Pool

Det är ofta de byggnationer du har över eller vid sidan av din pool som kräver lov. Läs därför igenom sidan, så du kan göra en ansökan eller anmälan om det behövs.

Så här gör du

Läs igenom sidan så ser du om eller när du behöver söka bygglov. En pool eller damm som blir helt ned­grävd i marken kräver generellt inte lov. Däremot om du vill bygga plank, däck eller tak, kräver det oftast lov. Läs igenom reglerna och behöver du söka lov gör du det i länken under varje avsnitt.

Vi beskriver de vanligast reglerna för dig som bor inom och utom detalj­planerat om­råde. Vissa detaljplaner kan ha särskilda regler så kolla gärna upp vad som gäller där du tänkt bygga.

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs därför igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din budget och tid­plan samt förstå ditt ansvar under processen.

Tips när du ska börja planera för pool

Vissa saker är bra att fundera på innan du börjar installera en pool. Då kan du planera för bra lösningar. Här är några av dem:

 • Hur du fyller och tömmer din pool.
 • Hur du ordnar skydd mot olycksfall.
 • Insynsskydd - vad det innebär och om det kräver lov.
 • Om du vill värma vattnet till poolen, hur du gör då? Om du ska använda solfångare kan det kräva lov.

Allmänna regler vid bygge av pool eller trädgårdsdamm

Generellt behövs inte lov för att bygga en pool eller damm som blir helt ned­grävd i marken. Det du kan behöva lov för är det du behöver bygga över eller runt omkring för säkerhet och skydd. Eller om du höjer marknivån. Läs mer om det längre ner.

 • Du behöver inget bygg- eller marklov om du vill bygga en pool eller damm som blir helt ned­grävd i marken. Du kan däremot behöva marklov om du får jordmassor över från poolens hål. Du ska söka marklov om du placerar ut jordmassor på tomten så det blir en nivåskillnad på mer än 0,5 meter.
 • Du ska söka lov om poolen är upphöjd 1 meter över marken.
 • Om poolen placeras på mark som i detalj­planen är prickad gäller särskilda regler. Det gäller detaljplaner gjorda från 2 maj 2011. Ta kontakt med Bygglots för rådgivning.

Sök marklov på sidan Marklov

Krav på skydd för pool

Även om det inte krävs bygg­lov ska pool och damm som är djupare än 20 centi­meter ha skydd mot olycks­fall. Det gäller alltså inte för plaskdammar och liknande under 20 centimeter. Gör poolen barnsäker med ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den. Det kan vara i form av staket eller skydds­täckning. Lämplig skyddsanordning kan till exempel vara:

 • Ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
 • En skyddstäckning med skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd eller presenning. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika. VIKTIGT: Vanliga presenningar kan vara livsfarliga. De klarar inte att hålla tyngden av ett barn eller ett djur. Om de ramlar i vattnet kan de hamna under presenningen eller sjunka ner då presenningen blir vattenfylld av tyngden.

Inget av dessa skyddsanordningar kräver bygglov. Om du bygger ett staket högre än 1 meter kan det kräva bygglov. Läs mer om det längre ner på sidan.

Det finns möjlighet att välja andra lösningar än de ovan, till exempel pooltak. Det är du som har ansvar att se till att den alternativa lösningen håller samma säkerhetsnivå som exemplen och uppfyller samhällets krav på säkerhet. Tänk på att det kan kräva bygglov.

Pool och skydd mot olycksfall, Boverket

Broschyren Barnsäker pool och trädgårdsdamm, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Om du bygger ett altandäck eller sätter upp ett staket eller plank på över 1 meters höjd runt poolen så kan det behövas bygglov. Du kan också behöva bygg­lov om poolen byggs in i ett upp­höjt däck som är högre än 1 meter ovan mark. Det gäller både på plan mark och i en sluttning. Ta gärna kontakt med Bygglots för en bedömning.

Är däcket under 1 meter högt och på mark där det finns detaljplan innan 2011, krävs det inte bygglov.

Bor du där detalj­planen gjordes efter 2011 ska du kontrollera i detaljplanen vad som gäller för din fastighet. Det kan skifta mellan olika områden och fastigheter. Däcket får till exempel inte byggas på mark som inte får bebyggas. Det är också viktigt att följa regler om avstånd till tomtgräns. Rådgör gärna med Bygglots.

Fler regler utöver det som är angivet ovanför

Du behöver inte bygglov för ett däck vid en- och tvåbostadshus om du följer de här tre reglerna. Att däcket

 • ligger inom 3,6 meter från bostadshus eller komplementbyggnad
 • är lägre än 1,8 meter från marken till altandäckets ovansida
 • ligger inom 4,5 meter från gräns till grannens tomt. Alternativt kan den ligga närmare om du har medgivande från den grannen.

Regler för altandäck, Boverket

Sök bygglov för däck eller trall på sidan Altan upphöjd en meter eller mer

Staket, plank, spaljé som insynsskydd

Ett staket under 1 meter kräver inte bygglov. Använder du ett plank som insynsskydd kräver det i regel lov. Ett plank är ofta heltäckande och inget vi rekommenderar. Vi vill helst undvika plank i villaområden då vi strävar efter en öppen och luftig miljö där. I villaområden kan växtlighet vara ett bättre in­syns­skydd.

Väljer du en gles spaljé med växter som insynsskydd krävs sällan lov. Tänk på att en spaljén i sig är till för att bära upp växter. Den ska vara mycket gles med en genomsiktlighet på runt 95 procent. Var därför uppmärksam om du köpet något som kallas spaljé men är heltäckande. Är den heltäckande, att du inte kan se igenom den, räknas det som plank och kräver lov.

Sök bygglov för plank och insynsskydd på sidan Mur, plank och staket

Om poolen förses med ett pooltak kan själva taket, beroende på hur högt det är och hur det ser ut, kräva bygglov. Det gäller både för fast eller skjutbart tak. Ett tak på högst en meter över själva poolen med placering i marknivå kräver inte lov. Rådgör med Bygglots om vad som gäller i just ditt fall.

Regler för skärmtak som är mindre än 15 kvadratmeter

Bor du i en- eller två­bostads­hus behöver du varken anmäla eller söka bygg­lov för att bygga skärm­tak som är mindre än 15 kvadratmeter. Däremot får den samman­lagda arean på de skärm­tak som byggts på tomten, utan krav på bygg­lov, inte vara mer än 15 kvadrat­meter. Du får inte bygga skärm­tak närmare din tomt­s gräns än 4,5 meter utan ett skriftligt med­givande från dina grannar. Får du inte deras medgivande måste du söka bygglov för skärmtaket.

Regler för skärmtak som är större än 15 kvadratmeter

Du ska söka bygglov för skärmtak vid och över pool som har en area större än 15 kvadratmeter.

Sök bygglov för däck och pooltak på sidan Altan med skärmtak

Får man ha säsongspool framme året om?

Nej, det är tänkt att en säsongspool är framme enbart när det är "säsong". Det som påverkar är hur den ser ut och hur stor den är.

Får man ha spabad framme året om?

Ja, om det stämmer överens med det som står i detaljplanen.

Får man klä in en säsongspool med brädor så den ser snyggare ut?

Ja, om inklädnaden är som högst 1 meter för då krävs inte lov.

Själva tunnan kräver inte lov. Det är lika som med en pool. Eldstäder kräver ej anmälan när de inte är i en byggnad.

Ska man ha medgivande från grannen vid placeringen av poolen?

Nej, det krävs inte eftersom pool inte räknas som en byggnad. Däremot kan det för grannsämjans skull vara bra att prata med din granne om att du ska bygga pool.

Vilket avstånd till granne gäller?

Det krävs inget särskilt avstånd eftersom pool inte räknas som en byggnad. Däremot kan det för grannsämjans skull vara bra att prata med din granne om att du ska bygga pool.

Det krävs inget särskilt avstånd eftersom pool inte räknas som en byggnad. Kom ihåg att ta hänsyn till att sikten inte skymmer om det är nära en väg.

Regler för sikt mot gata och korsning

Läs mer på Mälarenergis webbplats om hur du ska göra för att fylla och tömma din pool.

Att fylla och tömma din pool, Mälarenergi

Du behöver även ta hänsyn till följande

Så här går du vidare

Om resultatet av reglerna är att du behöver söka bygglov kan du välja att klicka dig vidare i länkarna under varje avsnitt. Du kan också hitta länkarna där du söker lov här:

Behöver du göra marklov i samband med ditt poolbygge? Läs mer om vilka handlingar du ska skicka in på sidan om marklov.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se