Visa sökformulär

Kristiansborgsområdet

Kristiansborgsbadet är en gammal institution i Västerås som ligger västeråsarna varmt om hjärtat. Här har vi lärt oss att simma och kanske tagit vårt första simborgarmärke.
Nu utvecklas badhusområdet och badhuset genom en ny detaljplan.

Kristiansborgsbadet

Efter en tids stängning har Kristiansborgsbadet öppnat igen. Det blev möjligt efter fastighetsnämndens beslut om ett ettårigt tilläggsavtal med företaget Actic, som driver gymmet på Kristiansborgsbadet.

Västerås stad arbetar med att hitta en ny ägare som kan driva badet långsiktigt.

Just nu pågår också en detaljplaneprocess. Detaljplanen ger byggnaden ett starkare skydd och tydligare riktlinjer för vad som får göras med huset. Det gäller till exempel reparation och modernisering som anpassar badhuset för framtida bad-, gym- och friskvårdsverksamhet.

Badet öppnar tillfälligt

Fastighetsnämnden tog den 26 november 2019 beslut om ett tilläggsavtal till Actics nuvarande hyresavtal. Det innebär att Actic, som idag driver gymverksamheten på Kristiansborgsbadet, under en tidsbegränsad period driver Kristiansborgsbadet. Badet öppnade den 15 januari 2020.

Kristiansborgsbadets öppettider och priserlänk till annan webbplats

Badet riktar sig till vuxna motionärer – ett beslut som är taget av kommunfullmäktige. Det grundar sig i att det idag finns två badhus för barn och ungdomar, medan det inte finns något som riktar sig till vuxna. Kristiansborgsbadet är en plats för träningssimning och för motionärer som gärna simmar i en lite lugnare miljö. Den lokala föreningsverksamheten ligger som tidigare på Lögarängsbadet.

Du som motionär får vara beredd på att badhuset ibland kommer att behöva stängas för mindre reparationer eller ombyggnationer, tills en ny ägare tar över.

Hur ser den långsiktiga planen ut?

Staden arbetar med att hitta en ny ägare som kan överta badhusbyggnaden. En ny ägare ska på sikt reparera och modernisera badhuset. Ett första steg i den processen är att detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Först när detaljplanen är klar kan ett avtal skrivas med en privat aktör.

I detaljplanen blir det tydligt vad en ny ägare får och inte får göra när det gäller renovering och modernisering. För att få ett badhus som uppfyller dagens krav kommer renoveringar att behövas.

Med hänsyn till detaljplaneprocessen kan en ny ägare starta bad-, gym- och friskvårdsverksamhet tidigast under senare delen av 2020. När det gäller badverksamheten kommer den att vända sig till vuxna motionärer. All badverksamhet för barn och tonåringar kommer att finnas på Lögarängsbadet och på Kokpunkten.

Varför säljer Västerås stad Kristiansborgsbadet?

2013 gjordes en utredning om badhusen i Västerås. Den visade att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att staden själv skulle fortsätta att driva både Lögarängsbadet och Kristiansborgsbadet. Det skulle innebära för stora kostnader för både drift och renovering. Därför bestämde kommunfullmäktige i december 2017 att sälja Kristiansborgsbadet. Det var då redan beslutat att staden skulle satsa på att bygga ett helt nytt badhus på Lögarängen eftersom det gamla Lögarängsbadet som började byggas 1967 var uttjänt. Lögarängsbadet hade helt enkelt uppnått sin tekniska livslängd. Det skulle bli lika dyrt, eller till och med dyrare, att renovera än att bygga ett nytt bad.

Här kan du läsa mer om nya Lögarängsbadet.

Bild på stora bassängen och de stora fönstren ut mot parken

Kommer badhuset att skyddas?

Kristiansborgsbadet är en historiskt viktig plats i Västerås. Platsen har genom åren betytt mycket för västeråsarna. I detaljplanen finns ett viktigt budskap - att byggnaden ska användas till bad- och gymverksamhet även i framtiden och att byggnaden inte får rivas. 

Detaljplanen föreslår att byggnaden ska skyddas, i olika grad, både utvändigt och invändigt. I samband med arbetet med detaljplanen har flera utredningar gjorts. De har pekat ut de mest skyddsvärda delarna.

Utvändigt föreslås skydd för bland annat fasader, tak och fönster. Invändigt föreslår detaljplanen skydd för bland annat rumsvolymer, läktare, trapphus, viss golvbeläggning och vissa badhytter.

Varför skyddas Kristiansborgsbadet?

Badhusbyggnaden har pekats ut som en särskilt värdefull byggnad enligt plan- och bygglagen (8 kap 13 §). Det innebär att byggnaden inte får förvanskas eller förfalla. Byggnaden har höga arkitektoniska, socialhistoriska och kulturhistoriska värden som är viktiga att bevara för framtiden.

Byggnaden har ett modernistiskt formspråk med låga horisontella, uppglasade byggnadsvolymer. De framhävs av en högre central del av byggnaden där den stora simhallen finns.

Interiören i badhuset är mycket tidstypisk och visar på hög kvalitet i utformning, material och detaljutförande.
Det romerska badet är en viktig del av badet som bevarats över tid. Det gäller också det stora bassängrummet med läktare. Stora delar av ursprungsmaterialet är också av hög kvalitet, till exempel när det gäller mosaik- och marmorgolv, konstnärlig utsmyckning och badhytter.

Detaljplan för Kristiansborgsområdet

I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som får byggas där. Vi tittar nu på möjligheten att utveckla Kristiansborgsbadets verksamhet samtidigt som de höga kulturmiljövärdena skyddas.

Via länken kan du läsa mer om detaljplanen.

Detaljplanen för Kristiansborgsområdet, dp 1897

I korthet innebär detaljplaneförslaget att:

  • viktiga kulturmiljövärden skyddas, både när det gäller Kristiansborgsbadet och parken
  • en påbyggnad tillåts på en begränsad del av badhuset
  • två nya flerbostadshus byggs på dagens badhusparkering
  • Vallgatan och Ryttersborgsgatan länkas samman och öppnas för biltrafik.

Flygfoto över Kristiansborgsområdet.

Prenumerera på nyheter från Kristiansborg

Är du intresserad av utvecklingen av området Kristiansborg och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör relevanta uppdateringar av informationen på webben.

Hantera prenumeration

Frågor och svar om detaljplanen

Hur ser tidplanen för detaljplanen ut?

  • samråd 29 mars - 30 april 2019
  • utställning 20 dec 2019 - 31 januari 2020 
  • beräknas kunna antas under våren - sommaren 2020

Kommer de nya husen att byggas i parken?

Enligt förslaget ska de nya bostäderna placeras på dagens parkeringsplats som vetter mot Kristiansborgsskolan och Kristiansborgsallén.

Kommer parken att finnas kvar?

Parken kommer att bevaras och träd över 35 cm i diameter kommer fortsättningsvis behöva särskilt lov för att fällas. En av de större ekarna kommer behöva tas ner enligt förslaget, eftersom den idag står mitt på parkeringsplatsen där vi planerar att bygga bostäder. I övrigt kommer mestadels ytor som redan är asfalterade att användas för bostadsbygge och ny parkering.

Vad händer med ladan i parken?

Ladan får rivningsskydd och varsamhetsbestämmelser som skyddar taket och fasaderna mot stora förändringar.

Varför öppnas gatan upp för biltrafik?

Enligt förslaget ska Ryttersborgsgatan och Vallgatan kopplas samman och öppnas upp för biltrafik. Syftet är att öka tillgängligheten från Kristiansborgsallén till badhuset och att minska biltrafiken på bostadsgatorna norr om badhuset.

Var ska de boende i de nya bostäderna parkera?

De boende i de nya bostäderna kommer att kunna parkera på parkeringsplatsen som ligger söder om bostäderna, på andra sidan Ryttersborgsgatan.

Kontakta oss

Elisabeth Strand Hübinette

Planchef på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

Isabelle Lundin

Projektledare

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Ulf Edvardsson

Projektledare

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Hjälpte informationen på denna sida dig?