Avtal och handlingsplaner, båtliv

Västerås stads fritidsbåtshamnar är till för fritidsbåtar, avsedda för transporter på vattnet. I dagsläget finns tre platser för fritidsfartyg för boende med särskilda avtal. Utöver dessa får ingen båt användas som bostad i hamnen. Västerås stad tillåter inte husbåtar i fritidsbåtshamnarna.

Nedan kan du ta del av de avtal och handlingsplaner som rör båtlivet i Västerås.

Avtal om arrende av plats för fritidsbåt

Detta avtal om arrende av plats för fritidsbåt (”Avtalet”) har ingåtts mellan följande parter:

Upplåtaren

Västerås stad genom Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
721 87 Västerås

Arrendatorn

Namn:
Adress:
Postadress:
Personnr:
Telefon:

1. Arrendeställe (”båtplats”)

Hamn:
Brygga:
Plats:

2. Arrendetid och uppsägning

Avtalet gäller under perioden mellan den 1 april, eller det senare datum vid vilket Avtalet ingås, och den 31 mars (”arrendeperioden”). Båtsäsongen varar dock endast mellan 1 april och 31 oktober, se bilaga 1, punkten 2.3.

Arrendator med befintligt avtal har möjlighet att teckna nytt avtal för en arrendeperiod i taget. För att vara garanterad samma båtplats som tidigare arrendeperiod måste Arrendatorn teckna nytt avtal genom att betala arrendeavgiften för nästkommande arrendeperiod senast den
15 mars. Om betalning inte sker enligt ovan anses Avtalet vara uppsagt till utgångstiden av innevarande arrendeperiod, och båtplatsen kommer att tillgängliggöras för bokning på Västerås stads hemsida.

Arrendatorn kan löpande under arrendeperioden säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Om Avtalet sägs upp till upphörande senast den 30 juni ska Upplåtaren återbetala halva årsavgiften till Arrendatorn.

För vinterförvaring av fritidsbåt i vatten under perioden 1 november till och med den 31 mars måste separat avtal tecknas på Västerås stads hemsida.

3. Ändamål

Förtöjning av fritidsbåt vid brygga.

4. Arrendeavgift

Vid var tid gällande avgift framgår på Västerås stads hemsida. Arrendeavgiften fastställs varje år av Nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Om avtal ingås efter den 31 juli ska Arrendatorn endast betala halva Arrendeavgiften.

5. Betalning av arrendeavgift

Arrendeavgiften ska betalas i förskott genom betalning på Västerås stads hemsida.

För att vara garanterad samma båtplats som tidigare arrendeperiod måste Arrendatorn teckna nytt avtal genom att betala arrendeavgift för nästkommande arrendeperiod senast den 15 mars, enligt vad som framgår av punkten 2.

6. Övriga villkor

För detta avtal gäller även Särskilda villkor för arrende av plats för fritidsbåt, bilaga 1, och Särskilda villkor avseende biocidfria båtbottnar, bilaga 2.

Avtalet är undertecknat och godkänt i en digital version.

Västerås den dag månad år

För Västerås stad Arrendatorn

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

……………………… ………………………

Namnförtydligande Namnförtydligande
Digital signatur via bank ID

Bilagor:

 1. Särskilda villkor för arrende av plats för fritidsbåt
 2. Särskilda villkor om TBT- och biocidfria båtbottnar


Bilaga 1. Särskilda villkor för arrende av plats för fritidsbåt

Utöver de villkor som anges i Avtal om arrende av plats för fritidsbåt (”Avtalet”) gäller följande särskilda villkor.

1. Upplåtarens rättigheter och ansvar

1.1 Upplåtaren har rätt att beträda båtplatsen för att utföra nödvändiga reparations- och underhållsarbeten.

1.2 Upplåtaren har rätt att vid reparations-, underhålls- och ombyggnadsarbeten, temporärt eller reguljärt, anvisa annan godtagbar båtplats för fritidsbåten, som även kan vara i annan fritidbåtshamn inom Västerås stad.

1.3 Upplåtaren har inget ansvar för båtar som är förtöjda i hamnarna eller upplagda på land, för deras sjösättning och upptagning eller för master och annan lös egendom som tillhör Arrendatorn och förvaras på fritidsbåt och i hamnarna.

2. Användning

2.1 Båtplatsen får endast användas för en fritidsbåt, det vill säga ett fartyg som endast används för sport- och fritidsändamål. Ett fartyg som används i affärsmässig verksamhet är inte en fritidsbåt. Flera fritidsbåtar får inte ligga på samma båtplats. Om utrymme finns får dock släpjolle förtöjas inom båtplatsens vattenområde.

2.2 Båtplatsen får inte användas för boende.

2.3 Arrendatorn får endast nyttja båtplatsen under båtsäsong, som är från den 1 april till den 31 oktober. Vid behov av båtplatsen övrig tid, för så kallad vinterförvaring av fritidsbåtar i vattnet, ska särskilt avtal om vinterförvaring tecknas senast den 30 september. För sådan vinterförvaring har Upplåtaren rätt att ta ut en särskild avgift.

2.4 Arrendatorn får inte använda båtplatsen på ett sådant sätt att risk för miljöskada uppkommer. I den mån Arrendatorn kan hållas ansvarig för att åtgärder måste vidtas utifrån gällande miljölagstiftning, svarar Arrendatorn för eventuella kostnader som kan uppkomma i anledning av detta. Särskilda villkor om TBT- och biocidfria båtbottnar, samt Upplåtarens rätt att kontrollera fritidsbåtens båtbotten, framgår av bilaga 2.

3. Ordningsregler och säkerhet i hamnen med mera

I Arrendatorns åtagande ingår att följa nedanstående allmänna ordningsregler. Arrendatorn ansvarar också för att de personer som är i Arrendatorns sällskap följer ordningsreglerna.

3.1 Aktsamhet

Arrendatorn ska vara aktsam när denne använder hamnens anläggningar. Arrendatorn är skyldig att ersätta skador, som denne orsakar. Arrendatorn får inte använda sin båt eller båtplatsen på sätt som kan föranleda störningar för andra arrendatorer, kringboende eller allmänhet.

3.2 Miljö- och brandfarliga ämnen

Det är förbjudet att förvara eldfarliga oljor och liknande på bryggorna. Allt miljöfarligt avfall ska sorteras och lämnas till VAFAB:s återbruksstationer.

Arrendatorn ansvarar för att inte sprida miljöfarligt avfall och att följa gällande lagstiftning.

3.3 Underhåll och reparation av fritidsbåt

Endast enklare reparationer och underhåll av fritidsbåtar får utföras. Större reparationer och underhåll får inte ske i fritidsbåtshamnarna.

3.4 Byggnader inom hamnområdet och förändringar på bryggor

Arrendatorn får inte utan Upplåtarens medgivande uppföra byggnad eller annan anläggning inom hamnområdet eller utföra förändringar eller påbyggnader på förtöjningspålar, bryggor och dylikt.

3.5 Biltrafik

Arrendatorn får inte hindra eller försvåra trafiken i hamnarna. Parkering får endast ske på anvisade platser.

3.6 Förtöjning, fendring och sjunken båt

Arrendatorn är skyldig att förtöja och fendra sin fritidsbåt på betryggande sätt samt tillse att det förtöjningsgods som finns på brygga och påle är lämpligt för respektive båt. Arrendatorn har ansvar att ha tillsyn av sin båt.

Arrendatorn ska utan dröjsmål ta upp eller länsa båt om den håller på att sjunka, har sjunkit eller blivit liggande i marvatten.

3.7 Förvaring på bryggor

För att inte hindra framkomligheten för andra båtägare, får inte några föremål förvaras på bryggorna. Upplåtaren har rätt att ta bort och kassera alla föremål som förvaras eller kvarlämnats på bryggorna.

3.8 El och vatten

Båtplatser med eluttag finns på vissa bryggor. Eluttag för tillfälligt bruk finns i de större hamnarna.

All elektronisk utrustning ska vara klassad och godkänd för den miljö den används i. Elektriskt värmeelement eller annan uppvärmningsanordning som kan medföra brandrisk får inte anslutas till fritidsbåten. Kund ansvarar för att egna kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick för att nyttjas i enlighet med gällande föreskrifter.

Tillgång till färskvatten finns antingen på bryggorna eller vid särskilda centrala påfyllningsställen. Vattnet på bryggorna är endast sommarvatten. Vattnet sätts på för säsong när Upplåtaren bedömer att det inte är någon frysrisk. Vattnet för säsongen stängs av när Upplåtaren bedömer att frysrisk föreligger eller senast när säsongen är slut.

3.9 Mastupplag

Förvaring av master ska ske i mastställ och får ske under perioden 15 sept – 15 juni. Övrig tid ska ställen vara tomma. Upplåtaren har rätt att transportera bort och omhänderta master som förvaras i ställen under perioden 16 juni – 14 sept. Arrendatorn kan återfå masten mot betalning av Upplåtarens kostnader. Har Arrendatorn inte hörts av senast den 15 juni efterföljande år, ska masten anses övergiven, varvid Upplåtaren har rätt att förfoga över egendomen efter eget gottfinnande. Det är Arrendatorns ansvar att masten är väl märkt med ägarens namn och kontaktuppgifter.

3.10 Latrin

Tömning av latrintankar får inte ske inomskärs eller i Mälaren. All tömning av latrintankar ska ske i hamn i de tömningsstationer som finns anlagda för ändamålet.

Latrintömningsstationerna är öppna under den delen av båtsäsongen när ingen frysrisk finns. Latrintömningsstationerna kan öppnas senare än 1 april och stängas tidigare än 31 oktober för att de behöver vara fryssäkrade.

3.11 Felanmälan

För felanmälan avseende drift- och underhållsfrågor ska Arrendatorn kontakta Västerås stad; se Västerås stads hemsida.

Innan felanmälan av den utrustning som Upplåtaren tillhandahåller, t.ex. elpollare, ska Arrendatorn alltid först kontrollera om det är fel på den egna utrustningen. Om representant för Upplåtaren behöver åka ut på grund av fel på Arrendatorns utrustning, ska Arrendatorn ersätta Upplåtaren för dennes omkostnader.

4 .Flyttning och omhändertagande av båt m.m.

4.1 Upplåtarens rätt att omhänderta båt

Upplåtaren har rätt att transportera bort och omhänderta

 • båt som ligger på båtplats utan gällande avtal,
 • båt som håller på att sjunka, har sjunkit eller blivit liggande i marvatten, om Arrendatorn inte utan dröjsmål vidtagit åtgärd i enlighet med punkten 3.6, respektive
 • båt som som är felaktigt eller slarvigt förtöjd, liksom båt som förtöjts olovligt (till exempel om mer än en båt förtöjs på samma båtplats, eller om båt vinterförvaras i vattnet utan särskilt avtal om vinterförvaring).

4.2 Meddelande om omhändertagande

Om Upplåtaren transporterar bort och omhändertar båt i enlighet med punkten 4.1 ska Upplåtaren omgående skicka ett meddelande med underrättelse om omhändertagandet till den e-postadress som Arrendatorn uppgett (se punkten 10.1).

4.3 Upplåtarens rätt till ersättning för kostnader

Om Upplåtaren omhändertagit båt enligt punkten 4.1, ska Arrendatorn ersätta Upplåtarens kostnader i anledning av omhändertagandet. De kostnader som här avses kan vara (men är inte begränsade till) ersättning för utebliven arrendeavgift, kostnader för vidtagna åtgärder för omhändertagande av båten (till exempel kostnad för upptagande, transport och förvaring av båt), samt ersättning för eventuell skada.

4.4 Återfående av omhändertagen båt

Arrendatorn kan återfå båt som omhändertagits av Upplåtaren enligt punkten 4.1, under förutsättning att Arrendatorn har betalat Upplåtarens kostnader enligt punkten 4.3, samt att Arrendatorn kan styrka ägarskap till båten.

Har Arrendatorn inte kontaktat Upplåtaren inom tre månader efter det att Upplåtaren underrättat Arrendatorn om omhändertagande av båten enligt punkten 4.2, ska båten anses övergiven, varvid Upplåtaren har rätt att förfoga över egendomen efter eget gottfinnande.

5. Försäkring

5.1 Arrendatorn ska under arrendetiden hålla fritidsbåten fullvärdesförsäkrad med allriskförsäkring, täckande bland annat brand, stöld, slip- och sjöskada, ansvar mot tredje man, bärgning och bortforsling av sjunket vrak.

5.2 Bevis på tecknad försäkring ska lämnas till Upplåtaren vid begäran.

6. Båtplatsens skick vid avtalets upphörande

6.1 Vid avtalets upphörande ska Arrendatorn se till att platsen är väl avstädad.

6.2 Om båtplatsen inte återlämnas i skick enligt punkten 6.1 äger Upplåtaren rätt att utföra åtgärderna på Arrendatorns bekostnad.

6.3 Egendom som Arrendatorn lämnat kvar på Upplåtarens område efter avtalstidens slut tillfaller Upplåtaren utan lösen.

7. Överlåtelse- och upplåtelseförbud

7.1 Arrendatorn får inte överlåta båtplatsen utan Upplåtarens medgivande. För att sådan överlåtelse ska vara giltig gentemot Upplåtaren krävs att den nye Arrendatorn godkänner avtalsvillkoren på Västerås stads hemsida.

7.2 Arrendatorn får inte upplåta båtplatsen i andra hand.

8. Tillägg och ändringar

8.1 Upplåtaren förbehåller sig rätten att ensidigt göra ändringar i Avtalet med bilagor inför varje ny arrendeperiod.

8.2 Om Upplåtaren gör tillägg eller ändringar enligt ovan ska dessa meddelas Arrendatorn senast en månad innan nästkommande arrendeperiod genom att Upplåtaren uppdaterar informationen på Västerås stads hemsida.

9. Hävning av avtal

9.1 Om Arrendatorn inte följer Avtalet, och om överträdelsen inte är att anse som ringa, har Upplåtaren rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Arrendatorn har i sådant fall inte rätt till återbetalning av erlagd arrendeavgift.

9.2 Överträdelser av följande villkor är aldrig att anse som ringa:

 • Arrendatorns skyldighet att inte använda båtplatsen för fartyg som används i affärsmässig verksamhet (punkten 2.1),
 • Arrendatorns skyldighet att använda båtplatsen på ett sådant sätt att inte risk för miljöskada uppkommer (punkten 2.4),
 • Arrendatorns skyldighet att inte hindra eller försvåra trafiken i hamnarna, samt att endast parkera på anvisade platser (punkten 3.5), om Arrendatorn överträder villkoret vid mer än ett tillfälle,
 • Arrendatorns skyldighet att utan dröjsmål ta upp eller länsa båt om den håller på att sjunka, har sjunkit eller blivit liggande i marvatten (punkten 3.6),
 • Arrendatorns skyldighet att inneha försäkring (punkten 5.1),
 • Överlåtelse- och upplåtelseförbud (punkterna 7.1-7.2), samt av
 • Särskilda villkor om TBT- och biocidfria båtbottnar (bilaga 2, punkterna 1.1 och 2.1)

10. Kontaktuppgifter

10.1 Arrendatorn ska till Upplåtaren omedelbart anmäla varje ändring av folkbokföringsadress samt övriga kontaktuppgifter genom att hålla dessa uppdaterade på Västerås stads hemsida.

11. Övrigt

11.1 Utöver Avtalet med särskilda villkor gäller, i de områden där den är tillämplig, lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn. Upplåtaren fritas från allt ansvar för åtgärder vidtagna med stöd av lagen.

12. Giltighet

12.1 Dessa särskilda villkor gäller från och med den 1 mars 2024.

Bilaga 2. Särskilda villkor om TBT- och biocidfria båtbottnar

Utöver de villkor som anges i Avtal om arrende av plats för fritidsbåt (”Avtalet”) gäller följande särskilda villkor.

1. TBT-fria båtbottnar

1.1 Båtplatsen får endast nyttjas för båtar med TBT-fria bottnar.

2. Biocidfria båtbottnar

2.1 Följande gäller för fritidbåtshamnarna på Lövudden (alla båtplatser) och Gäddeholm, brygga G, H och I:

 • Båtplatsen får endast nyttjas för båtar med biocidfria bottnar. Tillåtna gränsvärden finns angivna på Västerås stads hemsida,
 • Arrendator ska på Upplåtarens uppmaning kunna uppvisa intyg som visar att båtens botten är biocidfri.
 • Om en båt inte uppfyller kravet på biocidfri botten ska Arrendatorn, inom två veckor från konstaterad överträdelse, uppvisa en godkänd åtgärdsplan för Upplåtaren. Upplåtaren avgör om åtgärdsplanen kan godkännas. Båtplatsen får inte användas innan åtgärd i enlighet med åtgärdsplanen är genomförd.


2.2 Från och med år 2027 gäller villkor 2.1 för alla kommunala båtplatser i Västerås stad.

3. Upplåtarens kontroll av båtbottnar

3.1 Upplåtaren har rätt att genomföra kontroll av båtens botten, varvid Upplåtaren kan behöva lyfta båten. Arrendator ska vara behjälplig med kontrollen och ge Upplåtaren tillgång till fritidsbåten, oberoende av om båten förvaras på båtplatsen eller på annan uppställningsplats. Då fritidsbåten förvaras på båtplatsen eller är uppställd på fastighet som tillhör Västerås stad, får Upplåtaren utföra kontroll utan föregående kontakt med Arrendatorn.

Information om båtbottnar med TBT

TBT-färger (tributyltenn) får inte förekomma på båtskrov. Båtar med TBT över tillåtet gränsvärde är förbjudna att användas då de inte uppfyller föreskrifter som följer av AFS-förordningen (Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg) om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg (4 kap. 9 §).

Båtar som sjösätts med TBT över gränsvärdet kan komma att åtalsanmälas enligt 6 kap. 11 § lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

TBT förbjöds 1989 för fritidsbåtar i hela Sveriges sjöterritorium och sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik. Förbudet gäller alla fartyg, det vill säga även fritidsbåtar. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven. Även om färgen som innehöll TBT målades på innan förbudet kom, finns det krav sedan 2008 på att den måste avlägsnas. Förbudet framgår av artikel 5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg, den så kallade AFS-förordningen.

PDF för utskrift Pdf, 213.5 kB.

Antalet fritidsbåtar ökar i kommunen vilket ställer krav på båtplatser, iläggnings- och upptagningsplatser samt båtuppläggningsplatser. Fritidsbåtsverksamheten har även en påverkan på miljön, främst utifrån båtbottenfärger och latrintömning som bägge påverkar Mälarens vattenkvalité.

Det finns flera olika aktörer som på ett eller annat sätt påverkar eller påverkas av den framtida utvecklingen av fritidsbåtsverksamheten i Västerås.

För att säkra utvecklingen av fritidsbåtsverksamheten långsiktigt har det tagits fram en handlingsplan som sträcker sig till 2022.

Samverkan med båtkollektivet sker genom båtrådet som är representanter för Västerås båtklubbar, registrerade i Mälarens Båtförbund. En till två representanter per klubb som utses av respektive klubb. Möten hålls en gång per år.

Strategisk planering Västerås fritidsbåtshamnar 2022 Pdf, 274.8 kB.

Strategisk planering Västerås fritidsbåtshamnar 2020 Pdf, 406.3 kB.

Avtalets avgörande syfte är att upplåta på förhand utvalda båtplatser, 3 stycken, till fritidsfartyg för boende.

I avtalet och bilagorna hittar du bland annat vilka krav som ställs på fartyget.

Vad menas med ett fritidsfartyg?

Med fritidsfartyg för boende avses sådant fritidsfartyg som vid varje tidpunkt kan företa sjöresa på så sätt att fartyget med kort varsel kan flyttas (eller förhalas) med egen maskin till annan plats.

Checklista för de intyg som krävs till upplåtelseavtal och särskilda bestämmelser Pdf, 141.9 kB.

Upplåtelseavtal avseende båtplats för fritidsfartyg för boende Pdf, 348.2 kB.

Bilaga1 Särskilda bestämmelser Pdf, 253.1 kB.

Bilaga 2 Karta över platser 4, 5 och6 Pdf, 131.1 kB.

Nyheter

 • 18 juni 2024

  Så påverkas du som båtägare under SM-veckan

  Vecka 26 är det dags för SM-veckan i Västerås. Många av tävlingarna håller till vid Mälaren. Här kan du som båtägare med båtplats vid Lögarängen se hur du påverkas av evenemanget.

 • 22 maj 2024

  Information om avfall från din fritidsbåt

  För vår miljö och ett rent Västerås är det viktigt att du hanterar avfall från din fritidsbåt rätt i våra fritidsbåtshamnar. Det är även viktigt att våra anläggningar fungerar och där är du en bra hjälp för oss genom att göra felanmälningar i vår app ”Tryggare Västerås”.

 • 12 januari 2024

  Nytt avtal om arrende av plats för fritidsbåt

  Nu har nämnden för idrott, fritid och förebyggande tagit beslut om ändringar i avtalet om arrende av plats för fritidsbåt.

Fler nyheter

Vi skickar ut viss information till båtplatsinnehavare hamnvis men du kan också anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör relevanta uppdateringar av informationen på webben.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 4

kontaktcenter@vasteras.se