Visa sökformulär

Gräva, schakta, tillstånd

För att gräva i kommunal mark behöver du schakttillstånd. Här kan du läsa mer om hur du ansöker.

Ansökan

Ansök om schakttillståndlänk till annan webbplats

Schakttillstånd behöver sökas om du planerar att gräva i kommunal mark. Det finns en del du behöver göra för att säkerställa ditt tillstånd:

  • Ansökan om schakttillstånd och TA-plan ska göras minst tio arbetsdagar innan arbetet är tänkt att starta. Arbetet får börja när schakttillstånd och TA-plan godkänts av Västerås stad och övriga tillstånd är klara.
  • När arbetet är klart ska återställning av hårdgjorda och gröna ytor på allmän platsmark beställas av Västerås stad. Arbetet ska utföras av Västerås stads entreprenörer.

Västerås stad har tagit fram den tekniska beskrivningen för att beskriva de krav som staden ställer på grävande
verk och dess entreprenörer i samband med arbeten på allmän platsmark. Varje ingrepp och åtgärd på allmän platsmark medför olägenheter för allmänheten, där den tekniska beskrivningen syftar till att främja ett gott samarbete mellan berörda parter.

Har du inte sökt tillståndet förut bör du läsa dokumentet innan en ansökan.

Teknisk beskrivning för schakttillstånd i Västerås stadPDF

Taxor schakttillstånd

Taxor för grävning och återställning i allmän platsmark (bilaga B)

Kategori

Taxa/avgift

Kommentar

Schakttillstånd

1000 kronor per tillstånd *

Omfattar handläggningen av schaktansökan, trafikanordningsplan, ritningar och kartor samt av Teknik och fastighetsförvaltningens bedömda erforderliga besiktning.

Grävning i parkyta

48 kronor per kvadratmeter **

Grävning i parkyta medför förkortad livslängd, lägre standard och i varierande grad ökat framtida underhåll.

Grävning i hårdgjord yta,


framtida underhåll

86 kronor per kvadratmeter **

Grävning i hårdgjord yta medför förkortad livslängd, lägre standard och i varierande grad ökat framtida underhåll.

Drift av återfylld yta


samt återställning

Extern kostnad


vidarefaktureras

Faktisk kostnad för drift och återställning styrs av stadens gällande avtal.

Ny beläggning mindre än 3 år gammal

50% påslag på


återställningskostnaden

Grävning i gata med beläggning yngre än 3 år medför ett påslag på återställningskostnaden.

Grävning utan tillstånd

10 000 kronor

Grävning i allmän platsmark kan ge stora och ekonomiska konsekvenser i form av infrastruktur‐ och trafikskador.

Utebliven beställning av återställning

10 000 kronor

Utebliven beställning av återställning innebär att återställning dröjer och skapar problem för staden och dess invånare.

Utebliven besiktning vid projekt där grävande verk
ansvarar för återställning

50 000 kronor

För ytor som inte återställs av Teknik och fastighetsförvaltningen ansvarar grävande verk för att för‐,slut‐ och garantibesiktning genomförs samt att
Teknik och fastighetsförvaltningen kallas till dessa.

* I de fall då drift‐ och underhållsverksamhet inom Tekniska nämndens ansvarsområde är beställare tas ingen avgift ut.

** Indexreglering årsvis. Taxan gäller under 12 månader, period 1:a mars – 28:e februari nästkommande år. Indexreglering
sker enligt entreprenadindex Litt. 3015, med första indexering 2017. Indexregleringen baseras på januari månads index
innevarande år med januari föregående år som basmånad. Indexerad taxa avrundas uppåt till närmaste heltal.

Taxa återställning asfaltsyta eller grönyta (Bilaga K)

Gatutyp

Kronor per kvadratmeter

Gång- och cykelbana, trottoar eller gångbana

448

Bostadsgata eller lokalgata

645

Bussgata, huvudled eller uppsamlingsgata

546

Bussgata, huvudled eller uppsamlingsgata
(där man behöver dela upp arbetet med en del år 1 och en del år 2.

591

Klippt gräs

200

Pris per kvadratmeter på asfalterade ytor inkluderar drift av återfylld yta fram till asfaltering, justering, asfaltering samt framtida ökade underhållskostnader. Och priset för grönyta inkluderar permanent återställning och gräsetablering samt framtida ökade underhållskostnader. 

Områdeskarta

Nedan kan du se vilket område som tillhör driftområde centrum, väster respektive öster. (Bilaga C)

Karta över Västerås som visar vilka områden som tillhör väster, öster eller centrum.

Fornlämningar

För att inte planera en grävning på en plats som har fornlämningar kan du kontrollera platsen via vår fornlämningskarta.länk till annan webbplats

Gator med beläggningar som kan innehålla tjära

(Bilaga H) förteckning av gator finns i relaterade länkar.

Karta tjära

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?