Visa sökformulär

Planer och styrdokument

Västerås stads verksamheter styrs i grunden av olika lagar. Förutom lagar har vi dessutom planer, strategier, policyer, program och andra dokument som styr vårt arbete och som anger våra mål. Här beskriver vi hur arbetet med planer och styrande dokument går till.

Visionen Västerås 2026 och strategiska utvecklingsområden

År 2026 har vi tillsammans skapat Västerås - Staden utan gränser. Staden där människorna känner att allt är möjligt. En stad att vara stolt över. En stad med människan och tekniken i en framgångsrik symbios. Visionen Västerås 2026 fastslogs av kommunfullmäktige 2010 och sedan dess är den vägledande i allt utvecklingsarbete som Västerås stad driver eller medverkar i. Ledord i visionen är samspel, trygghet, ansvar, delaktighet och frihet.

Strategiska utvecklingsområden är en särskild kraftsamling från Västerås stads fullmäktiges sida för stadens utveckling under en mandatperiod i syfte att nå visionen. Uppdraget ska genomföras genom en samordning av de resurser som finns i den kommunala verksamheten och tillsammans med andra aktörer i staden.

De fyra strategiska utvecklingsområdena är:

 • Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten.
  Vi ska bidra till att fler kan försörja sig själva och att öka inkluderingen och den sociala sammanhållningen mellan grupper och individer i Västerås.
 • Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö.
  Vi ska ge förutsättningar för Västerås att växa med 1 500‑1 600 personer per år fram till år 2050 då vi kommer att vara 200 000 invånare.
 • Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås.
  Vi ska skapa en bättre matchning och samklang mellan arbetsliv och utbildning i Västerås med hjälp av höjd kunskaps- och kompetensnivå.
 • Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan.
  Vi ska genomföra vårt klimatprogram som beskriver mål och åtgärder för att begränsa klimatutsläppen från Västerås både som geografiskt område och som organisation.

Utifrån de fyra strategiska utvecklingsområdena pågår ett antal projekt som alla handlar om att på ett konkret sätt utveckla Västerås till en bättre stad, en hållbar stad. Vill du veta hur vi jobbar för att nå målen i de strategiska utvecklingsområdena ska du klicka dig vidare till sidan Västerås utvecklas.

På sidan Västerås utvecklas har vi samlat information om projekten.

För vem

För vem?

Det arbete som sker inom Västerås stad påverkar alla invånare i kommunen och du har rätt att få veta vilka regler som gäller, vad staden planerar och vilka områden som prioriteras just nu. Är du direkt berörd av till exempel ett planerat byggnadsprojekt har du även möjlighet att påverka planeringen.

Så här gör du

Hur går det till?

De strategiska utvecklingsområdena kompletteras av program och policyer som uttrycker vilka värdegrunder som vägleder arbetet inom Västerås stad. Handlingsplaner styr arbetet med särskilda satsningar eller områden och riktlinjer styr hur det konkreta arbetet går till. Du kan ta del av de flesta planer, policyer, program och andra dokument som styr verksamheten i Västerås stad. Du kan söka här på webbplatsen. Planer för till exempel byggnadsprojekt presenteras här på webbplatsen eller finns utställda bland annat i stadshuset. Har du svårt att hitta det du söker? Ta gärna kontakt med Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Arbetet med att ta fram de olika styrande dokumenten ser olika ut beroende på omfattning och innehåll. Arbetet sker i flera olika steg, och i många fall finns möjlighet till insyn och påverkan på vägen. Vi samråder alltid med aktörer som berörs och som har fackkunskap i det aktuella området.

 • Program uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive vårt interna arbete inom Västerås stad
 • Policy uttrycker våra värdegrunder och förhållningssätt för vårt interna arbete inom Västerås stad
 • Handlingsplan anger strategier och konkreta åtgärder för att nå den politiska viljeinriktningen och fastställda mål
 • Riktlinje anger mer detaljerade direktiv för att säkerställa att vi agerar riktigt och levererar en god kvalitet, som stämmer överens med våra policyer.

Styrkort på olika nivåer i organisationen tas fram för att säkerställa att vi planerar och följer upp att vi arbetar på rätt sätt för att nå stadens mål och fullgöra våra uppdrag. De övergripande målen för de fyra perspektiven kund, kvalitet, ekonomi och medarbetare gäller för hela organisationen.

Perspektiv          Övergripande mål

Kund                   Vi har nöjda kunder och invånare

Kvalitet               Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat

Ekonomi             Vi har ekonomi i balans

Medarbetare      Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Just nu finns det inga nyheter att visa här. Klicka på fler nyheter för att se hela nyhetslistan.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?