Mälarporten blir testarena för framtidens hållbara leveranser

Mälarporten blir testarena när RISE gör en förstudie kring hur städer kan planera för framtidens behov av leveranser till bostäder och olika verksamheter. Det handlar om att skapa en trevligare stadsmiljö utan buller och lastbilar som kräver mycket yta, samtidigt som människors behov av leveranser och sophantering säkras.

En stor utmaning inom hållbar stadsutveckling är att få till en trevlig stadsmiljö för människor samtidigt som vi ser till att det finns säkra system för sophantering och leveranser med gods och varutransporter. Transporter krävs för invånarnas dagliga liv och för företagens verksamheter men de tar också plats i gaturummet. De påverkar trafiksäkerheten, ökar utsläppen och orsakar buller i stadsmiljön.

Mälarporten är en av två testarenor för RISE, när de nu gör en förstudie för att utveckla förutsättningar för hållbara transportlösningar när nya bostadsområden planeras.

Nyhetsbild

– Det är viktigt att planera för den första och sista delen av en transportkedja för gods och varutransporter. När du beställer på nätet idag så kommer en lastbil och levererar gods till din dörr eller till ett utlämningsställe. Förstudien ska titta på hur staden kan planera för framtidens logistiska lösningar, säger Anna Andersson, trafikplanerare på Västerås stad.

Det kan handla om hur staden utformas för att göra det möjligt med energieffektiva och fossilfria leveranser på tider när få oskyddade trafikanter rör sig i området. Det kan också handla om leveranser med innovativa transportslag så som drönare eller robotar, ellastcyklar eller till olika hubbar så som leveransboxar.

– Det är otroligt spännande och nödvändigt att ifrågasätta och hitta nya lösningar som kan hjälpa städerna fram mot målen för klimatet och för en hållbar stadsutveckling. Att få till en trevligare stadsmiljö är en av de största utmaningarna inom Mälarporten. Det är bra att det här kommer nu när vi har alla möjligheter att tänka in detta, det är svårare att lägga till i efterhand, när allt redan är byggt, säger Anna Andersson, trafikplanerare på Västerås stad.

Höga ambitioner i linje med forskning och innovation

Det finns risker med att införa nya metoder utan att det utreds hur de bidrar till stadens behov av transporter som helhet. Projektets syfte är därför att undersöka om olika innovativa lösningar för framtidens leveranser kan hjälpa städerna att möta de utmaningar de står inför samtidigt som de ambitiösa klimatmålen nås, eller om det är helt andra komponenter som behövs.

– Genom kartläggning av vad som styr utformningen och skapar förutsättningar för hållbara leveranser i nya områden samt ”state of the art” avseende näringslivets transporter är vår förhoppning att denna studie kommer att bidra till ökad kunskap och hjälp till metodstöd för framtidssäkring av leveranser i tidig planering, säger Sara Ranäng, senior expert inom transporter och digitalisering på RISE.

Projektet omfattar alla typer av gods och flöden, till exempel material till och från verksamheter, avfall, dagligvaror, paket, post, färdiglagad mat och returer. Studien omfattar nya stadsdelar, utifrån behov och förutsättningar. Studien drivs av RISE med finansiering av Vinnova. Deltagande parter är Västerås och Umeå kommun. Arbetet har just påbörjats och kommer att pågå till sommaren.

– Det är spännande att Mälarporten väljs ut som ett av två studieobjekt. Vi har höga ambitioner när det gäller innovativ hållbar stadsutveckling och det är väl känt inom branschen. Vi ligger också rätt i tid med utvecklingen av planprogrammet som pågår just nu. Vi har möjlighet att göra verklighet av nya lösningar eftersom vi utvecklar en helt ny stadsdel, säger Isabell L Eklund, samordnande stadsplanerare för projekt Mälarporten.

Kontakta oss

Isabell L. Eklund

Samordnande stadsplanerare

Telefon: 021-39 74 01

@vasteras.se
Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad