Visa sökformulär

Ordningsregler

Västerås stad har lokala ordningsföreskrifter som kompletterar de nationella lagar och regler som finns. Ordningsföreskrifterna är till för att skydda hälsa och miljö för alla som lever och verkar i Västerås, och se till att offentliga platser är säkra och trygga.

Rökförbud

Rökförbud gäller sedan 2019 på vissa allmänna platser utomhus: bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus, inhägnade platser för idrott och lek. Den som äger och disponerar en lokal är ansvarig att rökförbudet följs.

Rökförbudet omfattat även bland annat elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Lokala ordningsföreskrifter

Föreskrifterna gäller på alla platser inom kommunen som är offentlig och allmän plats. Det är i huvudsak de gator, parker, torg och liknande som ägs och sköts av kommunen. Det är också ytor som används för någon form av allmän trafik. Det kan till exempel vara utrymmen som används för gång-, cykel- eller biltrafik.

Det finns också fler platser som beslutats anses som offentlig plats:

 • Punkt och Klippans parkeringsplats
 • Lögarängsbadet, Lövudden och Sundängens bad
 • Perronger, väntsalar och biljetthallar i anslutning till Västerås Centralstation inkl. gångbro.
 • Slottsträdgårdsparken
 • Entréer, gågator och gångbroar i Punkt, Gallerian, Skrapan, Arosian, Centra och Sigma
 • Efter skoltid på skolgårdar som är tillgängliga för allmänheten.
 • Följande idrottsanläggningar: Apalby, Arosvallen, Blåsbo, Brandthovda, Dingtuna, Irsta, Hamre, Hökåsen, Lövudden, Rocklunda, Råby, Skultuna, Skälby, Tillberga, Ringvallen, Wenströmska och Önsta.
 • Följande motionsspår: Barkarö, Bjurhovda, Björnön, Bäckby, Dingtuna, Gryta, Hökåsen, Irsta, Pettersberg, Rocklunda-Rönnby, Råby, Skultuna, Tillberga och Wenströmska.

De lokala ordningsföreskrifterna innehåller bestämmelser för följande områden:

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill dålig lukt, buller eller dylikt.

Avlastning och uppläggning av gods eller liknande åtgärder får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Gångbana får inte blockeras på sådant sätt att fotgängare tvingas ut i körbanan.

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Arbete som orsakar buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container och andra anordningar, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Containrar skall vara försedda med gulröda reflexer.

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter, cykelbana på lägre höjd än 3,00 meter eller över en körbana på lägre höjd. För uppsättning av banderoll gäller en lägsta höjd om 3,50 meter över gångbana och 5,60 meter över körbana.

Markiser, flaggor, skyltar och banderoller får inte placeras så att de skymmer trafikskylt eller trafiksignal. Vepor och fasta skyltar är bygglovspliktiga enligt plan- och bygglagen.

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på husväggar, staket, kabelskåp, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på den del av byggnaden där rörelsen finns.

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Spritdrycker, vin, starköl eller folköl (öl klass ll) får inte förtäras på nedan angivna platser, annat än i samband med servering som är tillåten enligt alkohollagen.

 • Offentliga platser innanför Cityringen
 • Perronger, väntsalar och biljetthallar i anslutning till Västerås Centralstation inkl. gångbron
 • Björnöbadet, Elba, Framnäsbadet, Johannisbergsbadet, Lögarängsbadet och Östra Holmen. Hökåsengropen, grönområdet i anslutning till Eken och grönområdet kring Emausbäcken (Mårtens hage och Skälängen), Lövudden.
 • Djäkneberget, Slottsträdgårdsparken
 • Idrottsanläggningarna: Apalby, Arosvallen, Blåsbo, Brandthovda, Dingtuna, Irsta, Hamre, Hökåsen, Lövudden, Rocklunda, Råby, Skultuna, Skälby, Tillberga, Ringvallen, Wenströmska och Önsta.
 • Stadsdels centrum i Bäckby, Råby, Hammarby, Pettersberg, Skultuna, Tillberga, Viksäng,
  Irsta, Rönnby, Gryta, Hälla, Skiljebo, Erikslund och Vallby

Polismyndigheten får medge undantag från bestämmelsen för viss tid och/eller på viss plats.

För att ta i anspråk offentlig plats för försäljning krävs polisens tillstånd enligt ordningslagen 3 kap 1§. Är ianspråktagandet endast tillfälligt och i obetydlig omfattning krävs inget tillstånd.

Bad är förbjudet på följande platser:
 • Svartån nedströms Skarpskyttebron
 • Kraftverkshamnen, Djuphamnen och Östra hamnen
 • Småbåtshamnarna vid Lögarängen, Mälarparken, Gamla Hamnen, Tegeludden och Lillåudden.

Hundägare, hundförare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna nedan. Det som sägs i dessa gäller ej för tjänstehund eller service-, signal- och annan assistanshund.

Hundar, katter och hästar får ej vistas på följande platser:

 • Framnäsbadet, Johannisbergsbadet, Lögarängsbadet, Lövuddens bad, Sundängens bad och Sandabadet, Björnöbadet sandstranden på Östra holmen, Hökåsengropen, under tiden 15 april-30 september.
 • Lekparker

Hundar skall hållas kopplade på följande platser:

 • Gator, väg, torg och gång- och cykelbana
 • Offentliga platser innanför Cityringen
 • Perronger, väntsalar och biljetthallar i anslutning till Västerås Centralstation inkl. gångbron.
 • Följande motionsspår: Barkarö, Bjurhovda, Björnön, Bäckby, Dingtuna, Gryta, Hökåsen, Irsta, Pettersberg, Rocklunda-Rönnby, Råby, Skultuna, Tillberga och Wenströmska.
 • Kommunens begravningsplatser
 • Enligt bestämmelserna för stadens naturreservat skall hundar hållas kopplade inom områden, som berörs av bestämmelserna.

När en hund eller katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hunden eller katten får i stället vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

Fasta föroreningar efter hundar skall plockas upp på samtliga offentliga platser.

Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt pil- och slangbågar får inte användas på offentliga platser.

Tillstånd av polismyndigheten krävs inom tätort för att få använda pyrotekniska varor *. Tillstånd krävs inte från 15.00 för påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl 03.00.

Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

Ridning, moped- och cykelåkning får inte ske i anlagda motionsspår på nedan angivna platser.

Barkarö, Bjurhovda, Björnön, Bäckby, Dingtuna, Gryta, Hökåsen, Irsta, Pettersberg, Rocklunda-Rönnby, Råby, Skultuna, Tillberga och Wenströmska. 

Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med särskild adressnummerskylt. Skylten skall vara tydlig och fullt synlig från gatan/vägen.

Camping i tält och husvagn är ej tillåtet på offentlig plats. Eller på sådan plats som jämställs med offentlig plats.

För varje gata och väg i Västerås finns det lokala trafikföreskrifter som talar om vilka regler som gäller.

Vad som gäller för dig som trafikant framgår av skyltarna på plats. Samtliga lokala trafikföreskrifter finns även samlade i Transportstyrelsens rikstäckande databas.

Lokala trafikföreskrifter, Transportstyrelsenlänk till annan webbplats

Föreskrifterna är tillämpliga på Stora Torget och Bondtorget. Om utrymme ej medges på Stora Torget och Bondtorget kan, i särskilda fall, delar av Hantverkargatan och Torggatan användas under en begränsad tid.

På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga försäljningsplats vilka bestäms av Teknik- och Fastighetsförvaltningen. En fast försäljningsplats får användas på bestämd tid, minst 3 månader och högst 1 år. En tillfällig försäljningsplats får användas minst en dag och högst en månad och anvisas av torgansvarig.

Vid fördelningen av försäljningsplats gäller följande:

 • Tillfälliga försäljningsplats tilldelas försäljarna genom i första hand förhandsbokning och i andra hand i den ordning de anmäler sig för försäljning.
 • Fler än en försäljningsplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser. Högst sex platser upplåts till samma person. Platserna ska då, om inte särskilda skäl föreligger, vara belägna intill varandra.
 • Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma grupper eller rader.
  Fördelning av fasta platser grundas på hur lång period i en följd försäljarna innehaft fast plats på torget.
 • Innehavarens rätt att använda försäljningsplatsen får inte överlåtas på någon annan.
 • I fall innehavaren av en fast försäljningsplats inte en timme efter försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort anmälan till torgansvarig att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har torgansvarig rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig försäljningsplats.

Regler och tider för försäljning

 • Försäljning får ske alla helgfria dagar klockan 07.00-19.00 samt på söndagar i december klockan 10.00-17.00.
  Under tiden 1 juni-31 augusti får försäljning ske helgfria dagar klockan 07.00-20.00 och på helgdagar klockan 10.00-20.00.
 • På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får Teknik- och fastighetsförvaltningen eller enligt uppdrag torgansvarig besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. Vid dessa tillfällen äger torgförsäljaren inte rätt till nedsättning av avgiften eller ersättning för utebliven handelsvinst.
 • För användning av allmän försäljningsplats har staden rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Erlagd avgift för torgplats återbetalas inte. Har faktura för fast plats inte betalats inom föreskriven tid upphör rätten till platsen med omedelbar verkan.
 • Försäljarna får inte tidigare än 1 timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.
 • Varor och redskap ska vara bortförda senast 1 timme efter försäljningstidens slut.
 • Det är förbjudet att sälja knivar, sprängdeg, skjutvapen, soft air gun, stinkbomber och pyrotekniska varuslag på de allmänna försäljningsplatserna. 
 • Högtalare får ej användas för reklam från torghandelsplats.
 • Vid försäljning av livsmedel  gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen.
 • Du som hyr försäljningsplats får inte utnyttja utrymme utanför den anvisade försäljningsplatsen för uppställning av varor, redskap och fordon. Varor får heller inte placeras på sådant sätt att övriga torgplatsinnehavares varuuppläggningar skymmes. Torgstånden ska vara öppna, men får spännas över med markistak. Markis ska vara naturvit eller vit- och grönrandig. Tak får inte sättas lägre än 2,0 meter över marken. Bilar eller täckta vagnar accepteras inte.
 • Du är ansvarig att se till att försäljningsplatsen hålls ren och snygg under försäljningstiden och att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort och lägga det i en behållare för sopor.
 • Du som hyr försäljningsplats är enligt lagen om tillfällig försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer.
  Enligt lag om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel är du även skyldig att för upplåtaren visa F-skattsedel för innevarande år eller lämna information om namn eller firma, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av reglerna kan dömas till böter.

Ordningslagen

Ordningslagen innehåller grundläggande regler för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och om allmän ordning och säkerhet. Här finns regler för till exempel demonstrationer, konserter, marknader, snöröjning och för ordning och säkerhet i kollektivtrafik och vid idrottsarrangemang. Du kan läsa mer om ordningslagen och vilka regler som gäller för olika områden längre ner på sidan.

Vad händer om du inte följer reglerna?

Om du bryter mot någon av reglerna i ordningslagen eller i de lokala ordningsreglerna kan du dömas till böter.

Ordningslagenlänk till annan webbplats

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?