Visa sökformulär

Ortsdialog för Irsta

Planeringsunderlaget är utsänt på remiss mellan den 17 september och den 15 november 2020.

Så här gör du

Tyck till om planeringsunderlaget

Nu har vi sammanställt allt material som vi har fått in från er. Resultatet är ett förslag till planeringsunderlag. Förslaget är utsänt på remiss mellan den 17 september och den 15 november. Nu har du möjlighet att tycka till om det.

Här kan du läsa förslaget till planeringsunderlag för Irsta

Planeringsunderlag för ortsdialog IrstaPDF

Så här kan du lämna in dina synpunkter

  • Skriv din synpunkter i formuläret
  • Skicka dem med e-post till stadsbyggnadsforvaltningen[a]vasteras.se
  • Skicka dem med vanlig post till Västerås stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • Lämna in dem i Stads­husets entré.

Ange gärna namn och adress för att underlätta vår hantering.
Så här hanterar vi dina personuppgifter


Lämna in din synpunkt senast den 15 november 2020!

Det här har hänt under dialogfasen

Vi vill veta vad du som bor och verkar i Irsta tycker om din ort och hur du tänker att orten kan för­bättras och ut­vecklas. Det planeringsunderlag som nu skickas på remiss, baseras i huvudsak på den dialog som vi genom­fört mellan november 2018 och mars 2019 och som har haft fokus på ortens identitet, boende och ute­miljö.

Under dialogen har du kunnat tycka till på flera olika sätt.

  • I en dialogkartalänk till annan webbplats. Nu kan du i kartan se favoritplatser, var det behöver förbättras och platser med speciella minnen.
  • En enkät om Irsta. Resultatet från enkäten tas med i samman­ställningen vi gör från hela dialogtiden. Vill du ta del av resultatet, kontakta oss gärna.
  • Den 28 november hölls ett dialogmöte i Irstaskolans matsal. Nästan 70 personer medverkade utöver tjänstemän och politiker. Du kan ta del av dokumentationen nere i länken.
  • Den 28 mars hade vi ungdomsdialog. Då träffade vi cirka 25 barn och ungdomar i Irstaskolan. Du kan ta del av dokumentationen nere i länken.

Dokumentationen från dialogmötet den 28 novemberPDF

Dokumentationen från ungdomsdialogen den 28 marsPDF

Har du frågor, kontakta oss!

Du kan få mer information av
Eva Widergren på telefon 021-39 25 39 eller via e-post eva.widergren[a]vasteras.se

Sandra Vindelstam på telefon 021-39 25 62 eller via e-post sandra.vindelstam[a]vasteras.se

Illustration: välkommen

Om ortsdialogen

Syfte och mål

Syftet med dialogen är att ta fram under­lag där ortens kvaliteter och brister, men även tankar om fram­tiden görs tydliga när det gäller den fysiska miljön. Inne­hållet i under­lagen baseras på in­vånare och verk­sammas er­faren­heter ur vardags­livet samt tjänste­männens kun­skap. Det blir en viktig utgångs­punkt för fram­tida planering.

Process och tidplan

Processbild med stegen Dialog, Remiss, Politiskt beslut

Arbetet består grovt av tre steg. Vi börjar med att fånga upp boende och verk­sammas kun­skaper om orten. Sen samman­ställer vi all in­formation och tar fram ett förslag till planerings­under­lag för orten. För­slaget skickas sen ut på remiss i två månader. Under remiss­tiden kan en­skilda, för­eningar, verk­samma och stadens olika för­valtningar lämna syn­punkter på innehållet. Efter remiss­tidens slut, bearbetar vi för­slaget som sen lämnas för politiskt beslut. Då finns ett för­ankrat underlag om orten som kan ligga till grund för fysisk utveckling.

Bakgrund

I stadens vision och i översiktsplan 2026 står bland annat att lands­bygden ska ha en mång­fald av individer och att spännande miljöer och aktiviteter är den del av vardag­slivet. Det står också att service­orter ska erbjuda varierade boende­miljöer och fylla en viktig roll för om­givande lands­bygd genom att där ska finnas ett offentligt och kommersiellt utbud i varierande om­fattning. Orts­dia­logerna är en del i arbetet med att komma fram till dessa mål.

Västerås översiktsplan 2026

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

I Västerås stad är det bygg­nads­nämnden som ansvarar för att ta fram orts­dialoger. Stads­byggnads­för­valtningen har ansvar för projekt­ledning och att dia­logerna genom­förs. Berörda för­valtningar sam­verkar för att skapa kvalitet och för att få hjälp att prioritera fram­tida insatser.

Kontakta oss

Eva Widergren

Översiktsplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 25 39

Sandra Vindelstam

Översiktsplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 25 62

Kontakt

Relaterade dokument

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?