Nya torgen

Under 2022 grävdes provgropar på Stora Torget för att se var kulturlagren börjar. Arbetet är en del i den arkeologiska undersökningen inför omdaningen av Stora Torget och Bondtorget. Arbetet blev inte klart utan det återstår att gräva tio provgropar i gatan framför Stadshotellet.

Var börjar kulturlagren?

Syftet med förundersökningen är att ge en översiktlig bild av på vilket djup kulturlagren börjar. Undersökningen är ett första steg för att skapa ett kunskapsunderlag för Länsstyrelsen och Västerås stad. Detta för att klargöra om det är möjligt att genomföra omdaningen av Stora Torget enligt plan.

Tidplan för provgroparna

Provgroparna börjar grävas vecka 16 och arbetet beräknas vara klart och groparna igenfyllda vecka 17. Arbetet kan dock komma att fortsätta under vecka 18 vid oförutsedda hinder.

Begränsad framkomlighet

Under grävarbetet kommer det att vara möjligt att ta sig fram på gatan även om det är krångligt. Du kommer alltid att kunna ta dig förbi arbetsområdet och fram till alla entréer.

Vad händer sedan?

När arbetet med provgroparna är klart ska länsstyrelsen besluta om det krävs ytterligare arkeologiska undersökningar. Därefter fattar tekniska nämnden beslut efter ekonomiska avvägningar.

Karta över Stora Torget. Vi kommer att gräva på gatan framför Stadshotellet.

Det röda strecket visar den totala sträckan som berörs. För att hålla vägen framkomlig kommer vi att gräva en till två gropar åt gången.

Stadens nya samlingsplats

Bondtorget och Stora Torget ska bli stadens naturliga centrum, med liv och rörelse året om. Det ska finnas utrymme för bland annat:

 • Uteserveringar
 • Toaletter
 • Torghandel
 • Vattenspegel
 • Grönska
 • Offentlig konst
 • Allmänna sittplatser i både sol och skugga
 • Tillgänglighet för barnvagnar, rullatorer och andra hjälpmedel
 • Stråk för gång- och cykeltrafik
 • Cykelparkering
 • En större yta för olika evenemang

Vi kommer även att genomföra olika åtgärder för att förbättra tillgängligheten på Bondtorget.

Ombyggnationen är tänkt att ske i olika etapper. På grund av kraven på omfattande arkeologisk undersökning är tidplanen osäker.

Projektskylt 53 Ombyggnad Stora Torget

Omtanke som värmer

Stora Torget ska kunna användas året om och kommer därför att utrustas med markvärme. Under vintermånaderna finns det även möjlighet att placera ut en isbana. 

Lugna stråket

Gång- och cykelbanan som löper längs med Sigmahuset kommer att omvandlas till Lugna stråket. Det blir ett så kallat "shared space" där alla samsas om utrymmet. Det finns ingen uttalad färdriktning för dig som vistas här. Platsen vill istället uppmuntra dig att dra ner på tempot, slå dig ner på en av alla sittplatser och att bara vara.

Se de nya torgen från olika perspektiv

Bilder på nya torget.

Om projektet

Utformningen - ett resultat av invånarnas åsikter

Projekteringen och gestaltningsprogrammet är ett resultat av den invånardialog som gjordes 2016. Det kom in många intressanta förslag och alla har utvärderats noggrant. Bland förslagen finns vissa teman som återkommer, bland annat önskemål om sittplatser, aktiviteter, grönska, försäljning, evenemang och vatten.

Sammantaget har ni tyckt att torgen ska vara välfungerande med en omsorgsfull utformning, samt att det ska vara en plats man dras till och där man gärna stannar kvar. En öppen plats, tillgänglig för alla oavsett funktionsvariationer, ålder, stil, status eller bakgrund. Platsen där vi bygger vidare på tradition, men gör det på ett nyskapande sätt.

Kraftsamling, projekt nr. 53

Ombyggnaden av Stora Torget och Bondtorget är en del i Kraftsamling för Västerås city. Det är ett samverkansarbete mellan Västerås stad, Citysamverkan, Länsstyrelsen, företag och organisationer för att utveckla Västerås city. Ombyggnaden av Stora Torget och Bondtorget har projektnummer 53.

Illustration: Översikt av Bondtorget, Stora Torget och Västra Kyrkogatan.

Ursprunglig skiss över hur nya torgen kommer att se ut när allt är klart. Illustration: Sweco

Prenumerera på nyheter från Nya torgen

Vill du hålla dig uppdaterad med vad som händer i projektet? Börja prenumerera på sidan genom att skriva in din mejladress och klicka på ok. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Välkommen!

Hantera prenumeration