Visa sökformulär

Vindkraft

Västerås stad utreder vilka möjligheter som finns för vindkraftsetableringar i kommunen.

Vi utreder för att få mer kunskap och en helhetsbild

Västerås stad gör en utredning om vindkraft. I dagsläget är inga vindkraftsetableringar beslutade. Vi behöver göra fler utredningar och ha fler dialoger. Vi vill få en helhetsbild av hur vindkraft kommer att påverka kommunen.
Till exempel tar vi fram en underlagsrapport, vi gör eller beställer analyser, (exempelvis en kommuntäckande landskapsanalys) samt har dialog med myndigheter och andra aktörer.

Det är även viktigt att utreda och säkerställa att vindkraft kommer att vara ett positivt tillskott till kommunens elnät.

Vindkraft är tack vare ny teknik något som nu ses som lönsamt i Västerås kommun.

Invånardialog i arbetet med nya översiktsplanen

I nya översiktsplanen ska vi bland annat beskriva hur marken och vattnet i kommunen ska användas i framtiden. I arbetet med den nya översiktsplanen tittar vi också mer på vindkraftsfrågan. Vi kommer att ha tidiga dialoger för att samla in synpunkter och för att vi även vill vara öppna med hur vi arbetar och hur vi utreder frågan.

Planen är att ha dialogen hösten 2022 eller början av 2023. Inriktningen är att vi ska kunna peka ut lämpliga områden där vindkraft skulle kunna byggas. Underlagsrapporten som tas fram nu kommer tillsammans med många andra underlag och synpunkter från dialogen ge oss den helhetsbild vi behöver. Det kommer också att finnas möjligheter att lämna sina synpunkter när nya översiktsplanen kommer ut på samråd i mitten av 2023.

Så ser vi på vindkraft i framtiden

En utbyggnad av vindkraften är en förutsättning för att Sverige ska nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det finns en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad, och den går bland annat ut på att utbyggnaden ska göras klokt och fördelas i landet samt ta hänsyn till andra markintressen.

I Västerås har frågan om vindkraft inte varit aktuell tidigare på grund av dåliga vindförhållanden. Men ny teknik med högre verk betyder nu att det kan bli lönsamt med vindkraft även i Västerås kommun. I nuvarande översiktsplanen finns inga områden för vindkraft utpekade, men så här kan det som står om vindkraft i översiktsplanen sammanfattas:

  • Kommunen är positiv till såväl småskalig som storskalig vindkraftsproduktion.
  • Vid lokalisering ska hänsyn bland annat tas till påverkan på landskapsvärdena.
  • Större produktionsanläggningar placeras med fördel så att de på ett driftsäkert och kostnadseffektivt sätt kan bidra till stadens elförsörjning.
  • Om förutsättningarna för etablering av vindkraftverk förändras ska en särskild vindkraftutredning göras.

Kontakta oss

Sandra Vindelstam

Översiktsplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 25 62

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Prisceremoni ReCO2 till jobbet

    Igår hölls prisutdelningen för vinnarna i kampanjen ReCO2 till jobbet. Alla som deltog i tävlingen fick inbjudan till att vara med och kora vinnarna. Tekniska nämndens ordförande Anna Thunell delade ut priserna i stadshusfoajén och det bjöds på snittar och dryck.

  • Start för faunapassagen vid Falkenbergska kvarnen

    Med ett gemensamt spadtag av tekniska nämndens ordförande, Anna Thunell (MP) och Westcons ställföreträdande platschef Fredrik Johansson, inleddes bygget av faunapassagen vid Falkenbergska kvarnen.