Avgifter för omsorg, stöd och hjälp

Den vård och omsorg du får utifrån socialtjänstlagen (SoL) är avgiftsbelagd. Avgifterna beror på vilka insatser som du är beviljad. Har du ett stort behov av omsorg finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala per månad, det kallas maxtaxa.

Avgifter och taxor

Din avgift för omsorg, stöd och hjälp beror på vilka insatser som du är beviljad. Avgifterna är fasta men det finns ett högkostnadsskydd. Det betyder att det finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala per månad, en så kallad maxtaxa.

Maxtaxan för år 2024 är 2 575 kronor/månad.

Maxtaxan är lika över hela landet. För makar, som båda är beviljade avgiftsbelagda insatser, gäller maxtaxan var och en för sig. Måltidsavgiften räknas inte med i maxtaxan, den betalas utöver.

Följande avgifter räknas ihop och samordnas inom maxtaxan:

 • Hemtjänst i ordinärt boende
 • Hemtjänst på servicehus
 • Trygghetsskapande teknik
 • Omvårdnadsavgift på äldreboende
 • Omvårdnadsavgift i korttidsboende
 • Avgift för hemtjänst till barnfamiljer
 • Avlösning (utöver 12 timmar/månad)

Följande avgifter räknas inte in i maxtaxan:

 • Måltidsavgift i ordinärt boende
 • Måltidsavgift på servicehus
 • Måltidsavgift på äldreboende
 • Måltidsavgift vid korttidsvistelse
 • Måltidsavgift i daglig verksamhet

Mer om insatserna (klicka på plustecknet för att läsa mer)

Avgiften för hemtjänst är beroende av omfattningen på dina beviljade insatser. Det spelar ingen roll vilken utförare du har valt (kommunens hemtjänst eller ett privat företag som är godkänt av kommunen), det är samma avgift oavsett och fakturan kommer alltid från Vård- och omsorgsförvaltningen. Du betalar för utförd hemtjänst månadsvis i efterskott enligt följande nivåer:

 1. Hemtjänst upp till 6 timmar kostar 320 kronor per timme
 2. Hemtjänst över 6 timmar upp till 20 timmar kostar 2 175 kronor per månad
 3. Hemtjänst över 20 timmar upp till 30 timmar kostar 2 302 kronor per månad
 4. Hemtjänst över 30 timmar upp till 40 timmar kostar 2 430 kronor per månad
 5. Hemtjänst mer än 40 timmar per månad kostar 2 575 kronor

Detta kan medföra att du betalar samma avgift för olika månader trots att du fått olika antal insatser utfört, om dessa är inom samma avgiftsnivå.

Hemtjänst kan till exempel vara något/några av följande insatser:

 • Service (till exempel bostadens skötsel, tillredning av måltider, hjälp med inköp, stöd till post, bank och läkare etcetera).
 • Personlig omvårdnad (till exempel hjälp med eller stöd för att kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien, egenvård).
 • Personlig vård (till exempel dusch, kroppsvård, toalettbesök, på- och avklädning, äta- och dricka, bäddning).
 • Aktivitet (social samvaro och promenad utomhus).
 • Ledsagning (stöd att uträtta ärenden, ta sig till och från aktiviteter som till exempel mötesplats/träffpunkt).

Vilka hemtjänstinsatser som du är beviljad framgår av beslutet som du fått från biståndshandläggaren.

Med trygghetsskapande teknik menas bland annat trygghetslarm, tillsyn under natten via kamera/telefon samt GPS-larm.

Avgift för trygghetsskapande teknik debiteras med ett fast belopp per månad, oavsett antalet teknik/funktioner som du har beviljats. Detta gäller även om du är beviljad två trygghetslarm, till exempel ett larm i ditt ordinära boende och ett larm i ditt fritidsboende.

Avgift för trygghetsskapande teknik i ordinärt boende debiteras så länge någon trygghetsskapande teknik är installerad i hemmet och fram till och med den månad allt är återlämnat. Avgiften ingår i maxtaxan och är 250 kronor per månad.

Om du har trygghetslarm och bor med en person som också har trygghetslarm debiteras avgiften för var och en av er.

Bra att veta för dig som bor i ordinärt boende:

 • Avgift för trygghetsskapande teknik i ordinärt boende debiteras från och med när du fått den installerad och tills att den återlämnats.
 • För frågor om trygghetsskapande teknik i ordinärt boende ringer du 021-39 25 50.

Bra att veta för dig som bor i särskilt boende:

 • Trygghetsskapande teknik är en obligatorisk avgift om du bor på servicehus.
 • Bor du på ett äldreboende eller gruppboende ingår kostnaden för trygghetsskapande teknik i omvårdnadsavgiften.
 • För frågor om trygghetsskapande teknik i särskilt boende kontaktar du det särskilda boendet.

Om du är beviljad hemleverans av färdiglagad mat bestämmer du själv antalet portioner per vecka. Kostnaden är 69 kronor/portion. Du debiteras i efterskott för de antal portioner du beställt. Avgift för måltider ingår inte i maxtaxan.

Att deltaga på aktiviteter på dagverksamhet är gratis. Däremot betalar du 98 kronor per dag för måltider. Du debiteras i efterskott för de antal dagar du vistats på dagverksamhet. Avgift för måltider ingår inte i maxtaxan.

Bor du i servicehus och är beviljad hemtjänst betalar du för beviljade insatser per månad enligt samma taxa som hemtjänst i ordinärt boende.

Avgift för trygghetsskapande teknik är en obligatorisk avgift när du bor på servicehus och kostnaden för detta är 250 kronor/månad. Om du har biståndsbeslut på färdiglagad mat är kostnaden 69 kronor/portion. Du kan också välja ett månadsabonnemang, detta kostar 4 252 kronor/månad.

Observera att det inte är alla servicehus som har restaurang.

Som hyresgäst betalar du hyra enligt hyreskontrakt från hyresvärden. Hyror handläggs inte av biståndshandläggare eller avgiftshandläggare utan av din hyresvärd, se kontaktuppgifter på din hyresfaktura eller hyreskontraktet.

Är du beviljad särskilt boende i form av äldreboende eller gruppboende betalar du omvårdnadsavgift samt måltidsavgift. För boende på äldreboende/gruppboende ingår kostnad för trygghetsskapande teknik i omvårdnadsavgiften.

Som hyresgäst betalar du hyra enligt hyreskontrakt från hyresvärden. Hyror handläggs inte av biståndshandläggare eller avgiftshandläggare utan av din hyresvärd, se kontaktuppgifter på din hyresfaktura eller hyreskontraktet.

Måltidsavgift (abonnemang) kostar 4 252 kronor per månad.
Omvårdnadsavgift kostar 2 575 kronor per månad
(Totalt 6 827 kronor per månad)


Kommunen kan bevilja så kallade korttidsplatser där du kan bo om du har ett tillfälligt ökat vårdbehov. Det fungerar också som avlastning för anhörig som vårdar närstående i hemmet.

Måltidsavgift (dygnspris) 139 kronor
Omvårdnadsavgift (dygnspris) 86 kronor
Boendeavgift/dag > 90 dagar (dygnspris) kostar 88 kronor per dag
Boendeavgift > 90 dagar (maxavgift) kostar 2 645 kronor per månad

Boendestöd kan ges som hembesök eller e-hemtjänst. För boendestöd är insatserna helt kostnadsfria.

En närstående som vårdar en anhörig i hemmet kan få avlösning. Avgiften för avlösning är kostnadsfri för upp till tolv timmar/månad. Därutöver är avgiften densamma som för hemtjänst.

Avgiftsbeslut

När du har blivit beviljad avgiftsbelagda insatser skickar en avgiftshandläggare ett avgiftsbeslut till dig. Avgiftsbeslutet visar avgiften per månad för dina beviljade insatser. Avgiftsbeslutet är inte en faktura. Fakturan kommer månadsvis i efterskott och kan komma att skilja sig från avgiftsbeslutet eftersom du debiteras för utförda insatser.

Vid frågor om dina beviljade insatser kontaktar du biståndshandläggaren via Västerås stads Kontaktcenter på telefonnummer 021-39 27 25.

Klicka på plustecknet för att läsa mer.

Underlag för beräkning av avgiftsutrymme

Det första avgiftsbeslutet är alltid beräknat och beslutat utan beräkning av avgiftsutrymme (betalningsförmåga). Tillsammans med det första avgiftsbeslutet får du blanketten ”Underlag för beräkning av avgiftsutrymme”. Om du fyller i och skickar in den tillsammans med begärda bilagor kan avgiftshandläggaren beräkna ditt avgiftsutrymme (betalningsförmåga) och dina möjligheter till reducering. Eventuell reducering gäller från och med den månad komplett ifylld blankett med begärda bilagor inkommer. Det är frivilligt att fylla i och skicka in blanketten.

Du ansvarar själv för att meddela avgiftshandläggaren förändringar som gäller till exempel din inkomst, överskott av kapital, bostadstillägg, bostadskostnad eller civilstånd. Nytt avgiftsbeslut beräknas från och med den månad underlag om förändring inkommer.

Blankett: Underlag för beräkning av avgiftsutrymme Word, 292.5 kB.

Så här beräknar vi ditt avgiftsutrymme (betalningsförmåga)

Om du har skickat in blanketten ”Underlag för beräkning av avgiftsutrymme” med begärda bilagor kan ditt avgiftsutrymme (betalningsförmåga) beräknas. För att räkna ut avgiftsutrymmet utgår avgiftshandläggaren från din bruttoinkomst. Därefter görs avdrag för skatt, kostnader för boendet samt levnadskostnader (minimibelopp). Det som blir kvar utgör ditt avgiftsutrymme (betalningsförmåga). Betalningsförmågan jämförs sedan med taxan på de insatser du beviljats. Observera att det inte tas hänsyn till privata skulder vid beräkning av avgiftsutrymme.

Så här räknas avgiften ut
+ Bruttoinkomster, inklusive eventuellt bostadstillägg
– Skatt
– Bostadskostnad*)
– Levnadskostnader, minimibelopp*)
+/- eventuella tillägg och/eller avdrag från minimibeloppet*)
*) Summan av dessa kostnader kallas "Förbehållsbelopp".
= Betalningsförmåga (avgiftsutrymme)

Den totala avgiften blir aldrig högre än din betalningsförmåga, under förutsättning att en riktigt ifylld blankett lämnats in. Om avgifterna överstiger din betalningsförmåga så reduceras avgifterna med mellanskillnaden.

Vid beräkning av ditt avgiftsutrymme tar vi hänsyn till din inkomst, din boendekostnad samt ett lagstadgat minimibelopp, dessa kostnader utgör tillsammans ett förbehållsbelopp.

Minimibeloppet

Den summa pengar var och en anses behöva för att klara sin vardag kallas minimibelopp. Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen och ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet för 2024 är:

 • För ensamstående personer från 65 år är minimibeloppet 7 062 kronor per månad.
 • För gifta/sambo från 65 år är minimibeloppet 5 762 kronor per månad.
 • För ensamstående personer under 65 år är minimibeloppet 7 768 kronor per månad.
 • För gifta/sambo under 65 år är minimibeloppet 6 338 kronor per månad

Tillägg för matkostnad (gäller endast på äldreboende/gruppboende) är 922 kronor per månad.

Individuellt tillägg till förbehållsbeloppet

Vid beräkning av ditt avgiftsutrymme tar vi hänsyn till din inkomst, din boendekostnad samt ett lagstadgat minimibelopp, dessa kostnader utgör tillsammans ett förbehållsbelopp.

Om du har ökade kostnader för till exempel god man, fördyrad kost eller familjesituation kan du ansöka om individuellt tillägg till förbehållsbeloppet som vi då tar hänsyn till vid beräkning av ditt avgiftsutrymme. Kontakta avgiftshandläggare för att få blanketten ”Ansökan om individuellt tillägg till förbehållsbeloppet”. Se även blankett nedan.

 • Om du fyller i och skickar in blanketten tillsammans med begärda bilagor kan avgiftshandläggaren beräkna ditt tillägg till förbehållsbeloppet och dina möjligheter till reducerad avgift.
 • En eventuell reducering gäller från och med den månad som komplett ifylld blankett med begärda bilagor kommer in till kommunen.

Ansökan behöver uppfylla dessa krav

 • Behovet måste vara regelbundet under en period av minst sex sammanhängande månader.
 • Kostnaden måste uppgå till minst 400 kr per månad.

Ansökan kan medföra att någon av följande omsorgsavgifter reduceras (minskas):

 • Avgiften för hemtjänst och trygghetsskapande teknik i ordinärt boende.
 • Omvårdnadsavgiften och måltidsavgiften på äldreboende/gruppboende.
 • Avgiften för hemtjänst och trygghetsskapande teknik på servicehus.

Exempel på vilka kostnader som du kan ansöka om tillägg till förbehållsbeloppet för:

 • God man
 • Mediciner som inte ingår i högkostnadsskyddet
 • Matkostnader (lunch) i ordinärt boende på grund av biståndsbeslut
 • Specialkost (ordinerad)

(Bor du på äldreboende/gruppboende görs automatiskt ett individuellt tillägg till förbehållsbeloppet för matkostnaden.)

Blankett: Ansökan om individuellt tillägg till förbehållsbeloppet Word, 229.5 kB.

Blankett: Underlag för beräkning av avgiftsutrymme Word, 292.5 kB.

När du flyttar från din bostad till ett särskilt boende, det vill säga äldreboende/gruppboende eller servicehus, så kan dubbla boendekostnader uppstå medan du avvecklar din tidigare bostad. Om du får dubbla boendekostnader kan du ansöka om reducering av dina omsorgsavgifter. Detta gäller även om du flyttar från ett särskilt boende till ett annat särskilt boende.

Vad menas med att avveckla en bostad?

Det betyder att en försäljning har påbörjats eller att hyreskontraktet har sagts upp.

Ansökan kan medföra att någon av följande omsorgsavgifter reduceras (minskas)

 • Omvårdnadsavgiften och måltidsavgiften på äldreboende/gruppboende.
 • Avgiften för hemtjänst och trygghetsskapande teknik på servicehus.

Bra att veta

 • Hänsyn till dubbla boendekostnader kan tidigast tas från och med den månad som vi tagit emot din ansökan med efterfrågade handlingar.
 • Hänsyn till dubbla boendekostnader kan som längst beviljas tre månader från och med inflyttningsdatum i det särskilda boendet.
 • Du kan inte ansöka retroaktivt, alltså inte i efterskott.
 • Ansökan medför inte någon form av utbetalning eller bidrag.
 • Ansökan påverkar inte hyrorna/boendekostnaden, utan dessa behöver du betala precis som vanligt.
 • Om vi i efterhand upptäcker att du lämnat felaktiga uppgifter, kommer du att få krav på återbetalning.
 • Hänsyn till dubbla boendekostnader kan inte tas om make/maka/sambo eller annan bor kvar i den egna bostaden eller om bostaden har överlåtits.

Bifoga följande handlingar med din ansökan

 • Vid hyrd bostad bifoga bekräftelse på uppsägning där det framgår vilket datum som avtalet upphör att gälla.
 • Vid ägd bostad bifoga handlingar som visar att bostaden är under försäljning (mäklaruppdrag).
 • Komplett ifylld blankett ”Underlag för beräkning av avgiftsutrymme 2023” (om blanketten inte tidigare under året har skickats in).

Läs mer om och ansök genom att fylla i blanketterna

Blankett: Ansökan om reducering av omsorgsavgifter på grund av dubbla boendekostnader Word, 217.5 kB.

Blankett: Underlag för beräkning av avgiftsutrymme Word, 292.5 kB.

När en av två makar flyttar till ett särskilt boende görs beräkning av avgiftsutrymme på det sätt som är mest fördelaktigt. Antingen genom tudelning med kvarboendeskydd eller som ensamstående. Beräkningsreglerna tillämpas om avgiftsutrymmet sedan tidigare är beräknat, i annat fall behöver du skicka in blanketten ”Underlag för beräkning av avgiftsutrymme” med begärda bilagor.

(Kvarboendeskydd innebär att vid beräkning av avgiftsutrymme sammanräknas och tudelas bådas inkomster och bådas boendekostnader. Om avgiftsutrymmet för din hemmavarande make/maka blir negativt så ökas ditt förbehållsbelopp med motsvarande belopp. Detta medför att ditt avgiftsutrymme (betalningsförmåga) minskas med motsvarande belopp och kan medföra reducering av din avgift för omvårdnad och måltidsavgift på äldreboende/gruppboende eller avgiften för hemtjänst och trygghetsskapande teknik på servicehus.

Så här kan du betala (klicka på plustecknet för att läsa mer)

Fakturan kommer månadsvis i efterskott runt den 20:e med förfallodatum den sista dagen i innevarande månad. Fakturan kan komma att skilja sig från avgiftsbeslutet då du debiteras för utförda insatser. Lägsta faktureringsbelopp per månad är 74 kronor.

Kontakta respektive utförare om du har frågor om:

 • Utförd hemtjänst som du debiterats för
 • Antal dygn på korttidsplats som du debiterats för
 • Antalet matlåda/lunch som du debiterats för

Kontakta Ekonomicenter genom att ringa 021-39 27 12 eller 021-39 11 88

 • Om du behöver göra upp en avbetalningsplan för att dela upp betalningen av en faktura
 • Om du råkat betala en faktura dubbelt.
 • Om du undrar om ansökan för autogiro har inkommit och om den handlagts.
 • Om du behöver anstånd med betalningen av en faktura, det vill säga flytta fram förfallodatumet.
 • Om du vill få din faktura via mejl.

Kontakta avgiftshandläggaren genom att ringa Kontaktcenter, 021-39 27 25:

 • Om du vill ändra adress för mottagare av faktura.
 • Om du vill få blankett för autogiro hemskickad till dig.
 • Om du behöver en kopia av en faktura.

Observera att avgiftshandläggarna inte handlägger hyror. Vid frågor om hyror eller din faktura för hyran får du kontakta din hyresvärd, se kontaktuppgifter på hyresfakturan eller hyreskontraktet.

Vill du betala fakturan via autogiro kan du anmäla det på Västerås stads hemsida. Du kan även fylla i och skicka in blanketten som du fick tillsammans med ditt första avgiftsbeslut. Behöver du en ny blankett så kontaktar du avgiftshandläggare, namn och telefonnummer står uppe till vänster på avgiftsbeslutet. Blanketten finns även nedan. Som ny kund får du alltid den första fakturan med inbetalningskort. Även om du betalar dina fakturor via autogiro skickas en pappersfaktura hem till dig månadsvis. Vid frågor om autogiro kontaktar du kommunens Ekonomicenter på telefonnummer 021-39 27 12 eller 021-39 11 88. För att avsluta autogiro behöver du kontakta din bank.

Ansök om autogiro via Västerås stads e-tjänst för autogiro

Medgivande Autogiro Word, 187 kB.

Vill du få fakturan till din mejl istället för att få en pappersfaktura hemskickad till dig så kontaktar du Ekonomicenter på telefonnummer 021-39 27 12 eller 021-39 11 88. Du kan inte få faktura via mejl om du redan har e-faktura eller Kivra, se nedan. För att avsluta faktura via mejl kontaktar du Ekonomicenter.

Med e-faktura får du dina räkningar samlade i internetbanken, vilket ger dig kontroll och överblick över obetalda och betalda räkningar. Ansökan om e-faktura gör du via din internetbank.

Om du är ansluten till den digitala brevlådan Kivra får du din faktura för vård och omsorg dit. Du kan själv avanmäla i Kivra-appen eller via deras support om du inte önskar få stadens fakturor denna väg.

Överklaga ett avgiftsbeslut

Om du inte är nöjd med avgiftsbeslutet kan du skriftligen överklaga det inom tre (3) veckor från den dag du fick ta del av beslutet. På avgiftsbeslutet finns information om hur du går till väga.

Du behöver inte överklaga om till exempel hyran eller inkomsterna du tidigare angett är felaktiga. Då kan du i stället få ditt avgiftsbeslut omprövat genom att lämna in korrekta uppgifter så att avgiftshandläggaren kan göra en ny beräkning av ditt avgiftsutrymme.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vi värnar om dina synpunkter. De är en viktig del i vårt utvecklingsarbete och hos oss är det Kontaktcenter som tar emot dessa. Vänligen fyll i formuläret för att vidarebefordra dina synpunkter på verksamheten. Tack!

Formulär för synpunkter och klagomål

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30. Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument