Visa sökformulär

Utförare av personlig assistans enligt LSS

Här finns information för dig som är privat assistansanordnare eller egen arbetsgivare och utför personlig assistans enligt 9 § 2 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ekonomisk ersättning för utförd personlig assistans

Västerås stad utger ekonomiskt stöd för faktiska kostnader för beviljade assistanstimmar i enlighet med beslut tagna av kommunen enligt 9 § 2 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Från och med 1 januari 2021 är ersättningen till utförare av personlig assistans enligt LSS 299 kronor per timme. Västerås stad ersätter med 95 procent av den statliga schablonen som är 315 kronor för 2021. Ersättningen avser kommunala beslut i Västerås om personlig assistans enligt LSS.

 • Ersättning för år 2021: 299 kronor per timme
 • Ersättning för år 2020: 289 kronor per timme
 • Ersättning för år 2019:284,81 kronor i timmen.

Redovisning av assistans utförd av assistansanordnare

Nedan hittar du som assistansanordnare information om vilka dokument du ska skicka in innan assistansen börjar utföras samt hur du redovisar utförd assistans

Redovisning för utförd personlig assistans enligt 9 § 2 LSS sker via Västerås stads E-tjänst för assistansanordnare. Redovisningen sker i Pulsens krypterade e-tjänst via inloggning med Siths-kort (Telia), mobilt bank-ID eller E-legitimation.

Inga fakturor tas emot.

Utbetalning för utförd personlig assistans grundar sig på den tidsredovisning som månadsvis lämnas till Västerås stad i efterhand enligt 11 a § LSS. Efter genomförd granskning sker utbetalning av ersättning. Tidrapporterna för utförd assistans bifogas i e-tjänsten.

Observera att du som assistansanordnare behöver ha fullmakt från klienten att företräda hen gentemot Västerås stad i ärendet. Ombud som redovisar den utförda assistansen i e-tjänsten behöver ha fullmakt att företräda enskild. Fullmakten ska inkomma i original till Västerås stads postadress. För adressuppgift, se nedan.

Innan assistansen börjar utföras ska nedanstående handlingar skickas in via e-tjänst till Västerås stad.

Du skickar in handlingarna via Västerås stads e-tjänst Länk till annan webbplats.

Redovisning av utförd assistans sker i Västerås stads e-tjänst. För att få ersättning så måste du skicka in ett redovisningsformulär tillsammans med bifogad tidsredovisning varje månad. Tidsredovisningen ska innehålla följande.

 • Tidsredovisning för utförd assistans i form av tidrapporter för respektive assistent.
 • Tidrapporterna ska vara undertecknade av assistenter och arbetsledare/chef eller ombud som finns omnämnd i fullmakten.
 • Namn och personnummer på assistansberättigad ska framgå av tidrapporten.

Egna tidrapporter kan användas alternativt så går det att använda Västerås stads tidsredovisningsblankett.

Västerås stads blankett för tidsredovisning. Excel, 25.4 kB.

Faktura ska inte skickas. Ersättning för utförd assistans betalas ut först efter att redovisningen har inkommit, blivit granskad och godkänd av Västerås stad.

Redovisning vid tillfällig utökning av personlig assistans

Tillfällig utökning

Vid tillfällig utökning av personlig assistans gäller samma rutin. Redovisning av utförd tid sker i e-tjänsten efter att enskild har fått ett beslut.

Tillfällig utökning avseende retroaktiv period

Nya tidrapporter behöver inte bifogas i e-tjänsten om redovisning avser retroaktivt beslut och tidrapporter sedan tidigare skickats in till biståndshandläggare på Biståndsenheten funktionsnedsättning LSS. Ange under rubrik ”Övrig information” att tidrapporter sedan tidigare är inskickade.

Vid första ersättningstillfället eller vid ändrade förhållanden ska blankett ”Betalningsmottagare av ersättning av assistansersättning” skickas in till Västerås stad.

Blanketten Betalningsmottagare av assistansersättning Word, 219 kB.

Den enskilde fyller i blanketten. Assistansanordnaren bifogar blanketten via Västerås stads e-tjänst i samband med redovisning av utförd assistans.

Västerås stad granskar inkommen redovisning i enlighet med gällande bestämmelser i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det innebär bland annat att vi granskar att utförd personlig assistans överensstämmer med enskilds beslut om personlig assistans.

I vissa situationer betalar vi inte ut ersättning för utförd assistans i enlighet med 9 § 2 för assistans som utförts av någon som:

 • som inte har fyllt 18 år,
 • som är bosatt utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 • som till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande orsak saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent, eller

på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2-4 § lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete, 5-10 b § arbetstidslagen (1982:673) eller kollektivavtal som uppfyller kraven i 3 § arbetstidslagen. Lag (2012:930).

När samtliga underlag inkommit och granskning har skett att redovisningen är korrekt betalas ersättningen ut i enlighet med uppgifterna i blankett ”Betalningsmottagare av ersättning av assistansersättning”.

Enligt 12 § LSS får kommunen besluta om återbetalning av ekonomiskt stöd som kommunen beviljat enligt 9 § 2, om den som erhållit stödet eller hans eller hennes ställföreträdare genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att det ekonomiska stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Detsamma gäller om det ekonomiska stödet annars har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som erhållit stödet eller hans eller hennes ställföreträdare skäligen borde ha insett detta.

Redovisning av assistans utförd av egen arbetsgivare

Nedan hittar du som egen arbetsgivare information om vilka dokument du måste ha skickat in innan assistansen börjar utföras samt hur du redovisar utförd assistans.

Utbetalning för utförd personlig assistans grundar sig på den tidsredovisning du lämnar in månadsvis i efterhand enligt 11 a § LSS. Efter genomförd granskning sker utbetalning av ersättning.

E-tjänsten för utförd assistans är ännu inte tillgänglig för dig som är egen arbetsgivare. Under fliken nedan ”Innan assistans börjar utföras” finns information om handlingar som du skickar in till Västerås stad innan assistansen börjar att utföras.

För information om hur du därefter redovisar utförd assistans, vänligen kontakta Västerås stad, Enheten för kontroll och granskning, om hur du går tillväga. För kontaktuppgifter, se nedan.

Innan assistansen börjar utföras ska nedanstående handlingar skickas in till Västerås stad:

 • Uppgift som visar att du är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.
 • Uppgift om anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg att du anställer assistenter själv.
 • Blankett ”Uppgifter om personlig assistent – Anmälan från arbetsgivare.

Hämta blanketten "Uppgifter om personlig assistent – Anmälan från arbetsgivare" Word, 216.5 kB.

Handlingarna skickas in till Västerås stad via post, se postadress nedan alternativt via secure mail. Secure mail är Västerås stads system för säker e-post. Om du vill använda securemail meddelar du oss ett mobilnummer och en e-postadress så skapar vi ett secure-mail konto åt dig.

Västerås stad granskar inkommen redovisning i enlighet med gällande bestämmelser i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det innebär bland annat att vi granskar att utförd personlig assistans överensstämmer med enskilds beslut om personlig assistans.

I vissa situationer betalar vi inte ut ersättning för utförd assistans i enlighet med 9 § 2 för assistans som utförts av någon som:

 • som inte har fyllt 18 år,
 • som är bosatt utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 • som till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande orsak saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent, eller

på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2-4 § lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete, 5-10 b § arbetstidslagen (1982:673) eller kollektivavtal som uppfyller kraven i 3 § arbetstidslagen. Lag (2012:930).

 Västerås stad ersätter för tid som du har redovisat till oss att dina anställda assistenter har utfört. För att du ska kunna få ersättning för utförd personlig assistans behöver du meddela oss dina kontouppgifter samt inkomma med ett kontobevis. Kontobeviset beställer du från din bank.

När vi har fått information om kontouppgifter samt kontobeviset betalas pengarna till ditt bankkonto.

Om kontobevis

Ett kontobevis från bank visar vem som är innehavare av ett bankkontonummer. Det fungerar som en garanti för att uppgifterna är korrekta och att ersättningen kommer till rätt mottagare.

Kontakta din bank om du har frågor om hur du får ett kontobevis!

Enligt 12 § LSS får kommunen besluta om återbetalning av ekonomiskt stöd som kommunen beviljat enligt 9 § 2, om den som erhållit stödet eller hans eller hennes ställföreträdare genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att det ekonomiska stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Detsamma gäller om det ekonomiska stödet annars har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som erhållit stödet eller hans eller hennes ställföreträdare skäligen borde ha insett detta.

Ekonomisk ersättning i samband med ordinarie personlig assistens sjukfrånvaro enligt 9 § 2 LSS

Västerås stad är skyldig att bistå med vikarie eller ge ekonomiskt stöd om den ordinarie personlige assistentens sjukfrånvaro inte täcks av beviljade assistanstimmar, enligt 9 § 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Västerås stads ersättning motsvarar den faktiska merkostnaden som utgörs av kostnaden motsvarande sjuklön till ordinarie personlig assistent. Västerås stad kan bara bistå med ekonomiskt stöd om en vikare har anlitats som har utfört assistans. Det är Västerås stad som avgör vilket underlag som krävs för att utredningen ska anses vara tillräcklig.

Det är du som tar emot assistansen, du som är rättslig företrädare för den som tar emot assistansen eller du som blivit utsedd av den som tar emot assistansen genom fullmakt som kan begära ekonomiskt stöd. Du måste göra en begäran om ekonomiskt stöd varje gång den ordinarie personlige assistenten är sjuk.

Du som tar emot assistansen kan genom fullmakt ge din assistansanordnare rätt att ansöka om ekonomisk ersättning i samband med ordinarie personlig assistens sjukfrånvaro, ta del av beslutet samt ta emot ekonomisk ersättning. Du som tar emot assistansen skickar in en fullmakt i original till Västerås stad, Biståndsenheten funktionsnedsättning LSS. Fullmakten ska skickas i original till biståndsenheten funktionsnedsättning, se postadress nedan.

Fullmakt från den assistansberättigade så att assistansanordnaren kan agera ombud vid ansökan Word, 199 kB.

Biståndsenheten funktionsnedsättning handlägger din ansökan om ekonomisk ersättning och fattar beslut om ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS. Du kan överklaga beslutet om du inte är nöjd.

Faktura ska inte skickas.

Du gör din begäran i Pulsens krypterade e-tjänst för begäran om ekonomisk ersättning i samband med ordinarie assistents sjukfrånvaro via inloggning med Siths-kort (Telia), mobilt bank-ID eller E-legitimation.

Basansvar personlig assistans

När du som är assistansutförare på grund av särskilda skäl inte kan utföra assistansen hos den enskilde kan du kontakta kommunens utförare av basansvar för tillfällig hjälp med en vikarie.

När du som assistansutförare har behov av tillfällig hjälp med en vikarie kontaktar du Humana.

 • Klockan 6.00-08.00 ring 020-120 00 65
 • Klockan 8.00-17.00 ring 021-813 04 00
 • Klockan 17.00-23.00 ring 020-120 00 65
 • Klockan 23.00-6.00 ring 0771-18 10 08

Vid avbokning av vikarie debiteras assistansutförare för bokad och överenskommen tid. Kostnad för vikarie regleras mellan assistansutföraren och Humana AB.

För mer information, utförare för basansvar:

Frida Johansson
Distriktschef
e-post: Frida.Johansson@humana.se
Telefon: +46 859929939

För mer information

Frågor om redovisning för utförd personlig assistans
E-post: vof.assistans@vasteras.se

Frågor om ekonomiskt stöd för ordinarie personlige assistents sjukfrånvaro (sjuklön)
E-post: vof.assistans.sjuklon@vasteras.se

Frågor om e-tjänsten
Annika Bärgård, förvaltningsledare Vård & Omsorg
Telefon: 021-39 27 11
E-post: annika.bargard@vasteras.se

Västerås stads postadress
Västerås stad, Vård och omsorgsförvaltningen,
Biståndsenheten funktionsnedsättning, 721 87 Västerås