Visa sökformulär

Avgifter för omsorg, stöd och hjälp

Den vård och omsorg du får utifrån socialtjänstlagen (SoL) är avgiftsbelagd. Avgifterna beror på vilka insatser som du är beviljad. Har du ett stort behov av omsorg finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala per månad, det kallas maxtaxa.

Avgifter och taxor

Din avgift för omsorg, stöd och hjälp beror på vilka insatser som du är beviljad. Avgifterna är fasta men det finns ett högkostnadsskydd. Det betyder att det finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala per månad, en så kallad maxtaxa.

Maxtaxan för år 2023 är 2 359 kronor/månad.

Maxtaxan är lika över hela landet. För makar, som båda är beviljad avgiftsbelagda insatser, gäller maxtaxan var och en för sig. Måltidsavgiften räknas inte med i maxtaxan, den betalas utöver.

Följande avgifter räknas ihop och samordnas inom maxtaxan:

 • Hemtjänst i ordinärt boende
 • Hemtjänst på servicehus
 • Trygghetsskapande teknik
 • Omvårdnadsavgift på äldreboende
 • Omvårdnadsavgift i korttidsboende
 • Avgift för hemtjänst till barnfamiljer
 • Avlösning (utöver 12 timmar/månad)

Följande avgifter räknas inte in i maxtaxan:

 • Måltidsavgift i ordinärt boende
 • Måltidsavgift på servicehus
 • Måltidsavgift på äldreboende
 • Måltidsavgift vid korttidsvistelse
 • Måltidsavgift i daglig verksamhet

Mer om insatserna (klicka på plustecknet för att läsa mer)

Avgiften för hemtjänst är beroende av omfattningen på dina beviljade insatser. Du betalar för utförd tid månadsvis i efterskott enligt följande nivåer:

 1. Hemtjänst upp till 6 timmar kostar 293 kronor per timme
 2. Hemtjänst över 6 timmar upp till 20 timmar kostar 1 992 kronor per månad
 3. Hemtjänst över 20 timmar upp till 30 timmar kostar 2 109 kronor per månad
 4. Hemtjänst över 30 timmar upp till 40 timmar kostar 2 227 kronor per månad
 5. Hemtjänst mer än 40 timmar per månad kostar 2 359 kronor

Detta kan medföra att du betalar samma avgift för olika månader trots att du fått olika antal insatser utfört, om dessa är inom samma avgiftsnivå.

Hemtjänst kan till exempel vara något/några av följande insatser:

 • Service (till exempel bostadens skötsel, tillredning av måltider, hjälp med inköp, stöd till post, bank och läkare etcetera).
 • Personlig omvårdnad (till exempel hjälp med eller stöd för att kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien, egenvård).
 • Personlig vård (till exempel dusch, kroppsvård, toalettbesök, på- och avklädning, äta- och dricka, bäddning).
 • Aktivitet (social samvaro och promenad utomhus).
 • Ledsagning (stöd att uträtta ärenden, ta sig till och från aktiviteter som till exempel mötesplats/träffpunkt).

Vilka hemtjänstinsatser som beviljats framgår av beslutet från biståndshandläggaren.

Med trygghetsskapande teknik menas bland annat trygghetslarm, GPS-larm, kameratillsyn och telefontillsyn.

Avgift för trygghetsskapande teknik debiteras med ett fast belopp per månad, oavsett antalet teknik/funktioner som du har beviljats. Detta gäller även om du är beviljad två trygghetslarm, till exempel ett larm i ditt ordinära boende och ett larm i ditt fritidsboende.

Avgift för trygghetsskapande teknik i ordinärt boende, debiteras så länge någon trygghetsskapande teknik är installerad i hemmet och fram till och med den månad allt är återlämnat. Avgiften ingår i maxtaxan och är 229 kronor per månad.

Om du har trygghetslarm och bor med en person som också har trygghetslarm debiteras avgiften för var och en av er.

Bor du på ett servicehus är trygghetsskapande teknik en obligatorisk avgift och avgiften ingår i maxtaxan. Avgift tas ut från och med inflyttningsdag med ett fast belopp per månad oavsett antalet teknik/funktioner som beviljats.

Bor du på ett äldreboende ingår kostnad för trygghetsskapande teknik i omvårdnadsavgiften.

Den som beviljas hemleverans av färdiglagad mat bestämmer själv antalet portioner per vecka. Kostnaden är 65 kronor/portion.
Du debiteras i efterskott för de antal portioner du beställt. Avgift för måltider ingår inte i maxtaxan.

Dagverksamhet är gratis. Däremot betalar du 93 kronor per dag för måltider. Avgift för måltider ingår inte i maxtaxan.

Bor du i servicehus och är beviljad hemtjänst betalar du för beviljade insatser per månad enligt samma taxa som hemtjänst.
Avgift för trygghetsskapande teknik är en obligatorisk avgift när du bor på servicehus och kostnaden för detta är 229 kronor/månad. Om du har biståndsbeslut på färdiglagad mat är kostnaden 65 kronor/portion. Du kan också välja ett månadsabonnemang, detta kostar 4027 kronor/månad.

Observera att det inte är alla servicehus som har restaurang.

Är du beviljad särskilt boende i form av äldreboende eller gruppboende betalar du omvårdnadsavgift samt måltidsavgift. För boende på äldreboende/gruppboende ingår kostnad för trygghetsskapande teknik i omvårdnadsavgiften.

Som hyresgäst betalar du hyra enligt hyreskontrakt från hyresvärden. Hyror handläggs inte av biståndshandläggare eller avgiftshandläggare utan av din hyresvärd, se kontaktuppgifter på din faktura eller hyreskontraktet.

Måltidsavgift (abonnemang) kostar 4 027 kronor per månad.
Omvårdnadsavgift kostar 2 359 kronor per månad
(Totalt 6 386 kronor per månad)

Kommunen kan erbjuda så kallade korttidsplatser där du kan bo om du har ett tillfälligt ökat vårdbehov. Det fungerar också som avlastning för anhörig som vårdar närstående i hemmet.

Måltidsavgift (dygnspris) 132 kronor
Omvårdnadsavgift (dygnspris) 79 kronor
Boendeavgift/dag > 90 dagar (dygnspris) kostar 81 kronor per dag
Boendeavgift > 90 dagar (maxavgift) kostar 2 423 kronor per månad

Boendestöd kan ges som hembesök eller e-hemtjänst. För boendestöd är insatserna helt kostnadsfria.

En närstående som vårdar en anhörig i hemmet kan få avlösning. Avgiften för avlösning är kostnadsfri för upp till tolv timmar/månad. Därutöver är avgiften densamma som för hemtjänst.

Avgiftsbeslut

När du har blivit beviljad avgiftsbelagda insatser skickar en avgiftshandläggare ett avgiftsbeslut till dig. Avgiftsbeslutet visar avgiften per månad för dina beviljade insatser. Avgiftsbeslutet är inte en faktura. Fakturan kommer månadsvis i efterskott och kan komma att skilja sig från avgiftsbeslutet eftersom du debiteras för utförda insatser.

Klicka på plustecknet för att läsa mer.

Underlag för beräkning av avgiftsutrymme

Det första avgiftsbeslutet är alltid beräknat och beslutat utan beräkning av avgiftsutrymme (betalningsförmåga). Tillsammans med avgiftsbeslutet får du blanketten ”Underlag för beräkning av avgiftsutrymme”. Om du fyller i och skickar in den tillsammans med begärda bilagor kan avgiftshandläggaren beräkna ditt avgiftsutrymme (betalningsförmåga) och dina möjligheter till reducering. Eventuell reducering gäller från och med den månad komplett ifylld blankett med begärda bilagor inkommer. Det är frivilligt att fylla i och skicka in blanketten.

Du ansvarar själv för att meddela avgiftshandläggaren förändringar som gäller till exempel din inkomst, överskott av kapital, bostadstillägg, bostadskostnad eller civilstånd. Nytt avgiftsbeslut beräknas från och med den månad underlag om förändring inkommer.

Blankett: Underlag för beräkning av avgiftsutrymme 2023 Word, 164 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här beräknar vi ditt avgiftsutrymme (betalningsförmåga)

Om du har skickat in blanketten ”Underlag för beräkning av avgiftsutrymme” med begärda bilagor kan ditt avgiftsutrymme (betalningsförmåga) beräknas. För att räkna ut avgiftsutrymmet utgår avgiftshandläggaren från din bruttoinkomst. Därefter görs avdrag för skatt, kostnader för boendet samt levnadskostnader (minimibelopp). Det som blir kvar utgör ditt avgiftsutrymme (betalningsförmåga). Betalningsförmågan jämförs sedan med taxan på de insatser du beviljats. Observera att det inte tas hänsyn till privata skulder vid beräkning av avgiftsutrymme.

Så här räknas avgiften ut
+ Bruttoinkomster, inklusive eventuellt bostadstillägg
– Skatt
– Bostadskostnad
– Levnadskostnader (minimibelopp)
= Betalningsförmåga (avgiftsutrymme)

Den totala avgiften blir aldrig högre än din betalningsförmåga, under förutsättning att en riktigt ifylld blankett lämnats in. Om avgifterna överstiger din betalningsförmåga så reduceras avgifterna med mellanskillnaden.

Den summa pengar var och en anses behöva för att klara sin vardag kallas minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet för 2023 är:

 • För ensamstående personer från 65 år är minimibeloppet 6 470 kronor per månad.
 • För gifta/sambo från 65 år är minimibeloppet 5 279 kronor per månad.
 • För ensamstående personer under 65 år är minimibeloppet 7 117 kronor per månad.
 • För gifta/sambo under 65 år är minimibeloppet 5 807 kronor per månad.

Tillägg för matkostnad (gäller endast på äldreboende/gruppboende) är 857 kronor per månad.

Höjning av minimibeloppet

Individuell höjning av minimibeloppet kan ges av exempelvis följande orsaker:

 • Fördyrad kost
 • Familje- och arbetssituation
 • Kostnader till följd av funktionsnedsättning
 • Kostnader för god man eller förvaltare

Ansökan om höjning av minimibeloppet ska ansökas på en enskild blankett till avgiftshandläggare. Det krävs att kostnaderna är regelbundet återkommande under minst sex månader och uppgår till minst 400 kronor per månad. Kostnaderna ska styrkas med kvitto eller liknande. Läkarintyg kan komma att krävas i vissa fall. Höjning beviljas för ett år i taget därefter måste du lämna in en ny ansökan. Blankett får du via avgiftshandläggaren.

Bor du på äldreboende/gruppboende görs automatiskt ett individuellt tillägg till minimibeloppet för matkostnaden.

Blankett: Ansökan om individuellt tillägg till minimibeloppet Word, 229 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du flyttar från egen bostad till en särskild boendeform, det vill säga äldreboende eller servicehus, har du möjlighet att ansöka om tillägg till minimibeloppet på grund av dubbla boendekostnader. Detta förutsätter att du kan visa att försäljning av bostad har påbörjats eller att hyreskontrakt sagts upp i samband med inflyttning till särskilt boende.

Tillägget kan reducera den avgift för omvårdnads- och måltidsavgift som du debiteras för på det särskilda boendet. Du ansöker om detta på särskild blankett och skickar den till avgiftshandläggaren.

Eventuellt tillägg gäller tidigast från och med den månad ansökan med efterfrågade bilagor kommer in till avgiftshandläggaren. Tillägg kan som längst beviljas i tre månader. Tillägget gäller från och med inflyttningsdatum i det särskilda boendet. Hyran/boendekostnaden påverkas inte av detta tillägg utan ska betalas för sig till respektive hyresvärd.

Blankett: Ansökan om tillägg till minimibeloppet på grund av dubbla boendekostnader Word, 224 kB, öppnas i nytt fönster.

Om make eller maka flyttar till ett särskilt boende kan nedsättning av avgiften ske. Det så kallade kvarboendeskyddet garanterar att den som bor kvar hemma inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

Så här kan du betala (klicka på plustecknet för att läsa mer)

Fakturan kommer månadsvis i efterskott runt den 20:e med förfallodatum den sista i innevarande månad. Fakturan kan komma att skilja sig från avgiftsbeslutet då du debiteras för utförda insatser. Lägsta faktureringsbelopp per månad 68 kronor. Har du frågor om den utförda tiden av hemtjänst eller antalet debiterade dagar på korttidsplats kontaktar du utföraren.

Du kan ansöka om autogiro. Du får blanketten via avgiftshandläggare eller kontaktcenter. Som ny kund får du alltid den första fakturan med inbetalningskort. Även om du betalar dina fakturor via autogiro skickas en pappersfaktura hem till dig månadsvis.

Ansök om autogiro via Västerås stads e-tjänst för autogiro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du fakturan till din email istället för att få en pappersfaktura hemskickad till dig så kontaktar du Ekonomicenter genom att ringa Kontaktcenter, 39 27 25. Gäller inte om du redan har e-faktura eller Kivra, se sedan.

Med e-faktura får du dina räkningar samlade i internetbanken, vilket ger dig kontroll och överblick över obetalda och betalda räkningar. Ansökan om e-faktura gör du via din internetbank.

Om du är ansluten till den digitala brevlådan Kivra får du din faktura för vård och omsorg dit. Du kan själv avanmäla i Kivra appen eller via deras support om du inte önskar få stadens fakturor denna väg.

Överklaga ett avgiftsbeslut

Om du inte är nöjd med avgiftsbeslutet måste du överlaga det inom tre (3) veckor från den dag du fick ta del av beslutet. På avgiftsbeslutet finns information om hur du går till väga.

Du behöver inte överklaga om till exempel hyran eller inkomsterna du tidigare angett är felaktiga. Då kan du i stället få ditt avgiftsbeslut omprövat genom att lämna in korrekta uppgifter så att avgiftshandläggaren kan göra en ny beräkning av ditt avgiftsutrymme.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Johan Crusefalk

Ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontakta Johan Crusefalk om du vill:

 • Lämna synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre eller för personer med funktionsnedsättning. Till exempel hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, daglig verksamhet, korttidsboende, äldreboende, boendestöd och boende i LSS gruppbostad.
 • Lämna klagomål på kontakten med handläggare vid biståndsenheten äldre, biståndsenheten funktionsnedsättning eller hälso- och sjukvårdsenheten.

Telefonnummer: 021-39 39 50

Kontakt

Relaterade dokument