Finnslätten

Finnslätten är stadsdelen som befinner sig i en fantastisk omvandling. Där världsledande bolag, stora som små, utvecklar morgondagens produkter och tjänster för att möta framtidens behov.

Visionsbild med markperspektiv mot möjlig byggnation på Finnslätten från Tovatt Architects & Planners AB .

Visionsbild av ett framtida Finnslätten. Visualisering av Walk the Room/Sweco

Aktuellt på Finnslätten

Storsatsning ger 600 nya jobb

Finnslätten blir platsen för Hitachi Energys nya storsatsning: 3,7 miljarder kronor för ett forsknings- och utvecklingscentrum, kontor och fabrik för nätautomation.

Storsatsningen på Finnslätten innebär ett behov av ytterligare 600 medarbetare i Västerås fram till 2027.

-Det här befäster Finnslättens position som Sveriges energicentrum och ett steg i rätt riktning för området i stort med forskning, innovation och en attraktiv arbetsgivare som vi hoppas lockas många medarbetare till Finnslätten och Västerås, säger Åsa Dalhielm, projektledare Västerås stad.

300-400 bostäder och 60 000 kvadratmeter

Den 25 april sade byggnadsnämnden ja till detaljplan 1975 på Finnslätten, vilket ger det dynamiska utvecklingsområdet i Västerås 300-400 nya bostäder, en grundskola och möjligheter till centrumnära verksamheter. Den 27 maj vann detaljplanen vunnit laga kraft. Nu startar arbetet med en färdig plan och omvandlingen av området.

Vy från Fredholmsgatan mot entréplats vid hus 398. Illustration: ÅWL Arkitekter

Det 60 000 kvadratmeter stora området får nu sina första bostäder (för områdets medarbetare) i Arosekens regi i kvarteret Effekten 5. Beslutet i Byggnadsnämnden gör det möjligt att locka medarbetare och invånare till Västerås och Finnslätten och arbetsgivare som Northvolt, Alstom och ABB.

Henric Nilsson är planarkitekt på Västerås stad och säger:

– Arbetet med att utforma en detaljplan med bland annat nya bostäder (för områdets medarbetare) och en skola på ett industriområde, har varit en komplex, kreativ process med mycket samarbete och problemlösning. Trots utmaningar har vi lyckats hitta lösningar som gynnar alla parter. Nu ser vi fram emot att se hur den färdiga planen bidrar till omvandlingen av Finnslätten!

Åsa Dalhielm är projektledare på Västerås stad och gläds även hon åt beslutet:

– Jag vill rikta en eloge till Castellum och Aroseken som varit drivande i detaljplanen. Det kommer synas en stor förändring och det känns fantastiskt att planeringsarbetet nu kan övergå till byggnation, säger hon.

Dalhielm menar att beslutet är ett viktigt steg mot morgondagens Västerås:

– Med bostäder och skola på Finnslätten, markerar vi näringslivet och stadens förmåga att anpassa sig till industrins behov. Det är en symbol för gemenskap. Med denna detaljplan kan området utvecklas till en plats där människor kan trivas och blomstra både personligt och professionellt.

Detaljplan för del av Effekten 5, Finnslätten, dp 1975

Vi utvecklar Finnslätten

För att möta dagens och morgondagens behov utvecklar vi nu Finnslätten till ett nytt profilområde för Västerås. Området ska bli en innovativ, dynamisk och hållbar stadsdel där natur och det industriella arvet är närvarande. Stadsdelen ska utvecklas med en blandning av verksamheter, industri, kontor, skolor och bostäder där ny teknik och forskning står i centrum för att inspirera företagare, forskare och studenter att utveckla, testa och utbyta idéer.

Finnslätten ska bli en hållbar stadsdel med ökad resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan och med trevliga mötesplatser, service och ett aktivt stadsliv.

Upptäck Finnslätten i 3D

Klicka på kartan för att se vad som händer på Finnslätten nu och framöver. Bakgrundskartan uppdateras med ny flygbild till våren. Nuvarande grundkarta är från 2021.

3D-bild över Finnslätten

Planprogram för Finnslätten

Utifrån visionen för Finnslätten har ett planprogram tagits fram tillsammans med fastighetsägarna, Planprogram för stadsutveckling Finnslätten PP 37 (2021) med fokus på stadsutveckling.

Under hösten 2018 tog Castellum (tidigare Kungsleden) och ABB initiativ till att skapa en vision för Finnslätten, i samverkan med Västerås stad och Mälardalens högskola. De ledde arbetet med visionen tillsammans med representanter från Northvolt, Bombardier, Westinghouse och ABB-gymnasiet.

Utgångspunkten i visionen är att Finnslätten ska bli en attraktiv plats för världsledande högteknologiska företag och deras medarbetare. Här är hela visionen:

”Finnslätten blir en ny stadsdel som attraherar högteknologiska företag, utbildning och forskning i världsklass med en intressant och framtidsbetonad mix av verksamheter, bostäder och service. Finnslätten skapar ökade flöden av besökare och ett internationellt intresse samt höjer attraktiviteten i området och i Västerås stad som helhet.”

Visionen har i sin tur brutits ned till följande mål:

 • Skapa en plats för företag som skapar långsiktiga och hållbara värden
 • Attrahera medarbetare och locka talanger
 • Integrera forskning och utbildning med företagens utveckling
 • Erbjuda hållbara och tillgängliga inom- och utomhusmiljöer
 • Bli en plats som gör det enkelt att arbeta och leva.

Planprogrammet godkändes i byggnadsnämnden februari 2021 och syftar till att kartlägga hur Finnslätten kan utvecklas till en attraktiv plats för världsledande företag och deras medarbetare. Programmet ger därmed vägledning för det arbete som sker nu och i framtiden för att förverkliga visionen för Finnslätten.

I planprogrammet nämns det att Finnslätten ska utvecklas till ett funktionsblandat verksamhetsområde med upp till 15–20 000 anställda. Finnslätten med sina företag, institutioner och campus ska verka i en global och regional kontext.

Området ska utvecklas till en plats med en mångfald av olika boendeformer, servicefunktioner och resmönster för att möta olika människors behov. Det ska även utvecklas till en stadsdel med inspirerande miljöer där människor kan och vill vistas. Det handlar bland annat om att skapa miljöer för motion, rekreation och möten med andra människor.

Finnslätten delas i planprogrammet upp i tre karaktärer:

 • De norra delarna som ska präglas av storskalig industri och verksamheter.
 • De centrala delarna som utvecklas diversifierade verksamheter och som har mer offentliga miljöer och funktioner.
 • De södra delarna som utformas med en mer urban prägel med en variation av bostäder, upplåtelseformer, kontor, handel och service.

Vissa avvikelser har gjorts från planprogrammet. Det handlar framför allt om att ny information har tillkommit som gjort att vissa förslag har behövt justerats.

Planprogram för Finnslätten pp 37

Avsteg från planprogrammet

2021 tog vi beslut om ett planprogram för Finnslätten. Sedan dess har vi fått ny information som innebär att utvecklingen i området till viss del skiljer sig från planprogrammet.

I svepkartan här nere kan du se vilka ändringar som gjorts. Dra i mittlinjen för att se ändringarna. I den vänstra bilden ser du en illustrationsplanen från planprogrammet. I den högra bilden ser du markeringar som visar ändringar. Om du öppnar bilden i helskärmsläge och klickar på de inringade områdena får du information om vad som är avsteg från planprogrammet och varför det gjorts. Grön markering betyder tillägg och röd markering betyder att det är borttaget.

Ett industri- och verksamhetsområde med stadsliv

Samtidigt som Finnslätten utvecklas som ett industri- och verksamhetsområde ska området även utvecklas med många andra funktioner.

I den södra delen vill vi skapa en lite större blandning av funktioner, med både bostäder, skolor, service och arbetsplatser. I den norra delen kommer vi att utveckla området med fokus på större industribyggnader. Blandningen av funktioner ska ge oss en dynamisk och hållbar stadsdel med goda förutsättningar för innovation.

Klicka på boxarna här nere för att läsa mer om olika funktioner på Finnslätten.

Verksamheter och industri

Inom norra delen av Finnslätten finns redan idag verksamheter och där planerar vi även för utveckling och etablering av nya verksamheter, bland annat Northvolt, AA Logistik och Alstom.

ABB har presenterat en satsning på en ny robotfabrik på Finnslätten. Anläggningen blir på 65 000 kvadratmeter, och är tänkt att invigas under den senare delen av 2026.

Ny mark för etablering finns bland annat inom laga kraftvunnen detaljplan i norra Finnslätten: Detaljplan för del av Västerås 3:17 och Västerås 3:18 (dp 1949).

En ny detaljplan tas även fram för främst industri inom del av fastigheterna Västerås 3:69 och Västerås 3:12 (dp 1877).

Länkar till alla detaljplaner hittar du längre ned på sidan

Skola

Inom Finnslätten föreslår vi att det ska finnas flera olika former av utbildning. Det är möjligt att det blir såväl grundskola som universitet, men också vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och andra typer av arbetsmarknadsåtgärder.

När antalet invånare ökar på Finnslätten ökar också behovet av närliggande för- och grundskolor. Just nu planeras det för en ny grundskola inom detaljplanen som heter Effekten 5 (dp 1975).

Bostäder

I södra delen växer staden över Norr- och Österleden in i Finnslätten. Förslaget är att nya stadsmässiga bostadskvarter koncentreras intill Lugna Gatan, Fredholmsgatan och Wijkmansgatan. Där ska det också finnas en blandning av funktioner som ger en bra livsmiljö, såsom närhet till natur, arbetsplatser och skolor. Vi tänker också att service, såsom matbutik med mera, placeras strategiskt intill busshållplats, där det ska ligga ett mindre mobilitetscenter.

När vi planerar Finnslätten placerar vi bostadskvarteren intill parker och stadsgator och skapar smidiga gång och cykelbanor till angränsande områden.

Just nu planeras nya bostäder inom detaljplan för Effekten 5 (dp 1975).

Flera parker för rekreation, umgänge och hälsa

Flera parker inom Finnslätten bevaras och etableras intill viktiga knutpunkter för att skapa ytor för rekreation, umgänge, motion och stillhet. Grönska inom Finnslätten bidrar till bättre lokalklimat på flera sätt. Det

 • ger skugga under varma sommardagar
 • hjälper till att ta hand om regnvatten vilket minskar risken för översvämning
 • bidrar till en miljö där olika djur- och växtarter kan trivas.

Mellan parkerna bildas stråk som binder samman parkerna med större naturområden, både inom och angränsande till Finnslätten. Stråken kopplar ihop grönska, dagvattenhantering och sociala platser.

Torg och publika platser

Vi planerar för flera torg och publika platser på Finnslätten. Vid korsningen Lugna gatan och Nätverksgatan/Tvärleden föreslår vi att det ska finnas ett centralt torg där människor kan träffas och umgås. Längs Tvärleden föreslår vi en gågata för ett rikt stadsliv.

Illustration av möjlig vy över campustorget från planprogrammet, av Walk the Room/Sweco

Illustration från planprogrammet, av Walk the Room/Sweco

Illustration över möjligt utseende av byggnad 357 från planprogrammet

Illustration från planprogrammet

Detaljplaner för Finnslätten

Om Finnslätten

Finnslätten är ungefär 240 hektar stort och ligger i utkanten av Västerås, cirka 4 kilometer norr om Västerås centrum. Det ligger också strategiskt intill järnväg och trafikleder.

Finnslätten består till största del av ett stort antal industri-, lager- och kontorsfastigheter blandat med stora parkliknande grönområden. Området är ett av Västerås viktigaste arbetsplatsområden sett ur både ett regionalt och ett globalt perspektiv.

Flygbild över Finnslätten 2022

Flygbild över Finnslätten 2022

Finnslätten byggdes upp som ett nytt industri- och verksamhetsområde i stadens utkant under 60-talet. Ambitionen med Finnslätten var att möjliggöra för företag att bygga nya ändamålsenliga verkstäder och lokaler, i en ren och grön miljö. Flertalet av de större byggnaderna byggdes under 1960-talet fram till 1990-talet.

Innan utvecklingen av Finnslätten som ett industri- och verksamhetsområde var området obebyggt. Området var då ett uppskattat skogbevuxet friluftsområde som gick under namnet "Östra utmarken". Namnet Finnslätten har sitt ursprung efter ett gammalt torp som för länge sedan låg i norra delen av området.

Svepkarta med ortofoton från år 2001 och från 1960-talet. När du drar i mittenlinjen kan du se hur mycket som har förändrats.

Med företag som exempelvis Westinghouse, Hitachi Energy, ABB, Alstom och Northvolt är Finnslätten redan i dag en plats där världsledande bolag utvecklar morgondagens produkter och tjänster. Finnslättens profil som centrum inom energi och elektrifiering, har blivit än tydligare och Finnslätten är ett område där de riktigt stora sakerna händer.

Antalet anställda inom området är idag mellan 5 000 - 6 000 personer och förväntas växa kraftigt i framtiden.

Koppling Agenda 2030

I Agenda 2030 formuleras 17 globala mål för hållbar utveckling. Fem av målen har en tydlig koppling till Finnslättens utveckling. Klicka på plustecknet efter varje rubrik för att läsa mer om hur Finnslättens utveckling bidrar till dessa mål!

Fem av de 17 globala målen för hållbar utveckling, 3, 7, 9, 11 och 13

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Det 3:e globala målet God hälsa och välbefinnande på grön bakgrund

Finnslätten

På Finnslätten är den socialt hållbara utvecklingen mycket viktig. Vi fokuserar på att utveckla både sociala platser för möten mellan människor, rekreationsområden och stråk för motion och rörelse. Bland annat arbetar vi med att omvandla Lundadeponin till ett nytt rekreationsområde. Vi planerar också för ett nytt rekreations- och motionsspår inom Finnslätten som kopplas samman med Bjurhovda och befintligt motionsspår.

Grönska är också mycket viktigt att bevara och utveckla inom stadsdelen. Den bidrar både till bättre livskvalitet och till att anpassa oss till de pågående klimatförändringarna. Grönskan bidrar också positivt till klimatet.

Omvandling av Lugna Gatan – gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras i de centrala delarna av Finnslätten. Tung trafik och biltrafik hänvisas till utpekade gator, främst i utkanten av stadsdelen. Det kommer också att finnas mobilitetshubbar som samlar trafiken vid entréerna av stadsdelen. Där ansluter buss eller andra enklare transportmedel för trafikanter inom stadsdelen.

Att minska den tunga trafiken och biltrafiken inom stadsdelen skapar även bättre miljöer för barn.

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.

En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

Det 7:e globala målet Hållbar energi för alla på gul bakgrund

Finnslätten

På Finnslätten har vi stort fokus på att hantera det ökade energibehovet av el. Vi planerar bland annat för nya mottagningsstationer och ledningar som ska kunna tillmötesgå det ökade behovet. Befintliga och nya verksamheter utökas och etablerar sig inom stadsdelen som har stort fokus på hållbar forskning och tillverkning. På nordöstra Finnslätten finns planer på att expandera och utveckla Northvolts verksamhet och skapa ett campus för forskning och tillverkning av framtidens batterier.

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Det 9:e globala målet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur på orange bakgrund

Finnslätten

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Det 11:e globala målet Hållbara städer och samhällen på ljus orange bakgrund

Finnslätten

En hållbar stadsplanering är komplex. Utvecklingen av Finnslätten görs därför genom ett samarbete med en mängd olika kompetenser för att nå en så hållbar utveckling som möjligt.

Finnslätten ska utvecklas med flera offentliga platser, såsom torg och grönområden, för att människor ska kunna mötas och trivas. En omvandling av Lugna Gatan till en gata för gående, cyklister och kollektivtrafik minskar andelen fordon och ger en bättre social miljö. Finnslättens utveckling ska även fokusera på hållbarhet i alla skeden, från planering och byggande, vidare till användning, ändrad användning och i vissa fall rivning. Här handlar det att skapa en flexibilitet i utvecklingen av området för att det ska kunna anpassas över tid, till hur omvärlden förändras och utvecklas.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser*

* Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främsta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska hantera klimatförändringarna.

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Det 13:e globala målet Bekämpa klimatförändringarna på mörkt grönt bakgrund

Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

Det globala arbetet för att uppnå mål 13 och bekämpa klimatförändringarna konkretiseras ytterligare i Klimatkonventionen och Parisavtalet. Klimatkonventionen är en global konvention med åtgärder för att stoppa klimatförändringarna. Klimatkonventionen undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992. Till Klimatkonventionen hör Parisavtalet, ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska begränsas till under två grader, med strävan efter att begränsa den till 1,5 grader. Detta ska framförallt uppnås genom att minska utsläppen av växthusgaser. En annan del av avtalet handlar om att ge stöd till dem som drabbas av klimatförändringarnas effekter och öka möjligheterna till klimatanpassning.

Klimatkonventionen

Parisavtalet

Finnslätten

På Finnslätten vill vi främja klimatsmarta transportsätt såsom gång, cykel, kollektivtrafik på el och elbilar. Vi vill utveckla goda, hållbara och kollektiva transportmedel till och från Finnslätten samt inom stadsdelen och genom det underlätta för bra och klimatsmarta alternativ. Vi arbetar till exempel med en utveckling av kollektivtrafiken till och från Finnslätten. Inom Finnslätten föreslår vi en shuttle‑bus som ett smidigt och hållbart transportsätt. Vi föreslår också att Lugna Gatan ska omvandlas till en lugn gata där kollektivtrafik, cyklister och gående prioriteras.

Men vi kan alltid göra mer! Om ni har tips och idéer på hur vi kan förbättra Finnslätten för att bidra ännu mer till de globala målen får ni jättegärna höra av er till oss!

Kontaktuppgifter till planhandläggarna Emma Lilja och Henric Nilsson

Vill ni läsa mer om de globala målen?

https://www.globalamalen.se/

Projektets aktörer

Fastighetsägare och Västerås stad samarbetar för att visionen om framtidens Finnslätten ska bli verklighet.

Huvuddelen av området är privatägt och det är viktigt med samverkan mellan de olika fastighetsägarna inom området liksom mellan staden och fastighetsägarna för att skapa det nya Finnslätten.

En gemensam styrgrupp finns under projekttiden. Syftet med den är att tillsammans ska styra mot de gemensamma målen. Stadens huvudsakliga roll är att tillhandahålla den övergripande infrastrukturen till och inom området.

Projektets aktörer hittar du under frågor och svar i plusboxen "Jag vill flytta till Finnslätten, hur når jag fastighetsägarna?"

Prenumerera på nyheter från Finnslätten

Vill du hålla dig uppdaterad med vad som händer i projektet? Börja prenumerera på sidan genom att skriva in din mejladress och klicka på ok. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Välkommen!

Hantera prenumeration

Frågor och svar

Finnslätten har sedan 60-talets industrietableringar varit en viktig pusselbit i utvecklingen av Västerås. Idag har området passerat sin glansperiod. Byggnaderna är omoderna både till funktion och utseende och behöver uppdateras. Området behöver utvecklas för att kunna ge daglig rekreation, grundläggande behov av restauranger och förtäring. Även service och andra funktioner som underlättar för Finnslättens invånare i det dagliga livet behöver utvecklas. Det handlar till exempel om dagligvaruhandel, förskola och träningsmöjligheter.

Nu vill vi ta utvecklingen vidare och skapa en attraktiv, levande stadsdel med bostäder, butiker, kontor, skolor, parker och torg. Detta i harmoni med det industriella arvet och områdets grönskande kvaliteter. Målet är att området ska bli attraktivt och spännande för dagens och framtidens västeråsare liksom för besökare.

Vi tror att områdets storlek, strategiska läge och redan starka etablerade verksamheter är en unik potential att utveckla vidare. Omvandlingen av området ska bidra till att skapa en regional och internationell mötesplats för teknikutveckling som även kommer att bidra till att stärka Västerås roll som en attraktiv och växande regionstad.

Omvandlingen av Finnslätten sker i flera steg och kommer att ta flera år att genomföra. Just nu pågår flera olika typer av arbeten för att utveckla området enligt intentionerna i planprogrammet. Det handlar bland annat om att ta fram nya detaljplaner och bygglov för nya byggnader och funktioner i området.

Grunden för hur kostnaderna för utvecklingen ska fördelas mellan olika aktörer är fastställt i ett ramavtal. Lite grovt kan man säga att eftersom den mesta marken på Finnslätten är privatägd, så finansierar fastighetsägarna utbyggnaden av gator, torg och parker medan Västerås stad finansierar utbyggnaden av huvudvägnätet för transporter.

Vissa byggnader har arkitektoniska kvaliteter, avseende sin arkitektoniska stil och i sitt materialval. Flera byggnader är tidstypiska för sin tid från 1960-tal fram till 1990-tal. Exempel på byggnader med fina kvalitéer är Alstoms byggnad på Turbovägen och ABB‑gymnasiet vid Lugna Gatan. Karaktäristiskt för området är att ett flertal byggnader är uppförda i rött tegel och att de har placerats relativt långt in från gatan.

En del av den befintliga industribebyggelsen kommer att bevaras och lyftas fram i stadsmiljön. En del byggnader kommer att återanvändas och få nya funktioner och omvandlas genom att byggas om eller byggas på. Genom att återanvända äldre byggnader kan vi bidra till ett resurseffektivt och hållbart byggande samt till att skapa ett spännande möte mellan gammalt och nytt.

Idag finns ingen samlad bild av markföroreningssituationen inom Finnslätten. Undersökningar har gjorts inom olika fastigheter inför planläggning, byggnationer och schaktarbeten. Vid planering och byggande kommer vi att säkerställa att det är möjligt att bo och vistas i Finnslätten utan någon risk för hälsan. Det kommer vi att göra genom sanering eller byggnadstekniska åtgärder.

Ett område vi redan idag vet är förorenat och som kommer behöva åtgärder är Lundadeponin som ligger i östra delen av Finnslätten. Deponin ska sluttäckas och omvandlas till ett stort rekreationsområde.

Ja, för att möta företagens behov planerar vi för att skapa nya bostäder inom området. Det ska finnas olika typer av boendeformer som bland annat studentboenden, lägenhetshotell, olika typer av korttidsboenden och hyreslägenheter. Boendena är framför allt till för de som är anställda av företag inom området. Bostäderna kommer därför inte att finnas på den öppna bostadsmarknaden. En grundförutsättning för att kunna bygga bostäder är att marken blir detaljplanelagd för just bostäder och det är en pågående process.

Vill du starta en verksamhet på Finnslätten kan du höra av dig till fastighetsägarna. Fastighetsägarna tar också gärna emot dina idéer om framtida verksamheter.

ABB Real Estate
Alstom
Auto-Centrum Fastigheter AB
Aroseken
Castellum (tidigare Kungsleden)
Corem Dante AB (tidigare Klövern AB)
Corem Leila AB
Mälarenergi AB
Mälarenergi Elnät AB
Northvolt
OK/Q8 AB
Stenhus Finnslätten 6 AB
Swerock AB
Westinghouse Atom AB

De här företagen planerar bostäder i nuläget

Castellum (tidigare Kungsleden)
Aroseken

De parkeringar som finns idag kommer att finnas kvar tills de ska bebyggas. Den största delen av parkeringarna kommer sedan att finnas i ett antal större mobilitetscenter som ligger intill infartslederna till området. Vid dessa ska det vara lätt att byta till andra typer av färdsätt för vidare transport inom området. På så sätt skapar vi förutsättningar för att minska onödig biltrafik och stora parkeringsytor i de centrala delarna, och ge plats för människor och stadsliv.

Finnslätten ska knytas samman på ett bättre sätt med övriga Västerås och innerstaden jämfört med idag. Det finns flera olika förslag för att förbättra tillgängligheten till Finnslätten.

Finnslättens mobilitetsstrategi är uppbyggd för att skapa rörelsemönster där tekniklösningar kan förändras över tid. Vi vill också göra det möjligt med smidiga byten mellan trafikslag, så att behovet kan styra valet av färdmedel och transportmedel. Vid hållplatser och mobilitetscenter möts flera färdsätt, lokal service och publika funktioner. Med smart samhällsplanering där vi kombinerar många funktioner i vissa knutpunkter kan vi underlätta vardagspusslet och bidra till ett hållbart resande. Exempel på funktioner som kan finnas i en knutpunkt:

 • Parkering
 • Bilpooler för resor i tjänsten
 • Cykelparkering
 • Parkering och laddning av mindre fordon
 • Paketutlämning
 • Mataffärer
 • Med mera

Trafikverket har utrett mobilitet och tillgänglighet till och från Finnslätten

Trafikverket har gjort en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Finnslätten på uppdrag av och i samarbete med Västerås stad och Region Västmanland. I studien har Trafikverket utrett behoven av mobilitet och tillgänglighet till och från Finnslätten utifrån behoven nu och i framtiden.

Utredningsarbetet har handlat om att hitta lösningar för att skapa tidseffektiva, tillförlitliga och hållbara personresor samt effektiva och hållbara godstransporter till och från Finnslätten.

Studiens förslag fokuserar på att förstärka kollektivtrafiken och att förbättra gång- och cykelförbindelserna till området genom att

 • satsa på en bus-rapid-transitlösning (BRT) med särskilda busskorridorer
 • förbättra den lokala kollektivtrafiken
 • förbättra gång- och cykelvägar.

Trafikverket kommer inte att föreslå att det byggs en järnvägsstation på Finnslätten i närtid. Det beror på att det idag inte reser så pass många personer till och från Finnslätten för att en järnvägsstation skulle bli samhällsekonomiskt lönsam. Beroende på hur Finnslätten utvecklas i framtiden kan det vara aktuellt att ta upp frågan igen.

Hos Trafikverket kan du läsa hela utredningen.

Omvandlingen av Finnslätten kommer att ske i flera steg och kommer att ta många år. Planprogrammet har varit på samråd sommaren 2020 och i september bjöd vi in till ett digitalt samrådsmöte. Under samrådet fick vi in synpunkter, tankar och idéer, och utifrån dessa gjordes en bearbetning av planprogrammet. Byggnadsnämnden beslutade att godkänna planprogrammet i februari 2021. Nu kommer det att tas fram flera detaljplaner för Finnslätten.

När en detaljplan tas fram sker det enligt en bestämd process. I den finns det flera tillfällen att tycka till. Vill du veta mer om hur detaljplaneprocessen fungerar? Här kan du läsa mer om Västerås stads planarbete.

Om Västerås stads planarbete, sidan Kommunens planarbete

När en detaljplan tas fram sker det enligt en bestämd process. I den finns det flera tillfällen att tycka till. Vi arbetar med flera olika detaljplaner för Finnslätten och du har alltid möjlighet att tycka till under samråd och granskning.

Här hittar du alla stadens detaljplaner som just nu är ute på samråd eller granskning

Mer om de olika stegen i detaljplaneprocessen

Om du har frågor kring någon av detaljplanerna för Finnslätten kan du kontakta Emma Lilja eller Henric Nilsson på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Kontakta oss

Emma Lilja

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 86

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Henric Nilsson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 80 53

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se