Visa sökformulär

Författningssamling

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunfullmäktige fattar beslut om. Det kallas kommunens författningssamling och dit hör till exempel vilka arbetsordningar, bidragsregler och taxor som gäller i Västerås. Här hittar du Västerås stads författningssamling.

Kommunala policyer, planer och program Öppnas i nytt fönster.

Lokala trafikföreskrifter, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordningar

Arbetsordning för byggnadsnämndens arbetsutskott Pdf, 82.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för fastighetsnämndens fastighetsdelegation Pdf, 118.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för tekniska nämndens arbetsutskott Pdf, 242.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för kulturnämndens arbetsutskott Pdf, 98 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för nämnden för idrott och friluftslivs arbetsutskott Pdf, 202.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för nämnden för personer med funktionsnedsättnings arbetsutskott 2018-2022 Pdf, 132.3 kB.

Arbetsordning för individ- och familjenämndens arbetsutskott Pdf, 74.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för kommunfullmäktige Pdf, 307.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för förskolenämndens beredningsutskott 2018-2022 Pdf, 27.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för grundskolenämndens beredningsutskott 2018-2022 Pdf, 83 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för utbildning- och arbetsmarknadsnämnden beredningsutskott 2018-2022 Pdf, 29.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter och taxor

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg

Avgifter för omsorg, stöd och hjälp Öppnas i nytt fönster.

Avgifter för bad, idrott, båtplatser, skollokaler med mera Pdf, 733.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgift för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen Pdf, 296.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Pdf, 99.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter Pdf, 110.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgift vid upplåtelse av offentlig plats Pdf, 202.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Pdf, 96.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för uppdragsverksamhet - miljö- och konsumentnämnden Pdf, 89.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för grävning och återställning i allmän platsmark Pdf, 86.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för allmänna handlingar Pdf, 111.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för Västerås stads offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen Pdf, 202.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för renhållning 2019 Pdf, 743 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter inom arkivvården

Riktlinje för hantering av arkiv inom Västerås stad Pdf, 66.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationshanteringsplaner

Västerås stad - Stadsgemensam informationshanteringsplan Pdf, 1.3 MB.

Byggnadsnämnden - stadsbyggnadsförvaltningen Pdf, 350.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsnämnden Pdf, 926.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Förskolenämnden Pdf, 679.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Grundskolenämnden Pdf, 837.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Individ- och familjenämnden Pdf, 901.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen Pdf, 436.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden - kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen Pdf, 534.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden - stadsarkivet Pdf, 312.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och konsumentnämnden Pdf, 992.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande Pdf, 304.8 kB.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Skultuna kommundelsnämnd Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Tekniska nämnden Pdf, 529.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Pdf, 828.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Valnämnden Pdf, 247.6 kB.

Äldrenämnden Pdf, 906.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarnämnden Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster.

Ordningsföreskrifter och andra föreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter (gäller från 2021-03-01) Pdf, 11.3 MB.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Pdf, 21.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokala ordningsföreskrifter torghandel Pdf, 119.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter för avfallshantering, VafabMiljö kommunalförbund Pdf, 433.5 kB.

Planer

Biblioteksplan för Västerås stad, remissupplaga Pdf, 346.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Västerås stads vattenplan Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Reglementen

Reglemente för byggnadsnämnden Pdf, 64.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för fastighetsnämnden Pdf, 68.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för förskolenämnden Pdf, 119.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för grundskolenämnden Pdf, 119.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för individ- och familjenämnden Pdf, 139.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för kommunstyrelsen Pdf, 649.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för kulturnämnden Pdf, 123 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för miljö- och konsumentnämnden Pdf, 130.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för nämnden för personer med funktionsnedsättning Pdf, 114.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för nämnden för idrott, fritid och förebyggande Pdf, 123 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Skultuna kommundelsnämnd Pdf, 117.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för tekniska nämnden Pdf, 64.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Pdf, 321.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för valnämnden Pdf, 181.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Västerås stads revisorer Pdf, 253.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för äldrenämnden Pdf, 167.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för överförmyndarnämnden Pdf, 116.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer

Riktlinje för barn- och elevtransport förskola - förskolenämnden Pdf, 346.9 kB.

Reviderad Riktlinje för skolskjuts grundskola och grundsärskola - grundskolenämnden Pdf, 380.9 kB.

Riktlinje för elevresor gymnasieskola och skolskjuts gymnasiesärskola - utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Pdf, 119.5 kB.

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen - nämnden för personer med funktionsnedsättning Pdf, 425.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen - äldrenämnden Pdf, 418.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för hantering av trygghetsskapande teknik inom särskilda boenden för äldre Pdf, 85.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, vuxen - individ- och familjenämnden Pdf, 234.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt LSS - nämnden för personer med funktionsnedsättning Pdf, 601.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för ersättning till kontrakterade jourfamiljer Pdf, 214.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för familjehemsersättning - individ- och familjenämnden Pdf, 175.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag - äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning Pdf, 256.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljökrav för fordonstvättar - riktlinjer för miljö- och konsumentnämnden Pdf, 95.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för mobila farthinder Pdf, 669.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 571.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Pdf, 254.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för handläggning av avloppsärenden Pdf, 141.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för röstmottagning - valnämnden Pdf, 277.2 kB.