Visa sökformulär

Markanvisning Najaden 2, Öster Mälarstrand

Västerås stad bjuder in till markanvisning för bostadsbebyggelse inom kvarteret Najaden på Öster Mälarstrand enligt gällande dp 1842. Marknadens aktörer inbjuds att inkomma med bud avseende fastigheten Najaden 2.

Markanvisningen är avslutad. Fastighetsnämnden beslutade 2020-11-17 § 250 att markanvisa Najaden 2 till Sveafastigheter Bostad AB.

Inbjudan att lämna anbud

Västerås stad bjuder in till markanvisning för bostadsbebyggelse inom kvarteret Najaden på Öster Mälarstrand. Marknadens aktörer inbjuds att inkomma med bud avseende fastigheten Najaden 2.

En övergripande utgångspunkt för markanvisningen är stadens arbete med Öster Mälarstrand som en hållbar stadsdel, vilket vi vill ska gå som en röd tråd genom planering och byggande. Minst 30 % av lägenheterna i det kommande projektet ska utgöras av ägarlägenheter.

Ert förslag med handlingar och anbud ska sändas till teknik- och fastighetsförvaltningen senast 2020-10-30.

Markanvisningsförfrågan görs på uppdrag av fastighetsnämnden som vidare fattar beslut om att teckna markanvisningsavtal med byggaktör. Utvärdering och bedömning av inlämnade förslag genomförs av tjänstemän inom Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Anbudet ska innehålla

  • Redovisning av punkterna i grundvillkoren. Staden bedömer om byggaktören har den kompetens och stabilitet som krävs för att kunna genomföra projektet.
  • Pris uttryckt i kr/kvm ljus BTA
  • Utformning och gestaltning - redovisa arkitekt och referensprojekt
  • Kort redogörelse och förbindelse avseende övriga förutsättningar för markanvisningen

Detaljerad information

Samtliga förutsättningar och tillvägagångssätt för denna markanvisning finns i "Program markanvisning Najaden 2", se rubriken Relaterade dokument nedan.

Frågor och svar

Kan 100 procent av grundtalet lösas via parkeringsköp i den kommunala parkeringsanläggningen?

Ja, det är möjligt. Definitivt besked ges vid tecknande av parkeringsavtal i samband med bygglov då det är "först till kvarn" som gäller.

I plankartan finns en e-bestämmelse som anger att 90 % av byggbar yta får utnyttjas. Gäller detta hela byggrätten eller endast 4-våningsbyggnaden där e-bestämmelsen finns markerad? Enligt tävlingsprogrammet verkar det gälla hela byggrätten på Najaden 2.

Förtydligande - det gäller bara byggrätten för 4-våningsbyggnaden.

Tillgång till plankartan i DWG-format?

Ja, har lagts ut i underlaget till markanvisningen, se Relaterade dokument nedan.

Står fri upplåtelseform utöver minst 30% ÄR, om man tittar på HR vad är då Västerås avgäldsränta? Finns möjlighet att köpa ut marken som en framtida option?

Avgäldsräntan vid nyupplåtelse av tomträtt på Öster Mälarstrand är för närvarande 3,25 %. Friköp är möjligt, då utifrån pris enligt oberoende värdering vid tidpunkten för friköp.

Ska vi betala moms på p-köpet? 3,5*pris basbelopp exkl. moms står det.

Ja

P-norm i planbeskrivningen är 1,0 men i riktlinjer för parkering 10/1000BTA, vilket dokument är det som gäller?

Det är riktlinjerna som gäller.

Höjden +48 är exakt 16 våningar och på övriga byggrätter i samma dp med samma höjd är det 15 våningar, finns det någon tanke med detta eller är det lägre rumshöjd ni räknat med i planen och vill vi ha 3m mellan bjälklag så är det 15 våningar som vi får satsa på om vi ska få plats med ett tak?

I praktiken får man nog räkna med att det bara ryms 15 våningar inom +48, men teoretiskt tillåts 16 vån.

Kan vi placera HCP på förgårdsmark eller allmän platsmark då det inte finns någon infart till kvarteret om vi inte skapar en portal eller backrörelse över trottoar som vi ogärna ser som lösning?

HCP på allmän platsmark tillåts ej. Om det är möjligt/lämpligt inom förgårdsmark eller inte får utredas vid bygglovhanteringen.

Utvärdering är kr per ljus BTA. Är detta snittpriset på tilltänkt total ljus BTA eller enbart den del som friköps. Avser ett läge där 30% blir friköpt ÄR enligt fråga 4 ovan.

Avser pris för total ljus BTA. Om tomträtt väljs för del av projektet räknas avgälden också utifrån angivet pris.

Med anledning av svaret "I praktiken får man nog räkna med att det bara ryms 15 våningar inom +48, men teoretiskt tillåts 16 vån."
Innebär detta att den uppskattade byggrätten om 6 800 kvm BTA som förutsätts nyttjas, fortfarande ligger fast eller kan byggrätten accepteras bli något mindre?

Bedömningen utgår från 15 våningar. Mindre avvikelser kan accepteras om det bedöms lämpligt efter detaljprojektering.

Förstår jag det rätt att det är möjligt att utnyttja erbjudandet om tomträtt men att man friköper delen för äganderätterna genom 3D-fastighetsbildning? Eller gäller tomträtt för hela fastigheten? Om vi kan erbjuda olika anbud på upplåtelseformerna, kan vi redovisa det i anbudet och accepteras det av kommunen?

Ja, tomträtt erbjuds endast för hyresrätt. För ägarlägenheter och bostadsrätt gäller köp. Anbudet kan delas om det är tydligt vad snittpriset i kr/kvm ljus BTA för hela byggrätten i så fall skulle bli.

Det står att garage ovan mark och i källarplan inte ska inkluderas i ljus BTA. Gäller det också rampen ner till garaget, som är en del av garaget?

Exakt gränsdragning fastställs när ritningsunderlag finns framme, men rimligen bör garageramp inte inkluderas i ljus BTA.

Finns någon krav på hur ÄR ska förmedlas i ett senare skede?

Nej

Finns någon krav på hur ÄR ska förmedlas i ett senare skede?

Nej

Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Kom ihåg: Säg upp fritidsplats i tid

    Om ditt barn inte ska fortsätta på fritids efter sommaren måste du säga upp platsen i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Det räcker inte att du säger till personalen på fritids. Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum som uppsägningen har kommit in till Västerås stad.

  • Bra tips inför sommarens byggprojekt

    Ska du ta tag i en byggdröm i sommar? Du kan behöva bygglov och vi kan hjälpa dig att planera din bygglovsansökan så att det blir rätt från början. Här är några tips från stadens bygglovsavdelning.