläggningen, de kan gå ur (utträda). Ändring av andelstal kan göras på flera sätt. Dels genom överenskommelse och dels genom beslut på föreningsstämma eller i styrelse.

Fastigheter kan också få sina andelstal ändrade i andra fastighetsbildningsåtgärder. Som exempel, när en ny fastighet bildas genom avstyckning kan den nya fastigheten anslutas till gemensamhetsanläggningen i samma förrättning som avstyckningen. Det går alltså att bestämma om avstyckningen och delaktighet i gemensamhetsanläggningen på samma gång.

Att ändra eller upphäva en gemensamhetsanläggning kallas omprövning.

Om inträde, utträde samt ändring av andelstal i gemensamhetsanläggning

 • De deltagande fastigheterna kan inte själva lägga till, utöka eller ta bort vad en gemensamhetsanläggning ska omfatta, det kan bara göras genom en ny lantmäteriförrättning.
 • Om en gemensamhetsanläggning förvaltas av en samfällighetsförening kan styrelsen få befogenhet att ansöka om en omprövning genom ett stämmobeslut. Övriga som har rätt att ansöka om omprövning är deltagande fastigheter och i vissa fall fastigheter som är belastade av gemensamhetsanläggningen. Vem som ansöker om omprövning har betydelse för vem som får ta kostnaden i de fall omprövningen inte går att genomföra.

Lantmäteriförrättningar på sidan Förrättningar, avstyckning

I 35 paragrafen anläggningslagen (AL) hittar du de villkor som måste vara uppfyllda för att kunna ompröva, det vill säga ändra eller upphäva, en befintlig gemensamhetsanläggning. Det är i en lantmäteriförrättning vi prövar om villkoren för omprövning är uppfyllda eller inte.

Anläggningslagen 35 paragrafen

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggning

Ibland kan man behöva ändra fastigheternas andelar i gemensamhetsanläggningen. Det kan göras på olika sätt beroende på hur gemensamhetsanläggningen förvaltas. Andelstalen kan ändras på de tre sätt vi beskriver här nere samt genom omprövning.

Om det bara är en fastighets delaktighet, det vill säga andelstal, som ska ändras går det att göra med en överenskommelse. Den ska ske mellan berörd fastighetsägare och övriga delägande fastigheter (alternativt styrelse, vid föreningsförvaltning). Med en sådan överenskommelse kan både inträde, utträde och ändring av andelstal hanteras. Vi på lantmäterimyndigheten måste pröva och godkänna överenskommelsen för att den ska börja gälla. Delägande fastigheter eller förvaltande samfällighetsförening får inte börja tillämpa det nya, ändrade eller borttagna andelstalet förrän vi har registrerat det i fastighetsregistret.

Bra att tänka på när du vill ändra andelstal genom överenskommelse

 • Använd gärna vår blankett för ändringen: Överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning
 • Om en fastighet ägs av flera personer gemensamt måste alla delägare skriva på överenskommelsen
 • Om den berörda gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfällighetsförening
  • ska uppgifter om föreningens ekonomi skickas med blanketten (till exempel resultat- och balansräkning)
  • måste den eller de som skriver på överenskommelsen för föreningen vara firmatecknare
 • Om ägaren till den fastighet som ska inträda, utträda eller ändra andelstal är en juridisk person eller om en delägarfastighet ägs av en juridisk person måste den som skriver på överenskommelsen för fastighetens räkning vara behörig firmatecknare
 • Skicka gärna med uppgifter om vad det har kostat att utföra gemensamhetsanläggningen, om kostnaden är känd, samt en motivering till hur ni kommit fram till ersättningsbeloppet.

Blankett för överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning Pdf, 292.7 kB.

Den här överenskommelsen om ändring styrs av 43 paragrafen i anläggningslagen.

Ett annat sätt är att en samfällighetsförening, som förvaltar en gemensamhetsanläggning, beslutar om ändring av en eller flera fastigheters andelstal. Ett sådant beslut måste fattas på föreningsstämma. För att beslutet ska bli giltigt krävs minst två tredjedelar av de angivna rösterna. Det här sättet att ändra andelstal måste godkännas av oss på lantmäterimyndigheten för att det ska bli giltigt och börja gälla. Förvaltande samfällighetsförening får inte börja tillämpa det ändrade andelstalet förrän vi har registrerat det i fastighetsregistret.

Blankett för ansökan om ändring av andelstal genom beslut på föreningsstämma Pdf, 283.2 kB.

Den här typen av ändring styrs av 43a paragrafen i anläggningslagen och blev möjlig från och med 1 juli 2022.

Ytterligare ett sätt att ändra andelstal är att styrelsen, vid föreningsförvaltning, har fått befogenhet att själva ändra fastigheters andelstal. Det ska stå i anläggningsbeslutet om styrelsen har den befogenheten och i vilka fall andelstalen får ändras. Styrelsen anmäler ändring av andelstalet till oss på lantmäterimyndigheten som registrerar ändringen i fastighetsregistret. Samfällighetsföreningen får inte börja tillämpa det ändrade andelstalet förrän vi har registrerat det i fastighetsregistret.

Blankett för anmälan om ändring av andelstal genom styrelsebeslut Pdf, 220.1 kB.

Den här typen av ändring styrs av 24a paragrafen i anläggningslagen.

Laddplatser för elfordon på gemensam parkeringsplats

En aktuell fråga är om det är möjligt att installera laddstolpar för el-bilar i befintliga anläggningar som ingår i en gemensamhetsanläggning. Exempelvis i en anläggning för garage eller parkeringsplatser. Lantmäteriet har sammanställt information om detta som kan vara bra att börja med att läsa.

Lantmäteriets information om laddningsplatser för elfordon på gemensam parkeringsplats

Illustration av elbilar som laddas vid laddstolpar.

Behöver ni ändra en befintlig gemensamhetsanläggning så att den även gäller för laddstolpar ska ni ansöka om en anläggningsförrättning. Samma sak gäller om ni behöver söka för en ny gemensamhetsanläggning.

En ansökan om att ändra eller bilda en ny gemensamhetsanläggning inom Västerås kommun kan göras

 • via e‑tjänst eller
 • med blankett som ska skickas till oss på lantmäterimyndigheten i Västerås kommun.

Ansökan om anläggningsförrättning

Anläggningsförrättning och gemensamhetsanläggningar

Förvaltning av en gemensamhetsanläggning

Förvaltning kan ske på två sätt, antingen genom

 • delägarförvaltning eller genom
 • föreningsförvaltning.

Delägarförvaltning av en gemensamhetsanläggning går bra att ha när det bara är ett fåtal fastigheter som deltar. Det innebär att alla måste vara helt överens om alla beslut som rör gemensamhetsanläggningen.

Förvaltning genom samfällighetsförening, vid så kallat föreningsförvaltning, är ett lämpligt alternativ när det är många fastigheter som deltar. Det är vanligt att samfällighetsföreningen bildas i direkt anslutning till förrättningen när gemensamhetsanläggningen bildas, men det kan också ske senare. Till exempel efter ansökan av en fastighet som deltar i gemensamhetsanläggningen.

Så här bildas en samfällighetsförening

Det är lagen om förvaltning av samfälligheter som styr hur delägar- och föreningsförvaltning ska ske.

Moms i en samfällighetsförening

Om en gemensamhetsanläggning eller marksamfällighet förvaltas av en samfällighetsförening kan den behöva momsregistreras. Läs mer om det hos Skatteverket.

Om moms i en samfällighetsförening, Skatteverket

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se