Visa sökformulär

Välfärdsteknologi

I Västerås stad gör vi det möjligt för de som bor på äldreboende eller servicehus att ta del av pågående teknikutveckling. Att använda ny teknik utifrån det egna behovet stärker integritet, delaktighet och aktivitetsförmåga.

Surfplattan öppnar en ny värld

Surfplatta är ett viktigt redskap i vardagen på flera av stadens äldreboende. Surfplattan skapar nya möjligheter till aktiviteter, återskapar goda minnen som stimulerar till samtal och underlättar kommunikation.

Med hjälp av en surfplatta är det enkelt att hitta musik, bilder, filmklipp och program utifrån personliga önskemål. Att använda bilder tillsammans med det talade språket, kan öka förståelsen och ge möjlighet till delaktighet. Med stöd av surfplattan kan kommunikation även underlättas för de personer som har annat modersmål genom att på ett enkelt sätt kunna söka efter ord på världens alla språk. Att fotografera med hjälp av surfplattan i vardagliga situationer är ett bra sätt att bevara minnen. Bilderna kan senare användas i samtal mellan boende och personal men också mellan boende och anhöriga.

Äldre med surfplatta.
Äldre och personal med surfplatta

Trygghetsskapande teknik

Trygghetsskapande teknik ger dig som bor på ett äldreboende eller servicehus ökade möjligheter att vara aktiv, delaktig och bevara din integritet. I Västerås stad pågår arbete att stegvis byta ut äldre trygghetslarm till modern trygghetsskapande teknik med nya och bättre funktioner. På våra äldreboenden och servicehus finns idag olika tekniklösningar. Individuellt anpassade larmklockor för att kunna påkalla hjälp från personal, olika sensorer som reagerar på rörelse eller fall och trygghetskamera för tillsyn på natten är exempel på funktioner som används.

Teknik anpassad för dig

Personalen kan styra när larm ska aktiveras, beroende på din förmåga att klara dig själv. Med hjälp av larm till personalens mottagare kan de snabbt uppmärksamma ditt behov av hjälp. Trygghetsskapande teknik kan även provas ut och förskrivas som ett hjälpmedel. Vilken typ av trygghetsskapande teknik som passar just dig kommer du och ditt vårdteam fram till gemensamt. På varje äldreboende finns tillgång till kontaktman, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Genom att vi använder dessa hjälpmedel kan personalen också bättre styra sin tid och vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, och stödja istället för att bevaka.

Västeråsmodellen

Projekt Välfärdsteknologi på äldreboenden är ett avslutat projekt som var mycket framgångsrikt. Projektet har skapat en modell där teknik kombinerat med nya arbetssätt förbättrar livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Två äldreboenden har varit piloter i satsningen - Klockarkärlekens äldreboende och Hälleborgs äldreboende.

Västeråsmodellen är en samling verktyg för stadens äldreboenden, där utgångspunkten är individens behov av stöd. Västeråsmodellen har växt fram i dialog med berörda grupper, som boende, anhöriga och personal. Västeråsmodellen kombinerar arbetsmetod, användning av teknik och boendemiljö. Genom att ta stöd av modellen ges stadens utförare utökade möjligheter att följa gällande lagar och riktlinjer.

Arbetet fortsätter

Tidigare låsta dörrar är olåsta, de boende rör sig självständigt inne och ute och istället för störande generella larm är tekniken numera ljudlös och individanpassad. Detta är några av resultaten av Västeråsmodellen, där samspelet mellan teknik, boendemiljö och arbetsmetod står i centrum. Nu införs Västeråsmodellen på samtliga äldreboenden för personer med demenssjukdom i Västerås.

Bakgrund

Enligt lag får man inte tvinga eller begränsa någon för att personen har en demenssjukdom. Att tvinga eller begränsa en person innebär att kränka hennes värdighet och därmed hennes självbild och identitet. Det kan också kränka grundläggande mänskliga rättigheter, oavsett hur gott syftet är. Exempel på begränsningar kan vara att låsa dörrar för att hindra att någon tar sig in eller ut, eller att använda sittbälten, bord och sänggrindar som hindrar någon från att resa sig upp.

I Sverige pågår ett arbete som verkar för en demensvård utan tvång och begränsningar. Arbetet bedrivs både nationellt och på lokal nivå runt om i kommunerna. I Västerås påbörjade vi arbetet 2014, med målet att se om vi med stöd av ny teknik och en förbättrad boendemiljö skulle kunna minska begränsningar och tvång inom demensvården.

Följ med på ett besök till Klockarkärlekens äldreboende

Arbetsmetod och användning av trygghetsskapande teknik

Västeråsmodellens arbetsmetod lägger stort fokus på förebyggande arbete och hur personalen kan förhindra att det uppstår situationer där en person behöver tvingas eller hindras.

Trygghetsskapande teknik är ett viktigt hjälpmedel i det förebyggande arbetet, och kan ge dig som bor på äldreboende möjlighet till ökad aktivitet, delaktighet och integritet. Exempel på teknik som vi använder på flera av våra äldreboenden är sensorgolv, trygghetskamera för nattillsyn och individuellt anpassade larmklockor där personalen kan styra när larm ska aktiveras, beroende på din förmåga att klara dig själv. Med hjälp av larm till personalens mottagare kan de snabbt uppmärksamma ditt behov av hjälp.

Tar hänsyn till ditt behov

Vilken typ av hjälp som passar dig kommer du och ditt vårdteam fram till gemensamt. På varje äldreboende finns tillgång till kontaktman, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Hjälpen kan du antingen få av personal eller genom användning av trygghetsskapande teknik, beroende på vad som är mest fördelaktigt för dig.

Forskning visar

Forskning och studier visar tydliga samband mellan livskvalitet och boendemiljö för äldre. Det är viktigt att boendemiljön är lätt att hitta i. Du som har en demenssjukdom och/eller nedsatt syn kan bli hjälpt av att färger, kontraster och ljus används på rätt sätt. Färger kan väcka uppmärksamhet, men också avleda. Det hjälper dig att självständigt kunna orientera dig där du bor. Till exempel hjälper det om varje våningsplan eller huskropp har sin egen färg.

Bilder från äldreboenden i Västerås. Klicka på bilderna för att se dem i sin helhet.

två dörrar i ett äldreboende en med gul färg och en med blå.

Det är lättare att hitta till sin lägenhetsdörr när den är markerad med en egen tydlig kontrastfärg.

Knappanelen i en hiss där varje plan har en egen färg.

Tydlig skyltning gör det lättare att hitta på våra äldreboenden. Här är hissknapparna markerade enligt varje vånings färgkod.

Grön markering med symboler på en dörr

Symboler kan användas för att förstärka, som här där gröna löv markerar dörren till trädgården.

Toalett med blå markeringar.

Tydlig kontrastmarkering bakom WC-stol och handfat gör att det är lättare att hitta inne i badrummet.

En film om att vägleda med färg och form.

På boenden för personer med demenssjukdom ger låsta dörrar på äldreboendet ofta upphov till ökad ångest och frustration. När tidigare låsta dörrar öppnas upp och du kan röra dig självständigt inne och i den utomhusmiljö som hör till äldreboendet förbättras även din livskvalitet. Nu införs Västeråsmodellen på samtliga äldreboenden för personer med demenssjukdom i Västerås.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vårt arbete? Välkommen att kontakta oss.

Ulrika Stefansson

Projektledare

Telefon: 021-39 14 97

Anne Almqvist

Digitaliseringsstrateg vård- och omsorgsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 01 85