Detaljplan för Öster Mälar­strand, etapp 3, dp 1797

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 29 maj 2015.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att full­följa inten­tioner­na i den för­djupade över­sikts­planen för Centrala Mälar­stranden. Det görs genom att pröva lämplig om­fatt­ning och in­rikt­ning för det som kommer att byggas. Det gäller främst bo­städer och in­slag av verk­sam­heter, som inte är störande.

Illustrationsbild över Kajstaden på Öster Mälarstrand med människor i förgrunden mot ny bebyggelse i bagrunden.

Illustrationsbild över Öster Mälarstrand - Kajstaden

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se