Faunapassage Falkenbergska kvarnen

Området vid Falkenbergska kvarnen utvecklas. Vi bygger en faunapassage och förstärker och breddar gång- och cykelvägen.

Preliminär tidplan

Projektet har försenats jämfört med den ursprungliga tidplanen. Det beror bland annat på att anpassade och mer tidskrävande metoder behövs för att hantera de lösa och förorenade sedimenten i ån. Även spontningsarbetena i ån har tagit längre tid än planerat och höga flöden har också försvårat arbetet.

  • Under våren 2024 görs diverse arbeten vid och runt trädäcket. Slutligen kommer vi att återställa och asfaltera gång- och cykelbanan och öppna upp området för gång- och cykeltrafik igen. Preliminärt sker det i juli 2024
  • Faunapassagen är nu klar, men kan behöva efterjusteras något under året.

Om projektet

  • En faunapassage byggs vid dammen vid Falkenbergska kvarnen. Det görs för att skapa en fri vandringsväg för fiskar så att de kan passera från Mälaren upp till lekområden längre upp i Svartån. Faunapassagen är en del i EU-projektet Life IP Rich Waters
  • Strandmiljön utvecklas genom att ett trädäck byggs intill ån för att öka tillgängligheten. Det är en del i projektet Svartåstråket
  • Gång- och cykelbanan på åns sydvästra sida stabiliseras och breddas. Det görs för att öka tillgängligheten för cykel. Under byggtiden används den avstängda vägen för byggtrafik.

Omledning

  • Under tiden gång- och cykelvägen är avstängd leds trafiken om. Se kartan.

Påverkas djurlivet?

Vi gör allt vi kan för att djurlivet ska påverkas så lite som möjligt, bland annat försöker vi minimera grumlingen av vattnet. Vissa träd i området kommer att behöva tas ner, men utpekade träd med särskilda värden ska bevaras och skyddas. Belysningen kommer att begränsas för att fladdermössen ska störas så lite som möjligt.

På sikt kommer djurlivet att gynnas då vi nu tar hand om bottensediment som har visat sig innehålla föroreningar, bland annat zink, koppar och polyaromatiska kolväten (PAH-er). Nivåerna är inte alarmerande höga, men att sedimenten täcks över gör att miljön för djurlivet på sikt blir bättre än tidigare.Anna Thunell (MP), dåvarande ordförande i tekniska nämnden och Fredrik Johansson, ställföreträdande platschef för Westcon, tog det symboliska första spadtaget 29 juni 2022.

Anna Thunell (MP), dåvarande ordförande i tekniska nämnden och Fredrik Johansson, ställföreträdande platschef för Westcon, tog det symboliska första spadtaget 29 juni 2022.

Karta som visar omledningsvägen för gång- och cykeltrafik

Det rödmarkerade området visar den avstängda gång- och cykelvägen. Det grönmarkerade området visar omledningen av gång- och cykelvägen.

Faunapassagen sedd från den gångbro som idag finns över Svartån vid dammen. Illustration: Norconsult.

Faunapassagen sedd från den gångbro som idag finns över Svartån vid dammen. Illustration: Norconsult


Vad kostar det?

Kostnaden var ursprungligen beräknad till cirka 41 miljoner kronor.

Vi vet ännu inte slutsumman för inkapslingen av sedimenten men staden har ett speciellt konto avsatt för miljöskulder så fördyringen påverkar inte någon verksamhet i Västerås stad.

Logga för EU-projektet Life
Logga för Rich Waters
Logga för Havs- och vattenmyndigheten.

Prenumerera på information

Vill du få ett meddelanden om det händer något nytt? Prenumerera gärna på våra uppdateringar genom att ange din e-postadress i fältet nedan. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Observera! Avsändaren heter Sitevisionproduktion@vasteras.se och ämnet Faunapassage Falkenbergska kvarnen.

Tänk på att anmälan innebär att du samtycker till att vi får hantera en av dina personuppgifter (i detta fall din mejladress) för att göra utskick. Läs därför samtyckestexten nedan innan du anmäler dig.

Hantera prenumeration

Därför behöver vi ditt samtycke
Västerås stad, tekniska nämnden, behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Personuppgiften, som i detta fall består av din mejladress, kommer att samlas in via denna sida och användas för att skicka ut information när det sker uppdateringar på sidan Faunapassage vid Falkenbergska kvarnen.

Du avgör själv om du vill lämna ut personuppgifter i form av din mejladress. Uppgifterna kommer att behandlas internt på teknik- och fastighetsförvaltningen. Eftersom sidan Faunapassage Falkenbergska kvarnen uppdateras kontinuerligt kommer dina personuppgifter (i form av din mejladress) att sparas och behandlas tillsvidare. Vid större tekniska uppdateringar kan Västerås stad, tekniska nämnden, välja att radera prenumerationsfunktionen från sidan och därmed samtliga personuppgifter som samlats in via denna sida. Då kommer då vanligtvis bli informerad om detta i förväg. Du kan dock när som helst återkalla ditt samtycke. Läs mer om dina rättigheter via länken nedan.

Samtycke
Genom att under "Prenumerera på viktig information" klicka i ”Prenumerera”, sen skriva in din mejladress och slutligen klicka på ”ok” så samtycker du till att Västerås stad, tekniska nämnden, får behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående text.

Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten genom att klicka i "Avsluta prenumeration" och ange din mejladress på samma sätt som vid registrering.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se