Bidrag för bostadsanpassning

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din permanenta bostad. Du kan inte få bidrag för att anpassa ditt fritidsboende.

Anpassningarna gäller bostadens grundläggande funktioner, till exempel så det blir möjligt för dig att:

 • komma in i och ut ur din bostad
 • förflytta dig i din bostad
 • klara din hygien
 • laga mat.

Bidraget gäller för anpassning av fasta funktioner i din permanenta bostad. Med fast funktion menas sådant som normalt inte tas med vid flytt. Du som har fått bidraget beviljat äger och ansvarar för eventuellt underhåll.

Exempel på vanliga åtgärder:

 • anpassa trösklar
 • montera stödhandtag
 • bredda dörröppning
 • anpassa duschplats
 • montera ramp
 • installera hiss.

 • Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning.
 • Är du under 18 år söker vårdnadshavare bidraget för dig. Finns det två vårdnadshavare söker de gemensamt, även om de inte bor tillsammans.
 • Har du ombud så kan ombudet söka bidrag för dig. Ombudsfullmakt ska bifogas ansökan.
 • Har du god man eller förvaltare kan dessa söka bidrag för dig. Kopia på förordnande ska bifogas ansökan.

Ansökningsblankett

Du gör en ansökan av bostadsanpassning via pappersblankett eller e-ansökan.

Var noggrann när du fyller i blanketten. Vissa delar av blanketten är obligatoriska att fylla i. Om ansökningsblanketten behöver kompletteras kommer det att ta längre tid innan du kan få ett beslut.

Länk till ansökningsblankett Word, 276 kB.

Länk till e-ansökan

 

Intyg från medicinskt sakkunnig

Utan intyg från en medicinskt sakkunnig kan vi inte bedöma din ansökan.

Ditt intyg behöver skrivas av någon som:

 • har träffat dig och bedömt ditt behov av bostadsanpassning
 • har medicinsk kompetens att bedöma din funktionsnedsättning och konsekvenserna av den. Det kan vara till exempel arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare.

  I vissa fall kan det krävas intyg från en sakkunnig med specialistkompetens inom exempelvis synnedsättning, hörselnedsättning, psykisk funktionsnedsättning eller allergi.

Läs mer om intyg från medicinskt sakkunnig


Medgivande från fastighetsägare

Om du hyr en bostad måste fastighetsägaren godkänna bostadsanpassningen för att du ska kunna få bidrag. Bor du i en bostadsrätt måste fastighetsägaren godkänna anpassningar i allmänna utrymmen.

Godkännandet ska vara skriftligt och det ska framgå att fastighetsägaren inte kräver att bostaden ska återställas när du flyttar ut.

Du behöver inte skicka in ett godkännande om det är du själv som äger det småhus eller den villa som du bor i.

Läs mer om fastighetsägarens medgivande för anpassning av bostad

Länk till blankett för ägarmedgivande Pdf, 66.3 kB.


Medgivande från annan nyttjanderättshavare

Om du bor tillsammans med någon eller om det finns andra personer som har rätt att använda bostaden måste dessa personer godkänna att anpassningen får göras. Dessa personer kallas för nyttjanderättshavare. Medgivandet ska vara skriftligt och det ska framgå att det inte finns krav på att bostaden ska återställas när du flyttar ut.

Om du ansöker digitalt behöver du skicka in en separat blankett med nyttjanderättshavarens godkännande.

Länk till blankett Medgivande till bostadsanpassning från nyttjanderättshavare Pdf, 65.5 kB.


Behöver du bygglov?

Du kan behöva söka bygglov eller göra en bygganmälan. Ta reda på om anpassningen kräver bygglov eller bygganmälan.

Läs mer om bygglov


Om du söker i efterhand

Du kan söka bidrag efter att anpassningen är gjord. Du ansöker på samma sätt oavsett om du söker före eller efter anpassningen är utförd. Det medicinska intyget ska styrka att du behövde anpassningen innan den gjordes.

Du behöver också skicka in:

 • kopia på kvitton på köpt material
 • kopia på faktura för utfört arbete
 • dokumentation och foton på hur bostaden såg ut före och efter anpassningen
 • eventuellt beslut på beviljat bygglov
 • eventuellt ägarmedgivande.


Vad händer efter att du skickat in din ansökan?

När vi fått in din ansökan får du ett brev som bekräftar att vi har tagit emot den. Om din ansökan saknar något kommer vi be dig komplettera den med de uppgifter som saknas. I vissa fall kan vi behöva veta mer än vad som står i din ansökan och då kan vi behöva göra ett hembesök.

När vi utrett din ansökan fattar vi ett beslut och meddelar dig. Oftast får du beslutet inom tre månader efter att alla blanketter, intyg och medgivande kommit in till oss. Du får besked via post oavsett om vi beviljar din ansökan eller avslår den. Beslut om bostadsanpassningsbidrag går att överklaga. Information om hur det går till skickas med i brevet med ditt beslut.

Om du ska flytta är det viktigt att du väljer din nya bostad med hänsyn till den funktionsnedsättning du har. Väljer du att flytta till en bostad som inte uppfyller dina behov så kan det minska möjligheten att få bidrag. Den nya bostaden kan bedömas som olämplig om den kräver anpassning på grund av storlek, planlösning, antal våningsplan och eller andra nivåskillnader.

Du kan överlåta ditt bidrag för installationer i allmänna utrymmen till din hyresvärd, bostadsrättförening eller samfälligheten för fastighetens ägarlägenheter.

Hyresvärden, bostadsrättföreningen eller samfälligheten för fastighetens ägarlägenheter blir då ägare till installationen. Det kan till exempel gälla ramp vid huvudentré, dörrautomatik på entrédörr och trapphiss.

När du överlåter bidraget så överlåter du också ansvaret för service, reparationer och besiktningar samt kostnaden för detta.

Villkoren för att överlåta ditt bidrag är:

 • att du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller ägarlägenhet
 • att hyresvärden, bostadsrättföreningen eller samfälligheten för fastighetens ägarlägenheter vill överta bidraget
 • att överenskommelsen mellan dig och fastighetsägaren ska vara skriftlig.

Ansvar för utförandet

Du är ansvarig för utförandet.

Arbetet ska

 • följa Boverkets byggregler, till exempel uppfylla kraven på tillgänglighet och brandsäkerhet
 • utföras fackmannamässigt, till exempel ska våtrum uppfylla branschstandarder.

Om arbetet inte följer dessa villkor kan vi inte betala ut bidraget.

Om du behöver hjälp att beställa utförandet av ett företag kan du skicka in en skriftlig fullmakt till bostadsanpassningens handläggare. Då hjälper handläggaren dig att beställa beviljad anpassning av en entreprenör.

Konsumenttjänstlagen gäller för alla arbeten som finansierats med bostadsanpassningsbidrag. Vid eventuella reklamationer tar du själv kontakt med entreprenören som utfört anpassningen.

Bidragsbelopp

Du kan få bidrag för kostnader för standardmaterial, arbetstid och den enklaste anpassningen som uppfyller kraven inom bygglagstiftningen. Väljer du dyrare material eller ett mer komplicerat utförande kommer bidraget inte att täcka hela kostnaden. Du får själv stå för mellanskillnaden. Du kan inte använda ROT-bidrag för de delar du får bostadsanpassningsbidrag för.

Bidraget betalas ut efter att anpassningen är klar och du visat upp din faktura. Har du skrivit under en fullmakt kommer fakturan att skickas direkt till bostadsanpassningen från entreprenören.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vi värnar om dina synpunkter. De är en viktig del i vårt utvecklingsarbete och hos oss är det Kontaktcenter som tar emot dessa. Vänligen fyll i formuläret för att vidarebefordra dina synpunkter på verksamheten. Tack!

Formulär för synpunkter och klagomål

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30. Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se