Brottsförebyggande arbete

Västerås ska vara en trygg och säker stad som invånarna känner stolthet över. Därför arbetar vi förebyggande och trygghetsskapande på flera olika sätt. Vi ger även stöd till den som blivit utsatt för brott. Vårt förebyggande arbete bygger på samverkan med flera olika lokala aktörer. Här beskrivs några av dessa viktiga samarbeten.

Samarbeten för ett tryggare Västerås

Kommunens brottsförebyggande arbete bygger på samverkan med flera olika lokala aktörer. Några av dessa viktiga samarbeten beskrivs nedan.

Samverkan mellan: Bostads AB Mimer, Polisen och Västerås stad.

Varje vecka tar samverkansparterna fram en lokal lägesbild. Lägesbilden bygger på en kartläggning av var och när brott och andra otrygghetsskapande händelser sker. Händelserna registreras i ett system.

Effektiv samordning för trygghet är en metod med dessa steg: 

 • informationsinsamling 
 • analys 
 • riktade insatser 
 • uppföljning och återkoppling. 

Samverkan mellan: Polisen och Västerås stad

I juni 2023 skrevs en samverkansöverenskommelse under om hur vi ska arbeta tillsammans.

Samverkansöverenskommelse Västerås stad och Lokalpolisområde Västerås Pdf, 226.1 kB.

Trygghetsrådets fokus ligger på:

 • strategiskt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 
 • förebygga att unga hamnar i riskzonen för att upptas i kriminalitet 
 • särskilt utsatta brottsoffer 
 • avhopparverksamhet 

På Västerås stad arbetar stadsledningskontoret med att hålla ihop uppdraget där det ingår att: 

 • hitta former för hur civilsamhället, näringsliv och andra myndigheter stödjer vårt gemensamma arbete 
 • leda och samordna arbetet för att skapa förutsättningar för att den lokala närvaron i stads- och kommundelar förstärks 
 • samordna utvärderingar, resultat och analys kring aktiviteter och insatser som är genomförda samt prova nya grepp och metoder 
 • arbeta nära polisen och andra viktiga aktörer 
 • tillsammans med polisen ta fram en lägesbild som ligger till grund för gemensamma beslut gällande till exempel nya strategiskt insatser eller metoder

Trygghetsrådet träffas 3–4 gånger per år och får i uppdrag att ta fram målformuleringar för sin verksamhet samt kontinuerligt hålla kommunstyrelsen informerad om sitt arbete. I trygghetsrådet ingår presidierna i kommunstyrelsen, grundskolenämnden, nämnden för idrott, fritid och förebyggande samt individ- och familjenämnden. Kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen har ett delat ordförandeskap i trygghetsrådet.

Staffan Jansson och Lars Jansson.

Kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S) och lokalpolisområdeschef Lars Jansson.

Samverkan mellan: Branschrepresentanter för Västerås civilsamhälle och näringsliv.

Värna Västerås kompletterar Trygghetsrådet genom att föra dialog om trygghet och brott med organisationer som finns i staden. Genom samarbete mellan samhällets alla krafter skapas ett tryggare och säkrare Västerås för alla.

Handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Västerås stad har en handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Där finns det beslutat att samverkan med civilsamhälle och näringsliv ska utvecklas. Föreningar och frivilliga organisationer är en viktig del för att människor ska känna delaktighet. Det i sin tur är en grundläggande byggsten i ett demokratiskt samhälle där människor kan utvecklas.

Ett näringsliv som inte utsätts för brottsliga angrepp eller osund konkurrens är en förutsättning för ett gott företagsklimat. Tillsammans skapar vi ett tryggt Västerås.

Handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete Pdf, 563.4 kB.

Brottsofferjouren i Västmanland är en ideell organisation som ger kostnadsfri rådgivning och stöd till den som blivit utsatt för eller varit vittne till ett brott. Förutom att ge samtalsstöd och råd kan de hjälpa till i kontakter med myndigheter och hjälpa dig i samband med en rättegång. All kontakt med jouren är kostnadsfri och sekretesskyddad.

Telefonnummer till brottsofferjouren:

 • 021-41 32 60 för vuxna.
 • 010-567 63 25 för unga under 20 år.

Brottsofferjouren    

 

Hur vi arbetar för att förebygga våld

Kommunen arbetar över förvaltningsgränserna för att förebygga våld inom olika områden i samarbete med lokala aktörer.

Sedan 2015 är Västerås stad en del av den nationella satsningen En kommun fri från våld-modellen. Målet är att samordna arbetet för att förebygga våld i hela staden. Mer information om projektet finns på BRÅ, MUCF, SKR och Jämställdhetsmyndigheten. Handboken Inget att vänta på är ett verktyg som stödjer detta arbete.

Ladda ner handboken Inget att vänta på

Förebyggarcentrum i Västerås stad samordnar olika uppdrag för att förhindra våld, kränkningar, mobbning, diskriminering och missbruk. De samarbetar med andra för att särskilt fokusera på att involvera och ge inflytande åt barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

På Förebyggarcentrum kan du som arbetar med barn eller unga få stöd och utbildning inom områden som barnrättigheter, alkohol, narkotika, tobak, doping, spel, funktionsrätt, demokrati, ungas delaktighet samt förebyggande av brott och våld.

Förebyggarcentrums hemsida

Broschyr om Förebyggarcentrum

Kurser på förebyggarcentrum

MVP (Mentorer i våldsprevention) – våldsförebyggande och trygghetsskapande lektionsprogram för personal i grundskolan och gymnasiet som adresserar machokultur, homofobi, rasism och sexism

VIP (viktig, intressant person) – främjande och egenmaktsstärkande lektionsprogram för personal i daglig verksamhet och anpassad skola

Barnpiloterna – spetskompetens för personal som möter barn och unga i att våga se och agera när barn far illa eller riskerar att göra det

ANDTScoach – spetskompetens för personal som möter barn och unga i att kunna uppmärksamma och aktivt arbeta förebyggande mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel-problematik

Goda möten – interkulturell spetskompetens för personal i förskolan och grundskolan som bland annat adresserar hedersrelaterat våld och förtryck (HRV)

Västerås stad jobbar med att stärka föreningslivet till att vara en trygg och säker miljö för barn och ungdomar. För att få verksamhetsstöd ska föreningarna bland annat beskriva hur de arbetar utifrån barnens bästa.

Ett steg i den riktningen är utbildningen Jämställd idrott fri från våld, för idrottsföreningar.

Jämställd idrott fri från våld – bygger på metoden mentorer i våldsprevention, MVP, en forskningsbaserad metod för att förebygga och stoppa våld. Utbildningen är anpassad till idrottsföreningar i ett samarbete mellan Västerås stad, RF-SISU Västmanland och Länsstyrelsen i Västmanland.

Läs mer om utbildningen och se en film om vad den har betytt för föreningar.

Hur vi arbetar för att skapa trygghet

Kommunen arbetar samverkande med andra aktörer för att skapa trygghet i Västerås.

Sedan hösten 2021 finns trygghetssamordnare i tre av stadens stadsdelar: Pettersberg, Råby och Vallby. Rollen tillsattes även på Bäckby i augusti 2023. Trygghetssamordnarna arbetar för att öka tryggheten, motverka utanförskap och på lång sikt minska kriminaliteten. Deras uppdrag sträcker sig över tid för att främja social hållbarhet och skapa trygga och trivsamma stadsdelar där människor känner förtroende för varandra och samhället, med en positiv syn på framtiden.

Trygghetssamordnarna:

 • Arbetar operativt och finns på plats ute i stadsdelarna där de syns, hörs och träffar människor.
 • Identifierar behov snabbt och bidrar till lösningar.
 • Ser till att aktiviteter blir av genom att sammankalla olika aktörer.
 • Anordnar med logistik såsom att boka lokaler och sprida information mellan aktörer och till invånare.
 • Är lyhörda och lyssnar in olika verksamheters perspektiv.
 • Har övergripande koll på stadsdelen och de behov som finns.
 • Utvärderar sitt arbete löpande för att säkerställa att de fokuserar på rätt saker.

Se mer av deras arbete på Instagram:

Trygghetssamordnare Bäckby

Trygghetssamordnare Pettersberg

Trygghetssamordnare Råby

Trygghetssamordnare Vallby

Under oktober 2022 och 2023 genomförde Västerås stad stora undersökningar om trygghet. Vi genomförde undersökningarna för att ta reda på hur vanligt det är att boende i Västerås känner sig trygga eller otrygga. Vi ville också ta reda på om det finns platser i kommunen som upplevs särskilt otrygga. Hela kommunen har undersökts men också ett flertal specifika områden.

Under oktober 2022 genomförde Västerås stad en stor undersökning om trygghet. Vi genomförde undersökningen för att ta reda på hur vanligt det är att boende i Västerås känner sig trygga eller otrygga. Vi ville också ta reda på om det finns platser i kommunen som upplevs särskilt otrygga. Hela kommunen har undersökts men också ett flertal specifika områden.

Undersökningen innehöll drygt 20 frågor om område man bor i och upplevd trygghet samt kön och ålder. Specifika platser kunde pekas ut och varför dessa upplevs som otrygga. Enkäten innehöll också frågor om man blivit utsatt för brott, oro för att anhöriga ska drabbas och hur benägen man är att anmäla brott.

Så många svarade

Vi frågade nästan 20 000 slumpmässigt utvalda personer med mobilabonnemang i åldrarna 16 till 84 år.

Så här många svarade:

 • Vi fick nästan 8 000 svar
 • 58 procent var kvinnor
 • 41 procent män.
 • Flest svaranden var i åldersgruppen 65-84 år, totalt 31 procent av undersökningens svar

Resultatet från undersökningen

Här presenterar vi resultatet på övergripande nivå. Vi kommer analysera resultatet för att planera och genomföra åtgärder som höjer tryggheten. Om ett år gör vi en undersökning till för att se om åtgärderna gett resultat.

Trygghet under kvällen i sitt bostadsområde
 • De flesta känner sig trygga i sitt bostadsområde, 64 procent.
 • Lite mer än var fjärde person känner sig ganska eller mycket otrygga, 26 procent .

Fler män än kvinnor är trygga kvällstid och fler kvinnor går inte ut ensamma på kvällen. Kvinnor är mer benägna att peka ut specifika platser som otrygga.

Det är stor skillnad på hur trygg man känner sig på kvällen beroende på var i man bor. De områden som upplevs mest otrygga har nästan dubbelt så många som känner sig otrygga jämfört med kommunen som helhet. Området runt centrum upplevs som mer otryggt än områden utanför centrum.

Vad som skapar trygghet i ett område
 • ett välskött område med hög grad av hjälpsamhet, 57 procent
 • sammanhållning, 52 procent
 • utomhusbelysning, 47 procent
 • många människor i området, 26 procent
Vad som skapar otrygghet i ett område
 • belysning, 30 procent
 • ödsliga platser, 24 procent
 • människor som stör ordningen, 24 procent

Brottslighet

15 procent svarade att de blivit utsatta för något brott under det senaste året. I den nationella undersökningen svarade 19,5 procent att de utsatts för brott.

Något fler män än kvinnor svarar att de utsatts för brott, men något fler kvinnor än män anmäler brott.

Under oktober 2023 genomförde Västerås stad för andra året i rad en stor undersökning om trygghet. Vi genomförde undersökningen för att ta reda på hur vanligt det är att boende i Västerås känner sig trygga eller otrygga. Vi ville också ta reda på om det finns platser i kommunen som upplevs särskilt otrygga. Hela kommunen har undersökts men också ett flertal specifika områden.

Undersökningen innehöll drygt 20 frågor om område man bor i och upplevd trygghet samt kön och ålder. Specifika platser kunde pekas ut och varför dessa upplevs som otrygga. Enkäten innehöll också frågor om man blivit utsatt för brott, oro för att anhöriga ska drabbas och hur benägen man är att anmäla brott.

Nedan presenteras grunddata från undersökningen. Vi kommer analysera resultatet för att planera och genomföra åtgärder som höjer tryggheten.

Så många svarade

Vi frågade nästan 20 000 slumpmässigt utvalda personer med mobilabonnemang i åldrarna 16 till 84 år.

Så här många svarade:

 • Vi fick strax över 7 800 svar
 • 59 procent var kvinnor
 • 41 var procent män.
 • Flest svaranden var i åldersgruppen 65-84 år, totalt 34 procent av undersökningens svar.

Resultatet från undersökningen

Här presenterar vi resultatet på övergripande nivå. Eftersom det här är det andra året vi genomför undersökningen kan vi jämföra resultaten mellan 2022 och 2023. På kommunövergripande nivå är resultaten väldigt lika de båda åren. Vi kan se vissa skillnader inom stadsdelarna. Detta ska vi analysera vidare.

Trygghet under kvällen i sitt bostadsområde
 • De flesta känner sig trygga i sitt bostadsområde, 63 procent.
 • Lite mer än var fjärde person känner sig ganska eller mycket otrygga, 27 procent.

Fler män än kvinnor är trygga kvällstid och fler kvinnor går inte ut ensamma på kvällen. Kvinnor är mer benägna att peka ut specifika platser som otrygga.

Det är stor skillnad på hur trygg man känner sig på kvällen beroende på var i kommunen man bor. De områden som upplevs mest otrygga har nästan dubbelt så många som känner sig otrygga jämfört med kommunen som helhet. Området runt kommunens centralområde upplevs som mer otryggt än områden utanför.

Vad som skapar trygghet i ett område
 • ett välskött område med hög grad av hjälpsamhet, 59 procent
 • sammanhållning, 54 procent
 • utomhusbelysning, 48 procent
 • många människor i området, 27 procent
Vad som skapar otrygghet i ett område
 • dålig belysning, 31 procent
 • ödsliga platser, 24 procent
 • människor som stör ordningen, 23 procent
 • inbrott, 23 procent

Brottslighet

13,4 procent svarade att de blivit utsatta för något brott under det senaste året. I den nationella undersökningen (NTU 2023) svarade 20,1 procent att de utsatts för brott.

Något fler män än kvinnor svarar att de utsatts för brott, men något fler kvinnor än män anmäler brott.

Vill du bidra till att Västerås blir tryggare?

Du kan själv bidra till att Västerås blir tryggare. Några exempel beskrivs nedan.

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat. Du kan starta grannsamverkan i din boendeförening. Polisen håller i utbildningsträffar för nya grannsamverkansombud och bjuder in ombuden till regelbundna kompetens- och erfarenhetsutbytesträffar. 

Om grannsamverkan på Polisens webbplats.

Starta grannsamverkan i din boendeförening

Vid tre tillfällen per år är det utbildningsträffar för nya grannsamverkansombud. Grannsamverkansombud bjuds regelbundet in till kompetens- och erfarenhetsutbyte.

Aktuella datum och kontaktuppgifter, Polisens webbplats.

På bilden ser du en affisch med texten Grannsamverkan.

Västerås stad samarbetar med Polisen och polisens volontärer för att öka känslan av trygghet och förebygga brott. Polisens volontärer är en frivillig, oavlönad verksamhet som är en länk mellan Polisen och allmänheten. Volontärerna genomför olika uppdrag, såsom brottsförebyggande information vid affärer, uppsökande kontakter, kampanjer mot langning av alkohol till minderåriga och nattvandringar.

Polisens volontärer