Planprogram för Oxbackens centrum, Almelund, pp 35

Planprogrammet har blivit godkänt av byggnadsnämnden den 16 juni 2016. Det är nu ett underlag för den fortsatta planeringen.

Om planprogrammet

Syftet med programmet är att ta fram ett för­slag på hur Ox­backens centrum ska kunna ut­vecklas i fram­tiden. Vi tittar på olika delar för att få en bra lösning. Det är bland annat trafik och parkering, sociala aspekter och hur om­rådet ska kunna kompletteras. Plan­pro­grammet ska sedan vara ett under­lag när vi ska ta fram nya detalj­planer i om­rådet.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram plan­pro­gram. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas be­slut om att pro­grammet ska god­kännas som under­lag för fort­satt detalj­planering.

Vad är ett plan­program?

I ett plan­program ges ut­gångs­punkter och rikt­linjer för ett fortsatt arbete med detalj­planer. I pro­gram­skedet ger vi sak­ägare som är berörda en tidig insyn och på­verkan i planeringen. Ett pro­gram tas till exempel fram vid svåra plan­ärenden, där över­sikts­planen inte kan ge till­räckligt med rikt­linjer. Det kan också tas fram ett plan­program om för­slaget till plan strider mot över­sikts­planen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se