Visa sökformulär

Information till utförare av personlig assistans

På den här sidan hittar du som är assistansanordnare information om två olika saker. Del 1 handlar om ersättning för utförd personlig assistans. Del 2 handlar om ekonomisk ersättning i samband med ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro.

Del 1 - Ersättning för utförd personlig assistans

Från och med 1 januari 2020 är ersättningen till utförare av personlig assistans 289 kronor per timme. Det gäller ersättning för personlig assistans enligt LSS, det vill säga kommunala beslut i Västerås. Ersättning för år 2019 har varit 284,81 kronor i timmen. Det motsvarar 95 procent av den statliga schablonen. Nämnden för personer med funktionsnedsättning har beslutat om förändringen, som är en av flera åtgärder för att få nämndens budget i balans.

För mera information kontakta vof.assistans[at]vasteras.se

Del 2 – Ekonomisk ersättning i samband med ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro

Västerås stads ansvar

Kommunen Västerås stad är skyldig att bistå med vikarie eller ge ekonomiskt stöd om den ordinarie personlige assistentens sjukfrånvaro inte täcks av beviljade assistanstimmar, enligt 9 § 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Västerås stads ersättning motsvarar den faktiska merkostnaden som utgörs av kostnaden motsvarande sjuklön till ordinarie personlig assistent.

Västerås stad kan bara bistå med ekonomiskt stöd om en vikare har anlitats som har utfört assistans. Det är Västerås stad som avgör vilket underlag som krävs för att utredningen ska anses vara tillräcklig.

Vem kan begära?

Det är du som tar emot assistansen, du som är rättslig företrädare för den som tar emot assistansen eller du som blivit utsedd av den som tar emot assistansen genom fullmakt som kan begära ekonomiskt stöd. Du måste göra en begäran om ekonomiskt stöd varje gång den ordinarie personlige assistenten är sjuk.

Fullmakt

Du som tar emot assistansen kan genom fullmakt ge din assistansanordnare rätt att ansöka, ta del av beslutet samt ta emot ekonomisk ersättning. Du som tar emot assistansen ska i så fall skicka in en fullmakt i original till Västerås stad, biståndsenheten funktionsnedsättning. Du hittar blanketten nedan:

Fullmakt från den assistansberättigade så att assistansanordnaren kan agera ombud vid ansökanWord

Fullmakten ska skickas i original till biståndsenheten funktionsnedsättning:

Västerås stad
Vård och omsorgsförvaltningen
Biståndsenheten funktionsnedsättning
721 87 Västerås

Beslut

Biståndsenheten funktionsnedsättning handlägger en begäran om ekonomisk ersättning som ett vanligt LSS-ärende, och fattar beslut om ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS. Du kan överklaga beslutet om du inte är nöjd.

Så här gör du för att ansöka

Du gör din begäran i Pulsens krypterade e-tjänst för begäran om ekonomisk ersättning i samband med ordinarie assistents sjukfrånvaro via inloggning med Siths-kort (Telia), mobilt bank-ID eller E-legitimation.

Faktura ska inte skickas. Ersättning kan betalas ut först efter att ansökan har inkommit och blivit utredd.

För mer information

Frågor om ansökning
e-post: vof.assistans.sjuklon[at]vasteras.se

Frågor om e-tjänsten
Annika Bärgård, förvaltningsledare Vård & Omsorg
Telefon: 021-39 27 11
e-post: annika.bargard[at]vasteras.se

Västerås stads Kontaktcenter
Telefon: 021-39 00 00
e-post: kontaktcenter[at]vasteras.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?