Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

I Västerås har vi maxtaxa. Det innebär att högsta avgiften för ett barn i förskola och pedagogisk omsorg är 1688 kronor per månad.

Avgifter

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 56250 kronor per månad före skatt eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 1688 kronor per månad.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande, så att avgiften för hushållet blir rätt. Med familjeförhållande menar vi personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte. Anger du ingen inkomst kommer högsta avgift enligt maxtaxan att tas ut. Har du ingen inkomst skriv 0 (noll), då får du ingen avgift och ingen faktura.

Ändra inkomst och familjeförhållande i e-tjänsten för förskola och fritidshem

Beräkna din avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Avgiften är preliminär

Avgiften gäller från och med första introduktionsdagen (inskolningsdagen) och betalas i efterskott varje månad. Du betalar avgiften till Västerås stad även om ditt barn har fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg. Avgiften är lika för plats i kommunal och fristående förskola samt enskild pedagogisk omsorg. Du måste betala avgiften även om barnet är hemma för sjukdom eller ni har semester. Vid utebliven betalning använder sig Västerås stad av räntelagens regler om dröjsmålsränta och inkasso. Hushåll där avgiften beräknas hamna under 100 kronor betalar ingen avgift.

Du kan betala avgiften med faktura, e-faktura eller genom autogiro. E-faktura väljer du i din internetbank. Kom ihåg att e-faktura och autogiro avslutar du i din internetbank.

Autogiro anmäler du i formuläret nedan. Om du ändrar ditt bankkonto eller byter bank under tiden du har autogiro måste du meddela Västerås stad.

Formulär för anmälan om betalning av avgiften genom autogiro

För barn 1-3 år - upp till 15 timmar per vecka

Barn 1: 2,25 procent av inkomsten, dock högst 1266 kronor per månad

Barn 2: 1,5 procent av inkomsten, dock högst 844 kronor per månad

Barn 3: 0,75 procent av inkomsten, dock högst 422 kronor per månad

Barn 4: ingen avgift

För barn 1-3 år – mer än 15 timmar per vecka

Barn 1: 3 procent av inkomsten, dock högst 1688 kronor per månad

Barn 2: 2 procent av inkomsten, dock högst 1125 kronor per månad

Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad

Barn 4: ingen avgift

Avgiften gäller till och med den 14 augusti det år barnet fyller tre år.

Det yngsta barnet räknas som barn 1, och därefter med stigande ålder.

Beräkna din avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Avgiften är preliminär

För barn 3-5 år

Barn 1: 2,25 procent av inkomsten, dock högst 1266 kronor per månad

Barn 2: 1,5 procent av inkomsten, dock högst 844 kronor per månad

Barn 3: 0,75 procent av inkomsten, dock högst 422 kronor per månad

Barn 4: ingen avgift

Avgiften gäller från och med den 15 augusti det år barnet fyller tre år.

Det yngsta barnet räknas som barn 1, och därefter med stigande ålder.

På avgiften för alla barn 3-5 år görs ett avdrag för allmän förskola.

Beräkna din avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Avgiften är preliminär

Avgiftsfri allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan. Det motsvarar 15 timmar per vecka. Allmän förskola följer grundskolans terminer och lov, det innebär att barnet är ledigt när skolan har lov. Kontakta aktuell förskola för att få veta vilka tider som gäller. Du ansöker om plats via e-tjänsten.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Avgiftsgrundande inkomst

Din avgift beräknas på den inkomst före skatt per månad (bruttoinkomst) som du redovisar i deklarationen. Om hushållet får ändrad inkomst ska du ange ny inkomst i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Anger du ingen inkomst kommer högsta avgift enligt maxtaxan att tas ut. Har du ingen inkomst skriv 0 (noll).

E-tjänst för förskola och fritidshem

I listan nedan har vi tagit upp några av de vanligaste inkomsterna:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Överskott av näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (ej CSN)
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetionsutbildning för värnpliktiga med mera
 • Omvårdnadsbidrag för barn (arvodesdelen)

Avgiftskontroll

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Därför genomför Västerås stad en kontroll av avgiften som betalats in under 2020. De uppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Information om avgiftskontroll

Plats med delad faktura

Maxtaxa gäller även vid delad faktura. Varje hushåll betalar en procentuell del av avgiften i förhållande till inkomst. I avgiftsberäkningen har vi samma beräkningsgrund oavsett delad eller gemensam faktura. Anmäl ändrade familjeförhållanden i e-tjänsten.

Regler om plats med delad faktura, se under rubriken Avgifter

E-tjänst för förskola och fritidshem

Uppsägningstid

Om du säger upp barnets plats vid förskola eller pedagogisk omsorg, eller byter till allmän förskola, har du två månaders uppsägningstid.

Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller inte. När du säger upp platsen mer än två månader före sista närvarodag för ditt barn betalar du fram till sista närvarodag. Om sista närvarodag för ditt barn är mindre än två månader från den dag då du gör uppsägningen, betalar du för platsen under hela uppsägningstiden. Det gäller även vid uppsägning i samband med föräldraledighet.

Om ditt barn byter verksamhet gäller följande:

 • Vid byte mellan till exempel förskola och fritidshem påverkas avgiften från och med det datum då barnet börjar i den nya verksamheten.
 • Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller vid byte från en enhet till en annan, vid byte från en verksamhetsform till en annan eller när plats på fritidshem sägs upp över sommaren.

Regler om uppsägningstid, se under rubriken Säga upp plats

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och anpassad grundskola
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se