Tillberga-Hökåsen

I de nordöstra delarna av Västerås ligger Tillberga och Hökåsen. Detta område är idag hem åt cirka 7 000 västeråsare.

Flygbild över Tillberga-Hökåsen. 

Det här är Tillberga-Hökåsen

Tillberga-Hökåsen omfattar hela det stora område som ligger i Västerås kommuns nordöstra del. Förutom tätorterna Tillberga och Hökåsen finns här områdena Sevalla, Tortuna, Hubbo samt flera andra mindre landsortsområden.

Hökåsen ligger ungefär 8 kilometer norr om Västerås city och gränsar i öster till Badelundaåsen. Norr om järnvägen mot Tillberga är åsen delvis utgrävd. I den norra delen av området Tillberga-Hökåsen finns ett stort gravfält bestående av tre högar och 28 runda stensättningar från sen bronsålder (cirka 500-talet före vår tideräkning).

Vilka bor här?

År 2022 bodde det 7 037 personer i Tillberga-Hökåsen. Mellan 2021 och 2022 har befolkningen ökat med 16 personer till följd av ett positivt födelsenetto på 17 personer (antalet barn som föddes var fler än antalet personer som avled) och ett flyttningsunderskott på 1 person (fler flyttade från än till området). Befolkningen förväntas öka med nästan 800 personer, motsvarande 11 procent, fram till år 2032. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

En av faktorerna som påverkar befolkningsförändringar i ett område är hur åldersfördelningen ser ut i området. I befolkningspyramiden visas hur många män respektive kvinnor det finns i olika åldrar i Tillberga-Hökåsen i jämförelse med Västerås kommun totalt. Personer i åldrarna 20-29 år utgör en mindre andel och barn i åldrarna 0-19 år en större andel jämfört med åldersfördelningen för Västerås kommun totalt.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Tillberga-Hökåsen kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Tillberga-Hökåsens placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

Antalet förskolor i området Tillberga-Hökåsen är tolv, varav sju finns i Hökåsen, fyra i Tillberga och en i Tortuna. Som exempel kan nämnas Hökåsens förskola som har ett fint läge med möjlighet till rika naturupplevelser och spännande lek i närmiljön året om. Tortuna förskola har fantastisk natur med skog och åkrar runt knuten. Förskolans gård är stor och här finns det massor av möjlighet till aktiviteter fyllda med rörelse.

Tre grundskolor ligger i detta geografiska område. I Hökåsen finns Hökåsenskolan för år F-6 samt fritidshem. I skolans närområde finns skog och idrottsplats. Naturen runt omkring skolan ger eleverna en unik möjlighet att arbeta med uppgifter kopplade till natur och närmiljön. I Tillberga ligger Tillbergaskolan för år F-9 samt fritidshem. Även denna skola ligger i nära anslutning till grönområden, skogsområden samt olika idrottsanläggningar. Vidare finns Tortunaskolan för år F-6 samt fritidshem, som är en liten skola som ligger vackert omgiven av skog, åkrar och Tortuna kyrka. Skolans gård är unik, både till utseende och storlek. Bortom asfaltsplanen, med plats för både basket och bandy, går genvägen genom kohagen till skogen.

När det gäller särskilda boenden finns det tre stycken sådana för äldre personer och tre för personer med funktionsnedsättning. Alla dessa boenden finns i Tillberga, förutom äldreboendet Hökåsens äldreboende. För äldre finns även en mötesplats i Tillberga. Andra mötesplatsverksamheter är Tillberga öppna förskola, Tillbergas bibliotek och Tillberga fritidsgård.

Livsmedelsbutik och pizzeria finns i de båda tätorterna på området, och även i Tortuna hittar du en pizzeria. I Tillberga centrum finns en bensinstation och i Hökåsen en uppskattad handelsträdgård.

Runtom i området Tillberga-Hökåsen finns många fina naturupplevelser och rekreations- och motionsmöjligheter. Här hittar du till exempel Tortuna motionsspår, Bösebergaparken samt Kvarnbacken som är ett omtyckt skogsområde i norr med flera fornlämningar. Sommartid är badplatserna Hökåsengropen och Tortunagropen populära utflyktsmål. Hökåsen erbjuder Hökåsens motionsspår, Hökåsens IP fotboll och på vintern finns tillgång till isbana. I Tillberga finns Tillbergas motionsspår, badhus, Tillberga IP med flera fotbollsplaner och på vintern spolas grusplanen till isbana. Även i Tortuna finns motionsspår.

För den golfintresserade finns golfmöjligheter på Tortuna golfbana. Tortuna golfklubb bildades 1990 och är belägen i ett naturskönt område. Banan är mycket variationsrik och bjuder på härliga utmaningar. De inledande nio hålen spelar du på en mysig skogsslinga och avslutar med nio hål på en öppen parkbana. Vill du veta mer om lekplatser kan du klicka dig fram i kartan här ovanför på denna sida. Som exempel på en populär lekplats i området kan nämnas Lekberga på Källbovägen i Tillberga.

Visste du att?

Bandyn i Tillberga har gamla anor. Redan på 20-talet kom ungdomar att idka denna idrott. På den tiden fanns inga direkta isbanor utan kärret vid den så kallade "Hästhagen" (Böseberg) samt Sörby och Mälby ängar fick utgöra spelplats för ungdomarna under vintern. Bandyn kom på allvar att starta 1931 då Tillberga Bandy anlade den första isbanan på gamla Hubbovallen.

Intressant kuriosa om området är att modedesigner Lars Wallin är uppvuxen i Hökåsen medan rockmusikern Little Gerhard har Tillberga som födelseort.

Bebyggelse

Detta område består av flera tätorter: Tillberga, Hökåsen och Tortuna. Exempel på mindre samhällen i i området är Sevalla och Hedensberg. De bostäder som finns i området är till största del småhus, medan flerbostadshus främst finns i Tillberga.

Tätorten Tillberga började utvecklas år 1875 i samband med att järnvägen mellan Stockholm och Bergslagen invigdes. 1907 fanns det ett tiotal byggnader i det som skulle bli Tillberga tätort, 1915 var Järnvägsgatan norr om järnvägsområdet fullt utbyggd. På 1910-talet började även utbyggnaden söder om järnvägsområdet längs med Verkstadsgatan. Tillberga växte sedan sakta men säkert fram till 80-talet då utvecklingen med nya bostäder började minska, på 60-talet växte Tillberga och Böseberg ihop till en tätort. Längs med Alvestavägen i Hökåsen byggdes en del villor under 30- och 40-talet men de allra flesta husen i Hökåsen är från 60- och 70-talet. Precis som Tillberga började Tortuna växa till ett samhälle i början av 1900-talet efter det att järnvägen öppnade 1876. Sedan stannade utvecklingen av fram till 80-talet då det började att byggas småhus norr om järnvägen. På 2000-talet har även ett mindre samhälle börjat växa fram i Aberga. På landsbygden är det en mer varierad ålder på husen men många av husen där byggdes redan i början av 1900-talet.

Totalt sett bor en klar majoritet av invånarna i Tillberga-Hökåsen i småhus som är äganderätter. Andelen hyresrätter och bostadsrätter i området är relativt låg i jämförelse med andra områden. Av boende i lägenheter i flerbostadshus bor majoriteten i små lägenheter (1-2 rum).

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

Karta_Tillberga/Hökåsen

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Tillberga centrum)

2 timmar och 10 minuter

40 minuter

24 minuter

15 minuter

Trafik och transporter

Från Tillberga och Hökåsen kan du ta dig på belysta cykelvägar in till Västerås city, med undantag för en kort sträcka. Inom Tortuna finns cykelväg till skola.

Hökåsen nås via riksväg 56 från tre håll: från väster in till Tillbergavägen, Åsenlundsvägen eller Alvestavägen samt österifrån via Tillbergaleden till Åsenlundsvägen. Tillberga nås söderifrån via Tillbergaleden/Kvistbergavägen, österifrån Tillbergavägen samt nordost ifrån Tortunahållet via väg 703. Tortuna förbinds med centrala Västerås med väg 692.

Förortslinjen nr 21 förbinder Tillberga och Hökåsen med Västerås tätort. Bussen går med täta avgångar i högtrafik. Salabussen går på riksväg 56 och stannar på ett fåtal platser. Förortslinje 31 förbinder Sevalla med Tillberga och förortslinje 24 går från Tortuna via Aberga till Västerås tätort.

I området finns sammanlagt 51 050 meter gator och cykelvägar som snöröjs och/eller halkbekämpas.

Förhistorisk tid i Tillberga

Tillberga ligger strategiskt mellan Hubbo och Tillberga medeltida kyrkor ute på jordbruksslätten. Lösa fynd från stenålder och bronsålder visar att det funnits människor under förhistorisk tid i Tillbergatrakten. Bebyggelsen har bland annat funnits vid Kvarnbacken, norr om järnvägen, inte långt från väg 703, där flera gravfält visar på en större järnåldersby. Byn kan vara en föregångare till Mälby gård, där en stor del av järnvägssamhället senare etablerades.

Tillberga blir en järnvägsknut som lockar nya invånare och besökare

När järnvägarna drogs fram på 1870-talet blev Tillberga en väsentlig järnvägsknut där tre järnvägssträckningar strålade samman; Stockholm-Ängelsberg, Tillberga-Sala och Tillberga-Västerås-Köping. Tillberga blev en plats för tågbyten och omlastning av varor och gods. 1875 startade trafikeringen på järnvägen och samma år uppfördes Tillberga stationshus. Strax efter byggdes även en järnvägsrestaurang som sedan byggdes till i flera omgångar. Först i början av 1900-talet tog byggandet fart i Tillberga. Kring 1915 fanns här post, telefonstation, frisörer, hantverkare, konditorier, hotell och livsmedelsaffär på Järnvägsgatan

1920- och 30-talen en blomstringstid

Efter 1910 växer Tillberga söder om järnvägen. Ett metallgjuteri startar sin verksamhet nära Sörby gård. När Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar (SWB) etablerade en vagnverkstad i Tillberga 1917 blev det ett uppsving för orten. När sedan lok- och vagnverkstaden i Västerås brann ned 1919 uppfördes reparationsverkstäderna i Tillberga. På 1920-talet ökade behovet av bostäder eftersom arbetstillfällena blev fler. Antalet hus fördubblades och befolkningen växte. Fler barn föddes och Sörbyskolan som byggdes 1910 började bli trång. 1923 byggdes ytterligare ett skolhus på tomten.

Under 1930-talet och efterkrigstiden var tillväxttakten i Tillberga något lugnare, men man fortsatte att bygga nytt. Den nya bebyggelsen bestod främst av bostadshus, men även mindre industrier etablerades längs järnvägen. En väsentlig etablering blev den fångvårdsanstalt som byggdes på 1960-talet.

Du kan läsa mer om historik och hitta annan information om dessa orter i planeringsunderlagen:

Planprogram, ortsanalyser och övriga utredningar

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysenheten via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se