Visa sökformulär

Frågor och svar om förskola och pedagogisk omsorg

Om du har ansökt om kommunal förskola senast fyra månader före behovsdatum ska du erbjudas plats för barnet på behovsdatum. Erbjudande om plats inom fyra månader gäller inte fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.

När du uppger datum för behov av plats är det viktigt att du räknar med cirka två veckor för inskolning. Ditt barn ska ha fyllt ett år innan inskolningen kan börja.

Om du bara har önskat fristående förskolor eller enskild pedagogisk omsorg kontaktar du aktuell enhet för information.

Du svarar på erbjudandet i e-tjänsten genom att gå in på Min sida, Mina aktuella ärenden och klicka på länken till erbjudandet.

Om barnet har två vårdnadshavare ska båda svara på erbjudandet, annars kan inte barnet börja i verksamheten.

E-tjänst för förskola och fritidshem Länk till annan webbplats.

Om du har ansökt om kommunal förskola senast fyra månader före behovsdatum ska du erbjudas plats för barnet på behovsdatum, för att du ska ha möjlighet att börja arbeta eller studera. Finns det inte plats på något av dina önskemål kan du bli erbjuden en plats på en förskola som du inte har önskat. Vi gör då allt vi kan för att hitta en förskola så nära hemmet som möjligt.

Erbjudande om plats inom fyra månader gäller inte fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.

Du blir erbjuden en förskola som du inte har önskat och tackar ja för att du ska börja arbeta eller studera. Din ansökan stängs och du kan göra en ny ansökan.

Läs mer om byte av förskola under frågan Hur byter jag förskola till mitt barn?

Om ditt barn inte har någon plats och du svarar nej till ett erbjudande stängs din ansökan. Du kan göra en ny ansökan när du vill. Söker du till en kommunal förskola får du ett nytt erbjudande när det finns lediga platser och senast inom fyra månader.

Om ditt barn har en plats och du svarar nej till erbjudandet om byte av förskola stängs din ansökan. Läs mer om byte av förskola under frågan Hur byter jag förskola för mitt barn?

Förskola och pedagogisk omsorg har ett speciellt ansvar för barn som behöver särskilt stöd. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Stödet ska utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar.

Om du anser att ditt barn har omfattande behov av särskilt stöd i förskola eller pedagogisk omsorg och du ännu inte har någon plats, ring Västerås stads Kontaktcenter för mer information, telefon 021-39 00 00, knappval 2, vardagar 08:00-16:30.

Om ditt barn har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg kontaktar du enhetschef/rektor.

Senast fyra månader innan du har behov.

Oavsett ansökningstid ska barnet erbjudas en plats i kommunal förskola från ditt behovsdatum om du har anmält behov senast fyra månader innan.

Erbjudande om plats inom fyra månader gäller inte fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.

Du gör en ny ansökan i e-tjänsten. När det finns plats får du ett erbjudande. Erbjudande av plats inom fyra månader gäller inte vid byte av förskola.

E-tjänst för förskola och fritidshem Länk till annan webbplats.

Ja, men en ny ansökan måste göras i e-tjänsten. Allmän förskola följer grundskolans terminer.

Vill du byta från förskoleverksamhet till allmän förskola gäller två månaders uppsägningstid och en ny ansökan måste göras.

E-tjänst för förskola och fritidshem Länk till annan webbplats.

Båda vårdnadshavarnas arbetstid eller studietid är avgörande för den tid som ditt barn får i verksamheten.

Om den andra vårdnadshavaren arbetar deltid, studerar deltid eller är arbetssökande så är det den tiden som avgör barnets tid i verksamheten.

Västerås stad bedömer hur mycket tid varje barn har rätt till. Tiden baseras enligt skollagen på föräldrarnas arbetstid/studietid och resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen.

Västerås stad utgår ifrån den förälder som har behov av minst antal timmar, enligt följande:

  • Om du är föräldraledig får ditt barn vara 15 timmar per vecka. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år kan barnet få upp till 20 timmar per vecka.
  • Om du är arbetssökande får ditt barn vara 20 timmar per vecka. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år kan barnet få upp till 25 timmar per vecka.
  • Om du studerar får ditt barn vara utifrån hur mycket du studerar, behovet ska uppdateras efter sex månader.
  • Om du arbetar får ditt barn vara utifrån hur mycket du arbetar.

Möjlighet till mer tid i förskola och pedagogisk omsorg för barn, från tre år, till föräldralediga och arbetssökande, gäller från 1 juli 2021 Länk till annan webbplats.

Enligt barnkonventionen har barn rätt till fritid, lek och vila. Det betyder att barn ska ha ledigt och semester, precis som vuxna. Det vill säga när vårdnadshavare är ledig, så är barnet ledig.

En plats kostar cirka 151 000 kr per barn och år. Detta har du som invånare till största delen betalat genom skatter. Du betalar en viss procent av din lön, beroende på hur många timmar ditt barn är i verksamhet per vecka samt hur många barn er familj har i verksamheten.

Avgiften förändras när familjens inkomster minskar eller ökar. När du får en ändrad inkomst anmäler du ändringen i e-tjänsten för att få rätt avgift. Om felaktig inkomst lämnats har kommunen rätt att i efterhand kräva in för lågt inbetald avgift. Det görs i avgiftskontrollen.

Avgiften är lika för plats i kommunal och fristående förskola samt enskild pedagogisk omsorg.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Avgiften förändras när familjens inkomster minskar eller ökar. När du får en ändrad inkomst anmäler du ändringen i e-tjänsten för att få rätt avgift.

E-tjänst för förskola och fritidshem Länk till annan webbplats.

Vid frågor om din faktura kontaktar du Västerås stads Kontaktcenter.
Telefon 021-39 00 00, knappval 2, vardagar 08:00-16:30.

Om ditt barn är 3-5 år har du ett avdrag på avgiften för allmän förskola. Avdraget gäller från och med 15 augusti det år barnet fyller tre år. Med maxtaxa blir avgiften densamma oavsett antal timmar i verksamheten.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Vid frågor om din faktura kontaktar du Västerås stads Kontaktcenter.
Telefon 021-39 00 00, knappval 2, vardagar 08:00-16:30.

Det kan bero på att du har ändrat inkomst eller ändrat tid i verksamheten.

Vid frågor om din faktura kontaktar du Västerås stads Kontaktcenter.
Telefon 021-39 00 00, knappval 2, vardagar 08:00-16:30.

Du sjukanmäler ditt barn till förskolan eller pedagogiska omsorgen.

Om du är hemma med ett sjukt barn får friska syskon vara i förskolan eller pedagogiska omsorgen. Vid magsjuka rekommenderas att även syskon stannar hemma.

Om föräldrarna arbetar eller studerar och har ett behov måste förskolan ordna plats till barnet.

Under sommaren när många barn är lediga kan förskolor och pedagogisk omsorg samarbeta. Det kan innebära att barn får vara på en annan förskola eller pedagogisk omsorg. Föräldrar erbjuds att i god tid besöka den tillfälliga placeringen.

Förskolor och pedagogisk omsorg kan inte stänga verksamheten utan att erbjuda ett alternativ vid behov.

Barnet får ha kvar platsen högst två månader från det datum som barnet är folkbokfört i den nya kommunen.

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

  • förskola
  • fritidshem
  • grundskola
  • grundsärskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.
Observera! Under perioden 28 juni till och med 20 augusti har Kontaktcenter sommaröppettider: 07.30 - 16.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2