Visa sökformulär

Södra Källtorp

Boende för de äldre, förskola för de yngre och IP för de som sportar. Natur och parker till alla som vill må bra – och bostäder, så klart! Södra Källtorp byggs med blicken mot framtidens Västerås.

En visionsbild av hur området Södra Källtorp kan komma att se ut i framtiden.

Visionsbild över hur området Södra Källtorp kan komma att se ut i framtiden. Södra Källtorp blir en ny stadsdel intill villaområdet Källtorp, ett par kilometer nordväst om Västerås centrum och nära köpcentret Erikslund. Till vänster i bild syns E18 och i högerkanten syns Vallbyleden.

Vi utvecklar en ny stadsdel

I Södra Källtorp möts friheten från naturen med de bekvämligheter staden innebär. Den centralt placerade stadsdelen ligger granne med Vallby, Råby och Eriksborg och har något för alla, oavsett ålder.

Tycker du om friluftsaktiviteter kommer du att älska Södra Källtorp! Med en helt ny konstgräsplan intill Wenströmska IP samt närheten till Vedboskogen och Vedbobacken är Södra Källtorp stadsdelen där du kan må bra i både kropp och själ.

Det kommer att byggas omkring 700 blandade bostäder i området, inklusive ett toppmodernt äldreboende med 120 lägenheter. I anslutning till den befintliga idrottshallen byggs en förskola.

Stadens idé för Södra Källtorp

Det ska vara lätt att ta sig till och från Södra Källtorp genom att gå, cykla eller åka kollektivt. På gångavstånd finns förskola, kafé, park, skog och idrottsplats. Bredvid idrottsplatsen planeras en lekplats och ett parkstråk med belysning längs gång- och cykelvägen. Området ska vara varierat med spännande boendeformer. Färgerna ska harmonisera med naturen och kvarteret ska ge ett lugnt intryck, trots olika typer av hus och byggnader.

Vi bygger på de kommunikationer och service som redan finns och lägger till det som behövs för framtiden. Det kommer generellt att bli ett bättre kommunalt gång- och cykelvägnät i Södra Källtorp.

Så här gör du

Tidplan – övergripande

 • Cirka 520 bostäder i form av radhus, parhus och mindre flerbostadshus. Byggnationen delas i fem etapper, den första etappen är påbörjad 2021.
 • Ny konstgräsplan färdigställs 2021
 • Äldreboendet med 120 lägenheter blev klart för inflyttning i september 2021
 • Trygghetsbostäder med 54 bostäder färdigställs under 2022
 • En förskola med plats för 72 barn färdigställs under 2022
 • Lekplats invid Wenströmska IP beräknas färdigställas under 2022

Det här händer nu

 • Carpenter bygger infrastruktur med gator och ledningar och har påbörjat byggnation av 42 hyreslägenheter
 • EA fastigheter bygger 52 bostadsrätter
 • Markanvisning pågår av etapp 2, där två markområden ska anvisas
 • En ny konstgräsplan anläggs hösten 2021
 • Byggnation pågår av Jordgubbsvägens andra utbyggnadsetapp
 • Gång- och cykelvägen som går genom området leds tillfälligt om vid Wenströmska IP
 • För att minska störande ljud från trafiken på E18 anlägger vi en bullerskyddsvall och ett bullerskyddsplank. Arbetena beräknas bli färdiga under 2021.
 • Idrottshallen nås via Vedbovägen och Bälbyvägen om du reser med bil. På den tillfälliga parkeringsplatsen finns tio platser reserverade för besökare till idrottshallen, se karta.
En visionsbild av hur området Södra Källtorp kan komma att se ut i framtiden.

För dig som vill veta mer

De områden som har markanvisats eller kommer att markanvisas bebyggs främst med småhus i form av radhus och parhus samt mindre flerbostadshus. Närmast E18 kan flerbostadshus med max fyra våningar byggas.

Det kommer att byggas ett äldreboende, en förskola och ett trygghetsboende. Trygghetsboendet kommer att utformas som flerbostadshus med max sex våningar.

Inga tomter kommer att säljas till privatpersoner. All tomtmark säljs till byggaktörer som kommer att sälja hus och lägenheter i området.

Området kommer att ha blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer. Byggföretagen väljer att bygga både hyresrätter och bostadsrätter.

Södra Källtorp har delats in i fem utbyggnadsetapper. Vid varje etapp kommer staden att göra en markanvisning, vilket innebär att byggaktörer ges möjlighet att köpa byggrätter. Urvalet görs genom jämförelseförfarande via anbud. Det går till så att byggaktören väljs ut genom en urvalsprocess utifrån ett antal kriterier. Vi kommer på olika sätt informera inför markanvisningen av de olika etapperna.

Staden har markanvisat första utbyggnadsetappen till Carpenter och EA Fastigheter. Någon gång under 2021 blir det markanvisning för den andra utbyggnadsetappen.

Västerås stad har utsett fastighetsbolaget Hemsö att utveckla en del av området. Hemsö har köpt befintlig idrottshall med omkringliggande mark och bygger ett äldreboende med 120 platser, 54 trygghetsbostäder samt en förskola med 72 platser. Kommunen tecknar ett 25-årigt hyresavtal med fastighetsbolaget Hemsö Fastighets AB för äldreboendet, förskolan och fem lägenheter i trygghetsboendet. Till att börja med ansvarar staden för att driva verksamheterna.

Idrottshallen är en tillgång för området, och västeråsarna kommer även i fortsättningen att kunna använda den. Det blir en ny entré och nya omklädningsrum. En mindre del av idrottshallen, där det idag är klätterverksamhet, omvandlas till en förskola. Ett 15-årigt avtal tecknas för idrottshallen, som ägs av Hemsö Fastighets AB. Den totala uthyrningsbara ytan blir 15 000 kvadratmeter.

Två mindre gräsplaner försvinner för att ge plats åt nya bostäder men dessa ersätts med en ny elvamanna konstgräsplan som placeras mellan Wenströmska IP och Vallbyleden.

Området ger goda möjligheter till fritidsaktiviteter och friluftsliv tack vare läget nära Vedboskogen, Vedbobacken, Wenströmska IP och Västerås golfbana. Här finns stigar, motions-, skid- och mountainbikespår samt skidbacke. I området planeras en ny lekplats, park- och promenadstråk och en ny konstgräsplan på idrottsplatsen.

Fritidsodlarföreningen arrenderar området för odlingslotter. På sikt kan det bli fler odlingslotter, när bullerskyddet är klart.

Parkering sker i anslutning till varje fastighet.

Parkeringen vid idrottsplatsen kommer att rymma 65 bilplatser för besökande, 135 cykelplatser samt 16 bilplatser som nyttjas av boende i trygghetsboendet.

Byggnadsnämnden antog detaljplanen för Södra Källtorp i juli 2018 och i mars 2019 vann den laga kraft.

Detaljplan för Södra Källtorp

När vi arbetar med Södra Källtorps utveckling behöver vi göra utredningar och analyser för olika frågor. Det här är några av de utredningar och analyser som har gjorts för Södra Källtorp:

 • Dagvattenutredning
 • Trafikbullerutredning
 • Skyddsanalys
 • Arkeologisk utredning
 • Miljökonsekvensbeskrivning med social konsekvensbeskrivning

Här låg tidigare Wenströmska gymnasiet, som när det byggdes för snart 40 år sedan var Sveriges största gymnasieskola med plats för 2 500 elever. Wenströmska gymnasiet var uppkallat efter uppfinnaren Jonas Wenström (1855–93).
Hans dynamomaskiner och trefassystem lade grunden till Asea, senare ABB, och ledde till växelströmmens tidiga genombrott i Sverige.

Wenströmska var från början en gymnasieskola innan den delades upp i elva olika skolor med varsin rektor. Rektorerna för vardera skola beslutade ganska snart att de skulle flytta in till ett mer centralt läge. Detta för att skolans roll i samhället har förändrats i och med det fria skolvalet. Det är hård konkurrens och för att skolorna ska anses attraktiva i elevernas ögon bör de ligga centralt. När cirka fem av elva skolor hade beslutat att de skulle flytta från Wenströmska skolan tog kommunen beslut om att skolan skulle läggas ner, då det ej längre bedömdes som ekonomiskt hållbart att fortsätta verksamheten.

Skolbyggnaderna har rivits för att ge plats åt den nya stadsdelen Södra Källtorp.

Prenumerera på nyheter från Södra Källtorp

Är du intresserad av utvecklingen av Södra Källtorp och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör relevanta uppdateringar av informationen på webben.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Hantera prenumeration
Hitta hit

Hitta hit